STOP WHO

  STOP WHO !

Den 02.05.2024

Anmodning om udsættelse af afstemning eller endelig afvisning af IHR Amendments samt WHO's nye Pandemi Aftale på den 77. Verdenssundhedsforsamling, maj 2024.

Som svar på Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev den 5. april 2024, har FBF sendt tilskyndelse til ministeren om at udskyde underskrivelsen af WHO Pandemi Traktat og IHR Amendment eller helt forlade forhandlingerne i WHA.

I brevet har vi endnu engang dokumenteret, at ministeren ikke alene overtræder sine forpligtelser overfor den danske befolkning, men potentielt ligeledes overfor Folketingets medlemmer, og vi konstaterer ydermere, at vi i øjeblikket er vidne til en situation, hvor man fra den danske stats side omgår retsstatens fundament, Grundloven og internationale konventioner. 

Vi henviser til aktindsigt som vi har søgt og modtaget svar på fra Justitsministeriet, og ligeledes den politiske modstand som foregår internationalt, blandt andet fra 49 Senatorer i det amerikanske senat, som netop har indsendt lignende tilskyndelse til Biden Administrationen. Det samme er gældende for det Hollandske Parlament. 

Ydermere bakkes vi op af vores politiske venner i udlandet, blandt andet engelske medlem af det Britiske Parlament Andrew Bridgen, som har sendt et personligt brev til den danske Indenrigs- og Sundhedsminister og samtlige Folketingets medlemmer. 

Vores tilskyndelse er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeren den 2.maj 2024 og sendes ligeledes på mail til den danske regering samt Folketingets medlemmer.

Brevet kan læses nedenstående.
Download som PDF

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

Att. Fru Sophie Løhde
Indenrigs- og Sundhedsminister

 

København den 2. maj 2024

ANMODNING OM UDSÆTTELSE AF AFSTEMNING ELLER ENDELIG AFVISNING AF IHR AMENDMENTS SAMT WHO’S NYE PANDEMI AFTALE PÅ DEN 77. WHA, MAJ 2024

Vi takker for ministerens svarbrev af den 5. april 2024 og tillader os at præcisere, at Frihedsbevægelsens Fællesråd er en NGO, som igennem de seneste 3½ år har sendt information til både folketinget, regeringen samt alle ministerierne, idet vi med stigende bekymring oplever demokratiets tiltagende nedbrydning - ovenfra.

Ifølge Folketingets egen hjemmeside er det blandt andet ministerens opgave at ”informere offentligheden om ministeriets arbejde, bl.a. i form af hjemmesider, interviews og pressemeddelelser.” Til trods herfor, og til trods for vores tidligere fremsendte opfordringer til ministeren, føres den danske befolkning fortsat bag lyset, idet vi konstaterer at ministeren stadig ikke overholder disse forpligtelser. Samtlige danskere burde være informeret om indholdet af ministerens forhandlinger med WHO, både hvad angår WHO’s helt nye Pandemi Aftale og de 300+ tilføjelser og ændringer til IHR (2005), som står til forelæggelse og endelig afstemning på den 77. Verdenssundhedsforsamling (WHA) i maj 2024.

Hvad angår information til Folketingets medlemmer, fremgår det ligeledes af Folketingets egen hjemmeside, at en minister er direkte ansvarlig for, at ”Folketinget får korrekte oplysninger fra ministeriet”, idet Folketinget er ”helt afhængig af at modtage korrekte og fyldestgørende oplysninger fra regeringen og de forskellige ministerier, når det skal tage stilling til nye lovforslag m.m.”

Den manglende information til Folketingets medlemmer kan udledes af det spørgsmål, som er stillet af Hr. Pelle Dragsted til Folketingets Sundhedsudvalg den 22. marts 2024.

Konkret har Hr. Pelle Dragsted stillet spørgsmål til indholdet af ”en international pandemitraktat forankret i WHO”, og beder ”ministeren oplyse, om regeringen støtter arbejdet for - og har til hensigt at tilslutte sig - en international pandemitraktat forankret i WHO (…)”.

Hr. Lars Bøje Mathiesen har ligeledes stillet spørgsmål til Folketingets Epidemiudvalg den 19. april 2024 om uddybning af, hvorvidt det er ”ministerens opfattelse at skulle stemme om den kommende WHO-pandemitraktat inden dansk tilslutning”.

