STOP WHO

  STOP WHO !

Den 23.11.2023
Appel og presserende information vedr. WHO

FBF har den 23. november 2023 sendt appel og presserende information vedr. WHO til den danske regering, ved Statsminister Mette Frederiksen, med krav om afvisning af WHO's vedtagne ændringsforslag, til International Health Regulation (IHR) fra maj 2022 senest den 27. november 2023

Appel WHO

 

Appellen kan læses nedenstående.
Download som PDF

Appel og presserende information vedr. WHO

Risikerer danskerne at miste deres grundlovssikrede rettigheder?

Som folkevalgt folketingspolitiker har du et ekstraordinært ansvar for at forstå vigtigheden af, at skulle agere på vegne af den danske befolkning inden den 27. november 2023.

Hvis WHO's vedtagne ændringsforslag1, til International Health Regulation (IHR) fra maj 2022, ikke aktivt afvises af den danske regering, ved statsminister Mette Frederiksen, senest den 27. november 2023, vil konsekvensen blive forkortelse af indsigelsesperioden fra de nuværende 18 måneder til 10 måneder samt forkortelse af implementeringsperioden på de nuværende 24 måneder, som vil blive reduceret til 12 måneder.

Forkortelserne af disse perioder kan have fatale konsekvenser, idet det forringer de væsentlige processer, som både omfatter information, debat, vurdering og beslutninger. Dette er helt ekstraordinært afgørende i forbindelse med det omfattende materiale som de foreslåede yderligere ca. 300 ændringsforslag2.

Der er omfattende dele af den danske Grundlov8, som tilsidesættes i det senest offentliggjorte ændringsforslag1 fra WHO’s Working Group on International Health Regulations (WGIHR), til IHR Amendments med foreløbige ca. 300 ændringsforslag2, som kan blive præsenteret til afstemning for medlemslandene på World Health Assembly (WHA) maj 2024, og kan besluttes med simpelt flertal.

Der bør være særligt fokus på følgende af de senest offentliggjorte ca. 300 ændringsforslag, som indeholder alvorlige risici for, at den danske regering ved Mette Frederiksen, samt Folketingets medlemmer, fremover ikke ville kunne varetage danskernes rettigheder:

ÆNDRINGSFORSLAG OG FORANSTALTNINGER2 MED SÆRLIGT FOKUS

  • Danmark afgiver suverænitet vedrørende sundhedsforanstaltninger, idet WHO ændres fra en rådgivende funktion, til at få juridisk bindende beføjelsera. Det vil alene være WHO’s Generaldirektør, som kan beslutte, hvornår der skal erklæres en pandemi, uden nødvendige beviser for en reel trussel og uden juridisk kontrol.
  • Respekt for værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettighederb - udgår.
  • WHO får beføjelser til at kunne kræve tvangb for danske borgere i forbindelse med undersøgelse, behandling, medicinering, inklusive vaccinering, samt isolation og beføjelser til at kræve kontaktopsporing og vaccinepas med det af EU, til WHO, nyligt overdragne ”digitale sundhedssystem”4.
  • WHO får beføjelser til at kunne indføre censureringsbestemmelser, hvorved danske borgere fratages retten til ytringsfrihed og modtagelse af fri informationb. WHO kan enerådigt definere, hvad der skal anses for sandhed og kriminalisere, hvad de anser for desinformation.
  • WHO får beføjelser over ”folkesundheden”, som også vil omfatte alle forhold vedr. klima, miljø, dyr og naturens ressourcer.
  • WHO får beføjelser til at indføre Pathogen Access and Benefit-Sharing5, 6 (PABS), som er WHO’s nye koordinerende laboratorienetværk, et såkaldt ”bio-hub”. Dette indebærer krav til medlemslandene om indsamling af patogener (sygdomsfremkaldende mikroorganismer), for indsendelse til videre fremtidigt brug for WHO - strider potentielt med BKI nr. 78 af 06/09/19766.

Ovenstående fremhævelser krænker følgende paragraffer i Grundloven:
a. Grundlovens § 20
b. Grundloven kapitel 8, især §§ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 samt 79.

Det er stærkt bekymrende, at WHO tilsyneladende har intentioner som ikke respekterer dansk lov, og som tilskriver WHO juridisk bemyndigelse, hvorved de får en ekstrem enerådig magt.

