Vedtægter

Vedtægter

 

§1
FBF er en almindelig forening.

Foreningen beskæftiger sig med folkeoplysning,  træning, publikations- og kommunikationsarbejde, kurser, foredrag og møder. Foreningen er landsdækkende.

 • Forenings motto er: Frihed, Lighed og Fællesskab
 • Efter behov kan der etableres lokale uformelle klubber.
 • Foreningens hjemsted er København

§2

 • Der findes to former for medlemmer af foreningen: Fuldgyldige medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen og almindelige medlemmer. Fuldgyldige medlemmer er kun de, som arbejder for foreningen. Disse medlemmer skal godkendes af bestyrelsen efter en af denne fastlagt procedure. Almindelige medlemmer betaler et selvvalgt beløb for årlig eller månedlig støtte og modtager nyheder og andre fordele fra foreningen.
 • Der kan arbejdes med sponsormedlemskaber eller forenings- eller firmamedlemskab. I tilfælde af de to sidstnævnte repræsenteres medlemskabet af én repræsentant/person for firma/forening. Disse medlemmer har ikke stemmeret.
 • Medlemmer, der ønsker at varetage tillidsposter i foreningen, skal som hovedregel have gennemgået foreningens træningsprogram til den/de pågældende poster.
 • Alle medlemmer skal efter bedste evne efterleve foreningens værdier (se særskilt dokument), og leve op til dens motto: Frihed, Lighed og Fællesskab.

§3
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved manglende indbetaling af kontingent sker udmeldelse automatisk.

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter eller på anden måde skadet foreningen.

Manglende betaling af kontingentet i overensstemmelse med de af foreningen fastsatte betalingsbetingelser statuerer udmeldelse.

§4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår.
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til
 • Fastsættelse af kontingenter for det kommende foreningsår.
 • Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
 • Valg af mellem 3 og 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt
  • Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/2 af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse herom til foreningens formand forlanger dette med angivelse af dagsorden. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal da på formandens foranledning afholdes i foreningens hjemby inden 6 uger fra begæringens modtagelsen.
  • Foreningens indtægter kan komme fra kontingenter, donationer og sponsorater.

§5
Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de i dagsordenen optagne punkter. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Eventuelle ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen kan fremsendes til indkalderen og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden, som indkalderen skal tilsende samtlige oprindeligt indkaldte senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der kan være ekstraordinære tilfælde, hvor indkaldelsesfristerne ikke kan overholdes, hvorfor indkaldelsestidspunktet og afholdelse aftales bestyrelsen imellem.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved elektronisk post til hvert enkelt medlem til hans af ham selv til foreningen opgivne e-mail adresse.

§6
På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Stemmeberettiget er kun fuldgyldige medlemmer.  Stemmeret kan udøves ved skriftlig, specificeret fuldmagt til andet tilstedeværende medlem. Stemmeret kan ikke udøves af den, som er i restance med kontingentet.

Almindelige medlemmer er ikke stemmeberettigede.

 

§7
Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen for to år ad gangen valgt bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer, som alle skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen (ikke passive eller almindelige medlemmer), og hvoraf henholdsvis 2 eller 3 er på valg i de lige/ulige år. Genvalg kan finde sted.

Herudover kan der vælges op til 2 suppleanter for en 1-årig periode. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret, med mindre de indtræder på et andet medlems vegne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan beslutte at vælge en kasserer uden for bestyrelsen. En kasserer  uden for bestyrelsen har samme opgaver som en kasserer valgt blandt bestyrelsesmedlemmer,  og både kasserer og bestyrelse kan indkalde til møder efter behov og ønske. Kassereren har samme tavshedspligt som bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og herunder enten formanden eller næstformanden. Dens beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan meddele kontingentfrihed til enkeltmedlemmer.

§8
Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bank og lignende til medlemmer af bestyrelsen, enkeltvis eller kollektivt. Kassereren står for foreningens bogføring. Kassereren kan IKKE tildeles prokura til bankkonti eller andre likvider.

§8.1. Foreningens praktiske daglige virke kan evt. varetages gennem et koordinationsudvalg eller et sekretariat, som står for daglige driftsopgaver.

§8.2. Der sendes kontoudtog til bestyrelsens medlemmer hver den 1. i en måned.

 

§9
Foreningsåret og foreningens regnskabsår er kalenderåret

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere bogføringsopgaven til en person eller en juridisk enhed, der i givet fald skal forpligte sig til at føre bogholderiet i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Bestyrelsen aflægger årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik og så vidt muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun med de til enhver tid værende aktiver i foreningen.

§10
Foreningens årsregnskaber revideres af én af generalforsamlingen for et år ad gangen blandt medlemmerne valgt revisor. Et flertal i bestyrelsen kan bringe en offentligt godkendt revisor i forslag til at varetage hvervet.

§11
Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede
stemmer herfor.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig vedtager, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver og passiver. Der kan kun forholdes med foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.

§12
Foreningens aktiver både fysiske, økonomiske og digitale er foreningens ejendom. Denne ejendom skal, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at forlade sit virke i foreningen, overdrages til fulde til bestyrelsen,  jf. dansk lov.

Pr. d.d. udgør foreningens aktiver følgende:

 • Website (fbf.one) med dertilhørende e-mail (info@fbf.one)
 • Subdomæner fritaget.fbf.one samt OBS.fbf.one
 • Appen Fritaget
 • Logo og payoff
 • Foreningens navn (Frihedsbevægelsens Fællesråd)
 • Lokalgrupperne på Facebook og Telegram (både online og offline)
 • T-shirts, hoodies og caps
 • Flyers, foldere og andet skriftelig materiale
 • Mailadresser på passive og aktive medlemmer samt på alle mennesker, som arbejder i Sekretariatet, Ekspertrådet eller Rådet
 • Bankkonto samt indeståender.

Yderligere skal alle medlemmer af bestyrelsen have lige adgang og lige rettigheder til alle foreningens aktiviteter med password og adgangskoder. Dette er gældende for følgende:

 • Website (fbf.one)
 • Mail (info@fbf.one)
 • Zoom (Frihedsbevægelsens Fællesråd)
 • Telegram sider og grupper – både aktive og inaktive
 • Signal sider og grupper – både aktive og inaktive
 • FortKnoxster sider og grupper – både aktive og inaktive
 • Facebook sider og grupper – både aktive og inaktive
 • MeWe sider og grupper – både aktive og inaktive

Misbrug af denne adgang anses for mandatsvig, og en retsforfølgelse vil omgående igangsættes efter gældende dansk lov.

§13
Der udbetales godtgørelse for kørte kilometer til bestyrelsens medlemmer jf. statens takster efter kørselsregnskab og efter nærmere aftale i bestyrelsen, ligesom øvrige udlæg godtgøres. Hvis udlægget overstiger 2.000 kr., skal det først godkendes af formanden.

Yderligere aflønning af ansatte aftales i bestyrelsen afhængig af foreningens økonomi og jf. tilladelse til indsamling modtaget af Indsamlingsnævnet den 2. marts 2021.

 

§14
Formanden ansættes pr. 1.juni 2021, jf. kontrakt indgået mellem foreningen og formanden.

 

§15
Ved udtrædelse af bestyrelsen eller foreningen generelt, foretages en overlevering, der blandt andet indebærer udmeldelse/udtrædelse af diverse Facebook grupper samt diverse analog/digitale platforme. Overleveringen skal foretages omgående ved udtrædelse/udmeldelse.

Eventuelle udgifter og udlæg skal så vidt muligt tilbagebetales et afgående medlem.

 

Vedtægter besluttet på ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. januar 2023.

 

Malue Montclairre         Carl Henrik Rørbeck       Grete Fyhr          Stig V. Andersen           Bente Dahl Pedersen

Formand                          Næstformand                    Medlem                Medlem                          Suppleant

 

 

På vegne af bestyrelse
Malue Montclairre

 

 

 

Formand
Frihedsbevægelsens Fællesråd

 

Hent som PDF