Juridisk team

Hvad sker der med FBF’s stævninger?

(og hvad sker der i juridisk team?)

En masse mennesker er meget utålmodige efter at få at vide, hvad der sker med vores retssager. Det forstår vi godt.
Alle, der har prøvet at føre én ved, at det er en meget langsommelig affære. Der skal indgives en stævning og betales retsafgift. Sagen skal registreres. Retten skal underrette den indstævne, og alene det kan der sagtens gå 2 måneder med. Så skal der indgives svarskrift, og der afholdes et indledende, telefonisk retsmøde, hvor man afklarer sagens muligheder. Kan den forliges? Hvordan ønsker parterne den ført?

Herefter fortsætter skriftvekslingen. Det første egentlige, fysiske retsmøde er som regel selve domsfohandlingen. Og den finder kun sjældent sted indenfor et år.

I forbindelse med vores censurstævning valgte vi en usædvanlig strategi, som pressede regeringen (og de øvrige indstævnte), og som pressede retssystemet, hvad systemet SLET ikke bryder sig om. Vi forlangte FORBUD – det vil sige ØJEBLIKKELIGT STOP for både censur og Corona-pas. Vi vil ikke – som andre sagsøgere fra andre organisationer i Frihedsbevægelsen– vente på, at Højesteret fastslår, at censur er ulovlig en gang om 8 år. Det ved vi godt! Vi vil have den til at stoppe – NU!

Sagen blev endeligt afvist af retssystemet i slutningen af marts. Dermed var vejen banet for en international retssag, og vi kontaktede Ola Tellesbø, norsk menneskerets advokat, som allerede i sommeren 2021 havde tilkendegivet, at han kunne påtage sig opgaven. Ola Tellsbø, har ført og vundet sager ved EMD (bl.a. på børneområdet) og ICC.

Der var også et valg mellem to instanser – EU-domstolen og EMD, den Europæiske Menneskeretsdomstol. Valget faldt på EMD og vi venter pt. på, at sagen registreres. Sagens udfald vil få betydning for alle de 47 lande, der er medlemmer af Europarådet.

Klik for at læse EMD klagen
Klik for at læse den oprindelige stævning 

I sagen om Corona- passet har vi valgt en samme strategi, et forbud mod passets benyttelse, og efter at det gik op for systemet, hvad vores strategi havde været i censur – sagen, standsede Byretten simpelthen sagen og undlod at forkynde stævningen for Statsministeren og Sundhedsministeren. Dette udløste en klage fra vores side over Byretspræsidenten til Den Særlige Klageret.

Samme dag, som Københavns Byret modtog en kopi af klagen blev stævningen forkyndt. Kammeradvokaten har som forventet begæret sagen afvist, og vi skal indgive en replik inden den 13.9.2022.

Stævningen ligger her, til offentligt skue på hjemmesiden. Vi offentliggør ikke videre detaljer – herunder ikke sagsnummeret – af to årsager. For det første vil vi ikke røbe vores strategi, som er usædvanlig. Vi vil ikke føre en offentlig debat om den – til skade for sagen. For det andet er vi udsat for sabotage. Folk skriver til diverse myndigheder – herunder Indsamlingsnævnet – med falske beskyldninger og fejlagtige informationer. Det er et yderst trist faktum, som vi er nødt til at forholde os til.

Hvad foretager vi os ellers?

Vi arbejder blandt andet med muligheden for at stævne nogle af de korrupte videnskabsmænd og læger, som har båret regeringens falske narrativ. Vi har senest politianmeldt to journalister fra finans.dk for at opfordre til vaccine-tvang på en yderst voldelig måde, og vi har udarbejdet et responsum vedrørende ansattes retsstilling i forhold til arbejdsgivers krav om Corona-pas. Vi arbejder også med mange andre ting, men det er for tidligt at fortælle noget om.