Den danske regering og folketinget har øjensynligt ikke valgt at orientere den danske befolkning om de vedtagne ændringsforslag1 IHR artikel 55, 59, 61, 62 samt 63, præsenteret på det 75. WHA møde den 28. maj 2022, med henblik på en offentlig debat.

Med henvisning til det omfattende indhold af de foreløbigt fremlagte 300 ændringsforslag2, er der eksplicit risiko for, at Danmark, efter en vedtagelse i WHA ved simpelt flertal kan blive tvunget til at tilsidesætte den danske Grundlov8 samt menneskerettighederne12. Til trods for at den danske delegation16 ved sundhedsminister Sophie Løhde, Søren Brostrøm m.fl., deltager som repræsentanter for danskerne ved de igangværende forhandlingerne i WGIHR, har man heller ikke om disse alvorlige emner valgt at orientere den danske befolkning.

Det er helt uacceptabelt, at der ingen offentlig debat foregår om disse forhandlinger, hvormed den danske befolkning holdes i uvidenhed om noget, der potentielt kan få fatale konsekvenser for hver enkelt danskers liv og retssikkerhed.

Danskerne har ret til at vide hvad der foregår!

 

MINISTRE OG FOLKETINGSPOLITIKERES ANSVAR:
I henhold til ministeransvarslighedsloven11 er det regeringens ministres ansvar at afvise ethvert forslag, der måtte have til hensigt at overtræde den danske Grundlov8 samt menneskerettighederne12.

Regeringen og dens ministre har også et forfatningsmæssigt ansvar overfor Folketinget og den danske befolkning, ligesom regeringen, dens ministre samt Folketingets medlemmer, står til ansvar overfor danskerne om overholdelse af Grundloven8 og de danske retsprincipper13.

Hermed har du ved indtrædelse i Folketinget som folkevalgt politiker tilpligtet dig at sikre, at Grundlovens paragraffer til enhver tid overholdes.

Det forventes derfor, at den danske regering ved statsminister Mette Frederiksen, AKTIVT AFVISER de vedtagne foreslåede ændringer til gældende International Health Regulations (IHR) fra 2005

INDEN den 27. november 2023, ved afsendelse af en afvisning14 af Art. 59 paragraf 2 IHR, jf. Art. 22 WHO-forfatning3, til:

WHO Headquarters in Geneva
Avenue Appia 20
1211 Geneva
Switzerland

 Det forventes ligeledes, jf. forholdet til den danske befolknings retssikkerhed, at folketingets medlemmer sender den danske regering en hasteanmodning om regeringens udsendelse af en formel afvisningsmeddelelse af afvisning14 af Art. 59 paragraf 2 IHR, jf. Art. 22 WHO-forfatning3 INDEN den 27. november 2023, så Folketinget sikrer opretholdelsen af Grundloven, demokratiet og basale menneskerettigheder.

Det bør generelt betvivles, hvorvidt det er i danskernes interesse at samarbejde med WHO

Den norske professor i retsvidenskab, Morten Walløe Tvedt, har skrevet en juridisk betænkning7 omhandlende det foreløbige udkast fra WGIHR vedr. IHR Amendments2, der skal til afstemning i WHA den 27. maj 2024. Her gøres det gældende, at WHO-medlemslande, og dermed også den danske regering ved statsminister Mette Frederiksen, regeringens ministre, samt Folketingets medlemmer, ikke fremtidigt ville kunne sikre en uafhængig kontrol- og sikkerhedsmekanisme.

I henhold til den norske betænkning af det foreløbige udkast fra WGIHR vedr. IHR Amendments2, vil WHO’s Generaldirektør få juridisk bindende beføjelser til enerådigt, ubegrænset, og uden nødvendig og uvildig dokumentation, at kunne erklære enhver mistanke om potentiel trussel for en Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) overfor medlemslandene. Dette vil forhindre den danske regering ved statsminister Mette Frederiksen, regeringens ministre samt folketingets medlemmer, i at sikre, at WHO’s Generaldirektør agerer etisk, videnskabeligt og ud fra et proportionalitetsprincip.

