Mission Vision Formål Strategi

Mission

Vi er en række meget forskellige mennesker, som med stigende bekymring i en årrække har været vidner til demokratiets tiltagende nedbrydning – ovenfra.

Vi mener, at ”den herskende klasse”, dvs. vores politikere og embedsværket, de sidste +20 år har forringet den almindelige danskers vilkår markant, og at de yderligere gennem en række retspolitiske overgreb har beskåret vores adgang til at handle og gøre noget ved det  - ganske enkelt ved at fratage os vores fundamentale rettigheder, således at mennesket i dag er blevet kontrollerbare, idet de er afhængige af det offentlige system.

Corona- nedlukningerne blev dråben, der fik bægeret til at flyde over. Her så vi, hvordan flere artikler – efter vores undersøgelse – i EU’s Charter blev tilsidesat uden nogen anledning og uden, at man overholdt de juridiske formalia, der knytter sig til katastrofesituationer. Man var ganske enkelt bedøvende ligeglade.

Retssystemet er samfundets fundament. Retssystemet er det, der styrer det, vi kalder voldsmonopolet, statens eksklusive ret til fysisk magtanvendelse eller vold. Voldsmonopolet er KUN legitimeret gennem specifikke love. I øjeblikket er vi i en situation, hvor man fra statsmagtens side systematisk har omgået retsstatens fundament, Grundloven og konventionerne. De love, der bliver vedtaget, er ikke alene i strid med Grundloven og konventionerne, de er også i strid med andre love. I de sidste 20 år har man gjort sig særlig umage for at gøre lovene uforståelige, ikke bare for almindelige mennesker, men tillige for dem, der er uddannet til at forstå dem. Forvirringen bliver større og større, og når love og regler ikke er klare, så bliver det vanskeligere at afvise statens ret til i en given situation at anvende magt. Et eksempel er Epidemiloven, som indeholder 76 paragraffer, der hver især er ganske uforståelige, idet der i hver paragraf henvises til et hav af andre bestemmelser. Dette gør det noget nær umuligt at forstå, hvad der er lovens EGENTLIGE indhold.

Vi er indigneret over denne udvikling hen mod et samfundssystem og et menneskesyn, hvor mennesket bid for bid fratages de rettigheder, som de er fødte med. Vi er indigneret over et hykleri, hvor systemet bruger forlorne floskler som ”mennesket i centrum”, mens systemet via manipulation og bedrag gør lige det modsatte, nemlig strammer skruen og øger kontrollen over dets borgere lige hen over hovedet på dem.

Må vi bede om at stat og system udviser værdighed, moral og etik!

Vi sætter fokus på, at hvert enkelt menneske med dets unikke kvaliteter, har en egen værdi, og at det kan udfolde sig som et frit menneske med forskellige ønsker og behov, i respekt for sine medmennesker.

Vision

Vores vision er et samfund, hvor manipulation, indoktrinering og magtmisbrug ER afsløret og baner vejen for et reelt demokrati med et reelt retssamfund, overholdelse af Grundloven og internationale menneskerettigheder, OG hvor borgerne har et aktivt og personligt ansvar og dermed har direkte indflydelse på eget nærmiljø.

"No one and no government can grant me freedom because
I AM BORN A FREE PERSON" 

- MEP Christine Anderson, 2021 -

Formål

FBFs overordnede formål er, at :

 • vise hvordan de love, som et stort set et enigt Folketing har vedtaget de sidste to år, strider mod GrundlovenEU's menneskerettighedscharter, EMRK (Den Europæiske Menneskerettigheds konvention) og andre konventioner samt anden dansk lovgivning som fx Sundhedsloven, samt at vise, hvor mange af deres handlinger der er ulovlige.
 • arbejde for danskernes retssikkerhed, således at frihedsrettigheder, Grundloven og internationale love, aldrig igen kan tilsidesættes.
 • oplyse vores medmennesker om alle de krænkelser, som styret gør og har gjort sig skyldig i, herunder krænkelser af vores grundlov og af ikke mindre end 14 artikler i EU's Menneskerettighedscharter.
 • lede en bevægelse som sætter en bevægelse i gang med en fælles effektfuld kraft, en tsunami, således, at der sker en:
  INDRE EVOLUTION = genvindelse af menneskets værdighed, hen mod en
  OPVÅGNING = forståelse, erkendelse og fredelig handling

"YOUR IGNORANCE IS THEIR POWER"

- ukendt -

Strategi

FBFs strategi hviler på 3 søjler

1.Juridisk team

 • anlægger retssager, stiller de ansvarlige til ansvar, søger aktindsigt og giver generel juridisk information om faktuel lovgivning.
 • stiller forslag til reelle forbedringer og skaber debat om, hvordan vi får genetableret et velfungerende retssamfund.

2.dissensMEDIA

Dissens betyder uenighed. Og vi ER uenige med et stort set enigt Folketing i stort set alle betydningsfulde spørgsmål, som vedrører vores demokrati, retssikkerhed og frihedsrettigheder.

dissensMEDIA er et online aktualitetsmedie, hvorigennem vi først og fremmest viderebringer alle de synspunkter, som ikke længere finder vej til de etablerede medier.

 • aktuel og faktuel information via artikler.
 • interviews og podcast

3.Lokalgrupper

En lokalgruppe er en Facebook-gruppe (fx Frihedsbevægelsens Fællesråd Nordsjælland). Vi har i alt 15 Facebook-grupper fordelt over hele landet opdelt i hovedområder.

For at blive medlem af en gruppe skal man ”ansøge” og besvare nogle spørgsmål. Du skal ikke nødvendigvis være medlem af FBF for at blive medlem af en af vores lokalgrupper.

Grupperne ledes af en administrator, som også er teamleder, og det er FBFs mål og ønske, at der er min. 2 personer i spidsen for hver gruppe, en administrator og en igangsætter, som kan samarbejde om opgaverne i grupperne.

Lokalgrupperne skal forstås dels som en Facebook-gruppe, der kommunikerer via Facebook med opslag, dels som en fysisk gruppe, der mødes til, deltager i eller arrangerer forskellige events, som kan være lige fra cafemøder, gåture, julefrokoster til foredrag.

Formålet med lokalgrupperne er at

 • arbejde (overordnet) for FBFs målsætning
 • samle folk lokalt til små eller større arrangementer eller i fællesskaber
 • protestere med fredelige midler mod fratagelse af vore frihedsrettigheder
 • aktivere og inspirere FBF-medlemmer, medlemmer af Facebook-grupper og lokale folk til selv at tage initiativer til at samles og mødes
 • hjælpe, støtte og bakke hinanden op
 • hjælpe med at dele information fra FBF
 • ingen behøver at føle sig alene eller at være alene i vores opsplittede samfund

FBFs mål for lokalgrupperne i 2023

 • få flere teamledere
 • få gennemført FBFs aktivitetsplan (internt papir)
 • lancere FreeZone i første halvår af 2023

FreeZone er en gratis online platform for medlemmer af FBF, som fremover sikrer os fri kommunikation.

FBFs mål for 2024 offentliggøres snart.