1.

Hverken Hr. Lars Bøje Mathiesen eller Hr. Pelle Dragsted forholder sig til ændringsforslag og tilføjelser til IHR (2005).

Som det ligeledes står oplyst på Folketingets egen hjemmeside, kan Folketinget, i tilfælde af manglende information, ende med ”at træffe beslutninger og stemme et forslag igennem under falske forudsætninger.” Videre står beskrevet at ”Det er ministerens ansvar, at oplysningerne til Folketinget er korrekte, retvisende og fyldestgørende”.

 Den manglende information om ministerens igangværende forhandlinger om en udvidelse af et ”forpligtende multilateralt samarbejde” indebærer ydermere en ekstraordinær alvor, idet et sådant samarbejde med baggrund i det senest offentliggjorte udkast til WHO Pandemi Aftale og det senest offentliggjort udkast til ændringsforslagene til IHR, har dystopiske konsekvenser for hele den danske befolkning.

Ministeren overtræder således ikke alene sine forpligtelser overfor den danske befolkning, men potentielt ligeledes overfor Folketingets medlemmer, hvad angår begge dokumenter, og vi konstaterer, at vi i øjeblikket er vidne til en situation, hvor man fra den danske stats side omgår retsstatens fundament, Grundloven og internationale konventioner.

Vi har den 23.04.2024 søgt om aktindsigt hos Justitsministeriet om, hvorvidt Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde som et minimum har søgt juridisk vejledning hos Justitsministeriets lovafdeling, ved at bede om redegørelser for de statsretlige aspekter, herunder forholdet til Grundloven og det danske EU retsforbehold, både i forbindelse med Danmarks potentielle tiltrædelse af IHR (2005) Amendments og WHO Pandemi Aftale - begge til afstemning på WHA maj 2024.

Justitsministeriet har tilkendegivet ved deres svar til os den 24. april 2024, at de ifølge deres elektroniske journalsystem ikke har modtaget anmodning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sådanne redegørelser i forbindelse med ministerens forhandlinger om et ”forpligtende multilateralt samarbejde” med WHO i form af henholdsvis Pandemi Aftale og IHR (2005), som Indenrigs- og Sundhedsministeren er ved at indgå på danskernes vegne.

Eftersom ministerens forhandlinger er af så juridisk kompliceret art, er Justitsministeriets tilkendegivelse yderst alarmerende. Dette særligt henset at WHO Pandemi Aftale er en helt ny traktat, og IHR tilføjelserne og ændringerne er ekstraordinært omfattende. Vi gør derfor endnu engang ministeren opmærksom på, at ministeren med sine igangværende forhandlinger er i færd med at overtræde både ministeransvarlighedsloven, Den Danske Grundlov og Internationale Menneskerettighedskonventioner, ikke alene på grund af sin tilsidesættelse af informationspligten overfor danske borgere, men i særdeleshed på grund af de drakoniske konsekvenser som indholdet i de 2 juridisk bindende dokumenter vil få for samtlige danske borgere.

ARTIKEL 55 IHR (2005)
Denne artikel foreskriver, at alle foreslåede ændringer til IHR (2005) skal meddeles alle WHO medlemslandene, mindst fire måneder før Verdenssundhedsforsamlingen, som i år starter den 24. maj hvilket vil sige, at en samlet pakke til fremlæggelse og afstemning på WHA skulle være medlemslandene i hænde senest den 27. januar 2024.

2.

Den relevante artikel 55, stk. 2 i IHR lyder således:
“The text of any proposed amendment shall be communicated to all States Parties by the Director-General at least four months before the Health Assembly at which it is proposed for consideration.”

Artikel 55, stk. 2 i IHR oversat til dansk:
”Teksten i enhver foreslået ændring skal meddeles alle stater, der er parter i traktaten, af generaldirektøren mindst fire måneder før sundhedsforsamlingen, hvor den foreslås til overvejelse."

Hvad angår artikel 55 IHR (2005) er der en direkte diskrepans imellem ministeriets første svarbrev af henholdsvis den 18. december 2023 og ministeriets andet svarbrev af den 5. april 2024.

Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministerens første svarbrev at der foregår en forhandlingsproces, idet ministeren bruger ordene ”forhandlingsproces”, ”ændringsforslag” og ”konkrete ændringer”.