Ydermere ville WHO’s Generaldirektør enerådigt og ubegrænset kunne iværksætte ovennævnte fremhævede foranstaltninger (”Ændringsforslag og foranstaltninger med særligt fokus”). Der foreskrives ingen mulighed for at anmode om skadeserstatning, hvorved ingen heller kan stilles til ansvar for konsekvenserne af de beslutninger, som Generaldirektøren måtte foretage, idet han har fuld immunitet.

Ligeledes ville det heller ikke kunne sikres, at WHO ikke får beføjelser til egenhændigt at definere videnskab ift. sundhed.

Sikring af opretholdelsen af Grundloven8, demokratiet og basale menneskerettigheder12 ses dermed ikke at kunne imødekommes, hvorfor den danske regering ved statsminister Mette Frederiksen kraftigt opfordres til at afbryde enhver forhandling med WHO, WGIHR samt WHA, idet forhandlingsgrundlaget for de igangværende forhandlinger overtræder Grundlov og basale menneskerettigheder.

Det kan aldrig accepteres at forhandle om det danske demokrati og danskernes retssikkerhed!


INVITATION TIL ZOOM INFORMATIONSMØDE DEN 27. NOVEMBER 2023 KL.12:00 - 13:30

Samtlige folkevalgte politikere fra alle nordiske lande inviteres hermed til at deltage i et 90-minutters informationsmøde på zoom15, og alle folketingets medlemmer opfordres til at deltage.

Mødet er iværksat, for at du som politiker kan få en forståelse for processen og de juridiske konsekvenser, der ville følge af ændringer baseret på de foreløbige forslag i IHR Amendments samt WHO’s nye pandemi traktat. Der er mulighed for spørgsmål og debat.

Invitationen er gældende for alle relevante faggrupper såsom dommerstanden, advokater, lægestanden, pressen m.fl.

Medlem af det engelske Parliament, MP Andrew Bridgen påpeger i denne video vigtigheden i at gøre indsigelser og afvise IHR og søge information før det er for sent.

 

 Program for zoom informationsmødet:

12.00-13.00 - Præsentationer fra Dr. Meryl Nass og advokat Philipp Kruse
13.00-13.30 - Spørgerunde og diskussion modereret af Dr. Jonathan Gilthorpe

Om talerne:

  • Philipp Kruse, jur. cand., Schweiz - Advokat med egen advokatpraksis i Zürich, Schweiz. Philipp Kruse har for nylig præsenteret denne workshop for schweiziske parlamentsmedlemmer fra nogle af de 26 kantoner, hvilket har resulteret i, at 11 forskellige kantoner nu ønsker at afvise ændringerne.
  • Meryl Nass, MD, US - læge og forsker i biologisk krigsførelse, samt rådgiver for Verdensbanken, det cubanske sundhedsministerium og lederen af den amerikanske efterretningstjeneste. Dr. Meryl Nass har grundlagt en ny organisation, Door to Freedom, med det eksplicitte mål at levere korrekt og opdateret information om WHO's planer (https://doortofreedom.org/).
  • Jonathan Gilthorpe, PhD, Sverige - akademisk forsker med over 30 års erfaring inden for discipliner som virologi, embryologi, neurobiologi og neurovidenskab. 

For tilmelding til deltagelse i informationsmødet; send en e-mail til lisa@doortofreedom.org

Invitationen er gældende for alle politikere samt relevante faggrupper inkl. dommerstanden, advokater, lægestanden, pressen m.fl.

Yderligere info: https://fbf.one/stop-who/ & https://doortofreedom.org/

Vi henleder opmærksomheden på, at den danske regering AKTIVT SKAL AFVISE de foreslåede ændringer af IHR,
INDEN den 27. november 2023

Dette kan ændre alt for samtlige borgere i Danmark og for dig som politiker.

Nærværende brev sendes ligeledes til lokal- og regionspolitikere samt relevante faggrupper inkl. dommerstanden, advokater, lægestanden, pressen m.fl.

På vegne af bestyrelsen
Malue Montclairre
Formand

Frihedsbevægelsens Fællesråd
fbf.one/stop-who/

Vil du også være aktiv, kan du finde mailadresser til politikerne her:

Folketingspolitikere
Regionspolitikere
Kommunalpolitikere
EU Parlamentsmedlemmer

 

DET NYTTER NOGET, AT GØRE NOGET!
VERDEN VÅGNER NU!

STOP WHO

STOP WHO