Det kræver imidlertid ressourcer, og en alt for stor del af vores ressourcer går til at slås med de forrykte og muligvis plantede ”Frihedskæmpere”, der ser det som frihedskampens største mål at sabotere vores arbejde.

Hvorfor lægger vi så stor vægt på juraen i FBF?

Retssystemet er samfundets fundament. Retssystemet er det, der styrer det vi kalder voldsmonopolet, statens eksklusive ret til fysisk magtanvendelse eller vold. Voldsmonopolet er KUN legitimeret gennem specifikke love. I øjeblikket er vi i en situation, hvor man fra statsmagtens side systematisk har omgået retsstatens fundament, Grundloven og konventionerne. De love der bliver vedtaget er ikke alene i strid med Grundloven og konventionerne, de er også i strid med andre love.

I de sidste 20 år har man gjort sig særlig umage for at gøre lovene uforståelige ikke bare for almindelige mennesker, men tillige for dem, der er uddannet til at forstå dem. Forvirringen bliver større og større, og når love og regler ikke er klare, så bliver det vanskeligere at afvise statens ret til i en given situation at anvende magt. Jeg kan give to eksempler. Da terrorpakke 2 blev fremlagt i 2006 vakte den faktisk et ramaskrig. Det væltede ind med høringssvar fra alle mulige kanter, og medarbejdere i politi og anklagemyndighed klage i dagspressen over, at bestemmelserne var så uklare og diffuse, at de ikke anede, hvilke HANDLINGER der skulle udløse sigtelser. Justitsminister Lene Espersen afviste kritikken i en række lamme indlæg, og hun afviste en del af de tolkninger af ordlyden, der var allermest vanvittige med sætningen: ”Jamen det er jo slet ikke det der er meningen!” Men bestemmelserne ORDLYD blev ikke ændret.

Konsekvensen er, at vi i dag har terrorlove, som i princippet vil kunne anvendes på hvad som helst, bortkastning af tyggegummipapir og grafitti, eller ytringer, ”der kan skabe frygt.”

Det seneste eksempel er Epidemiloven – som FBF også indgav Høringssvar til – som indeholder 76 paragraffer, der hver især er ganske uforståelige, idet der i hver paragraf henvises til et hav af andre bestemmelser. Det vil tage selv en trænet jurist flere dage at forstå, hvad der er lovens EGENTLIGE indhold.

Vores opgave i denne sammenhæng er at vise, hvordan de love, et stort set enigt Folketing har vedtaget de sidste to år strider mod Grundloven, Menneskerettighederne og andre konventioner samt anden dansk lovgivning (f.eks Sundhedsloven), samt at vise, hvor mange af deres HANDLINGER, der er ulovlige. På denne måde håber vi at vække folk i retssystemet, administrationen og andre steder, der blindt følger strømmen af modbydelige ordrer ovenfra.

Disse mennesker – vores middelklasse, mellemledere i både det offentlige og private er afgørende for, at tyranerne kan fortsætte undertrykkelsen af borgerne. Når deres medvirken ophører, kollapser systemet på sig selv.

Vi står nu overfor den næste kolossale opgave i form af blokeringen af det tyranniske MitID, som er en digital slavelænke, der så brutalt som nogen pisk vil maltraktere alle dem, der ikke følger Mettes ordrer. Det bliver ikke nemt, og vi får brug for Jeres støtte – først og fremmest i form af frygtløs aktivisme.

Hvorfor offentliggør vi ikke navnene på medlemmerne af juridisk team?

Svaret er ganske indlysende. Erhvervsaktive, der udtaler sig offentligt mod corona- terroren bliver sanktioneret ganske voldsomt. Det gælder både sygeplejersker, læger og andre embedsmænd samt praktiserende jurister.

Få et overblik over samtlige FBF sager ved at klikke her.
Læs hvordan du kan støtte vores arbejde ved at klikke her.
Læs vores mission, vision og formål ved at klikke her.

 

Carl Henrik Rørbeck
Næstformand i FBF og Teamleder for Juridisk Team

 

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg