da Dansk

Vedtægter

Vedtægter for FBF 2020


§ 1.

FBF er en almindelig forening.

Foreningen beskæftiger sig med, folkeoplysning, træning, publikations- og kommunikationsarbejde, kurser, foredrag og møder. Foreningen er landsdækkende.

1.1 Forenings motto er: Frihed, Lighed og Fællesskab
1.2 Efter behov kan der etableres lokale uformelle klubber. 1.3 Foreningens hjemsted er i Varde Kommune.

§ 2.

 1. 2.1  Der findes to former for medlemmer af foreningen: Fuldgyldige medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen og støttemedlemmer. Fuldgyldige medlemmer er kun de, som arbejder for foreningen. Disse medlemmer skal godkendes af bestyrelsen efter en af denne fastlagt procedure. Støttemedlemmer betaler et selvvalgt beløb årlig eller månedlig støtte og modtager nyheder og andre fordele fra foreningen.
 2. 2.2  Der kan arbejdes med sponsormedlemsskaber eller forenings- eller firmamedlemsskab. I tilfælde af de to sidstnævnte repræsenteres medlemsskabet af én repræsentant/person for firma/forening. Disse medlemmer har ikke stemmeret.
 3. 2.3  Medlemmer, der ønsker at varetage tillidsposter i foreningen, skal som hovedregel have gennemgået foreningens træningsprogram til den/de pågældende poster.
 4. 2.4  Alle medlemmer skal efter bedste evne efterleve foreningens værdier (se særskilt dokument), og leve op til dens motto, Frihed, Lighed og Fællesskab.

§ 3.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved manglende indbetaling af kontingent

sker udmeldelse automatisk.

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter eller på anden måde skadet foreningen.

Manglende betaling af kontingentet i overensstemmelse med de af foreningen fastsatte betalingsbetingelser statuerer udmeldelse.

§ 4. evt. tilføjelser

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden:

• Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår.
– Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.
– Fastsættelse af kontingenter for det kommende foreningsår.
– Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
– Valg af mellem 3 og 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

– Valg af revisor. – Eventuelt

 1. 4.1  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/2 af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse herom til foreningens formand forlanger dette med angivelse af dagsorden. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal da på formandens foranledning afholdes i foreningens hjemby inden 6 uger fra begæringens modtagelsen.
 2. 4.2  Foreningens indtægter kan komme fra kontingenter, donationer og sponsorater.

§ 5.

Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de i dagsordenen optagne punkter. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Eventuelle ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen kan fremsendes til indkalderen og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden, som indkalderen skal tilsende samtlige oprindeligt indkaldte senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der kan være ekstraordinære tilfælde, hvor indkaldelsesfristerne ikke kan overholdes, hvorfor indkaldelsestidspunktet og afholdelse aftales bestyrelsen imellem.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved elektronisk post til hvert enkelt medlem til hans af ham selv til foreningen opgivne e-mail adresse.

§ 6.

På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Stemmeberettiget er kun fuldgyldige medlemmer. Stemmeret kan udøves ved skriftlig, specificeret fuldmagt til andet tilstedeværende medlem. Stemmeret kan ikke udøves af den, som er i restance med kontingentet.

Støttemedlemmer og passive medlemmer er ikke stemmeberettigede.

§ 7.

Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen for to år ad gangen valgt bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer, som alle skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen (ikke passive eller støttemedlemmer), og hvoraf henholdsvis 2 eller 3 er på valg i de lige/ulige år. Genvalg kan finde sted.

Herudover kan der vælges der op til 2 suppleanter for en 1-årig periode. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret med mindre de indtræder på et andet medlems vegne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger formand, en næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og herunder enten formanden eller næstformanden. Dens beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan meddele kontingentfrihed til enkeltmedlemmer.

§ 8.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bank og lignende til medlemmer af bestyrelsen, enkeltvis eller kollektivt. Kassereren står for foreningens bogføring. Kassereren kan IKKE tildeles prokura til

bankkonti eller andre likvider. Dispositioner af størrelsesorden under 10.000 kr. kan foretages af formanden alene.

8.1. Foreningens praktiske daglige virke kan evt. varetages gennem et koordinationsudvalg eller et sekretariat, som står for daglige driftsopgaver.

8.2. Bestyrelsen meddeler prokura således, at der givers bemyndigelse til formanden og et andet bestyrelsesmedlem til i fællesskab at disponere over foreningens bankkonti, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan prokura videredelegeres til udvalgte bestyrelsesmedlemmer, dog således at foreningen altid tegnes af 2 i forening.

8.3. Der sendes kontoudtog til bestyrelsens medlemmer hver den 1. i en måned.

§ 9.

Foreningsåret og foreningens regnskabsår er kalenderåret

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere bogføringsopgaven til en person eller en juridisk enhed, der er i givet fald skal forpligte sig til at føre bogholderiet i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Bestyrelsen aflægger årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik og så vidt muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningens påhvilende forpligtelser. Foreningen hæfter kun med de til enhver tid værende aktiver i foreningen.

§ 10.

Foreningens årsregnskaber revideres af én af generalforsamlingen for et år ad gangen blandt medlemmerne valgt revisor. Et flertal i bestyrelsen kan bringe en offentligt godkendt revisor i forslag til at varetage hvervet.

§ 11.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser de varetager i foreningen. Disse påhviler foreningen.

§ 12.

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede stemmer herfor.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig vedtager, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver og passiver. Der kan kun forholdes med foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 13.

Foreningens aktiver både fysiske, økonomiske og digitale er foreningens ejendom. Denne ejendom skal, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at forlade sit virke i foreningen, overdrages til fulde til bestyrelsen jf. dansk lov.

Pr. d.d. udgør foreningens aktiver følgende:

 • Website (www.fbf.one) med dertilhørende e-mail ([email protected])
 • Subdomæner fritaget.fbf.one samt OBS.fbf.one
 • Appen Fritaget
 • Logo og payoff
 • Foreningens navn (Frihedsbevægelsens Fællesråd)
 • Lokalgrupperne på Facebook og Telegram (både online og offline)
 • T-shirts, hoodies og caps
 • Flyers, foldere og andet skriftelig materiale
 • Mailadresser på passive og aktive medlemmer samt på alle mennesker som arbejder iFBF Teams
 • Bankkonto samt indeståendeYderligere skal alle medlemmer af bestyrelsen har lige adgang og lige rettigheder til alle foreningens aktiviteter med password og adgangskoder. Dette er gældende for følgende:
 • Website (www.fbf.one)
 • Mail ([email protected])
 • Zoom (Frihedsbevægelsens Fællesråd)
 • Telegram sider og grupper – både aktive og inaktive
 • Signal sider og grupper – både aktive og inaktive
 • FortKnoxster sider og grupper – både aktive og inaktive
 • Facebook sider og grupper – både aktive og inaktive
 • MeWe sider og grupper – både aktive og inaktiveMisbrug af denne adgang anses for mandatsvig, og en retsforfølgelse vil omgående igangsættes efter gældende dansk lov.§ 14.Der udbetales godtgørelse for kørte kilometer til bestyrelsens medlemmer jf. statens takster efter kørselsregnskab og efter nærmere aftale i bestyrelsen, ligesom øvrige udlæg godtgøres. Hvis udlægget overstiger 2.000 kr., skal det først godkendes af formanden.Yderligere aflønning af ansatte aftales i bestyrelsen afhængig af foreningens økonomi og jf. tilladelse til indsamling modtaget af Indsamlingsnævnet den 2. marts 2021.

  §15.

  Formanden ansættes pr. 1.juni 2021 jf. kontrakt indgået mellem foreningen og formanden.

  §16.

  Ved udtrædelse af bestyrelsen eller foreningen generelt, foretages en overlevering der blandt andet indebærer udmeldelse/udtrædelse af diverse Facebook grupper samt diverse analog/digitale platforme. Overleveringen skal foretages omgående ved udtrædelse/udmeldelse.

Eventuelle udgifter og udlæg skal så vidt muligt tilbagebetales et afgående medlem.

København d. 01.06. 2021

Underskrifter:

Malue Montclairre      Ann Steenholt        Carl Henrik Rørbeck

Formand                       Næstformand         Kasserer

Hent som PDF

STOP

CENSUREN

Vi har stævnet FaceBook og Staten! Støt os i kampen med censuren. 

Rul-til-top