1

I ministeriets andet svarbrev af den 5. april 2024 omtales ”ændringsforslag som p.t. er under forhandling” til IHR (2005) som værende ”rundsendt til alle medlemslande” af WHO den 26. november 2022 til forelæggelse og endelig afstemning på 77. Verdenssundhedsforsamling i maj 2024.

2

3.

I ministerens første svarbrev den 18. december 2023 erklærer ministeren ydermere, at ”når de konkrete ændringer til IHR foreligger, skal der tages stilling til, om Danmark kan acceptere ændringerne, og om de kræver inddragelse af Folketinget”.

3

Ministeren skriver i sit andet svarbrev den 5. april 2024 ”For så vidt angår artikel 55 i det internationale sundhedsregulativ (International Health Regulations, IHR), kan vi informere om, at artiklen ikke overtrædes.”

4

Ydermere bemærker ministeren i sit første svarbrev den 18. december 2023, at ”det ikke er givet, at denne tidsplan kan overholdes”, samt at det på daværende tidspunkt endnu var ”usikkert, hvilke ændringsforslag til regulativet, som i sidste ende vil blive lagt frem til den 77. Verdenssundhedsforsamling.”

5

Diskrepansen består i, at Indenrigs- og Sundhedsministeren ikke både kan erklære en igangværende ”forhandlingsproces” om ”ændringsforslag som p.t. er under forhandling” og samtidigt erklære at ”artiklen ikke overtrædes”.

Hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilkendegivelse om, at et udkast til ændringer og tilføjelser til IHR allerede er ”rundsendt til alle medlemslande” af WHO den 26. november 2022, ville det betyde, at der skulle ligge en færdig pakke med et endeligt udkast - hvis artikel 55 er overholdt.

4.

I så fald burde Folketinget være inddraget jf. ministeransvarlighedsloven og Grundloven, på trods af at ministeren ikke nødvendigvis mener, at der er behov for en sådan inddragelse jf. ministerens første svarbrev den 18. december 2023.

6

Derudover burde Justitsministeriet ligeledes være blevet inddraget nu, idet WHO Pandemi Aftale er en helt ny traktat, og IHR tilføjelserne og ændringerne er ekstraordinært omfattende.

Ydermere kan det konstateres, som vi netop advarede om i vores rapport ”WHO i Danmark”, sendt til ministeren samt Folketingets medlemmer den 26. januar 2024, at ministeren accepterer WHO’s Generaldirektørens overtrædelse af sin utvetydige juridiske forpligtelse til at respektere IHR (2005) artikel 55.

Vi henviser igen til, at Hr. Pelle Dragsted og Hr. Lars Boje Mathiesen udelukkende stiller spørgsmål til WHO Pandemi Aftale og ikke til IHR (2005) ændringsforslag og tilføjelser.

Det synliggør den generelle mangel på gennemsigtighed fra Indenrigs- og Sundhedsministeren, som ministeren er forpligtet til at udvise jf. sine ministerforpligtelser, men ligeså en forsømmelse af ministerens sikring af vores grundlæggende rettigheder ved den manglende inddragelse af Justitsministeriets lovafdeling. Ydermere er der ligeledes en forsømmelse fra Folketingets medlemmer overfor den danske befolkning, idet de har forpligtet sig til at sikre folkestyrets grundprincipper, og i særdeleshed i den konkrete situation, hvor ministerens forhandlinger ikke er afstemt med Justitsministeriets lovafdeling. Dette er gældende såvel for WHO Pandemi Aftale og IHR (2005) ændringsforslag og tilføjelser.

Eftersom Justitsministeriets lovafdeling endnu ikke er blevet inddraget, hverken vedr. WHO Pandemi Aftale og IHR (2005) ændringsforslag og tilføjelser, bliver vigtigheden af overholdelsen af artikel 55 endnu mere væsentlig vedr. IHR (2005), idet de foreløbige 300+ ændringer til IHR (2005) ikke kan gennemgås på den resterende tid til rådighed fra et endeligt udkast, måtte blive færdigforhandlet til Verdenssundhedsforsamlingens møde den 27. maj 2024. Dette burde ligeledes have samtlige Folketingsmedlemmers absolutte højeste fokus, hvorfor vores indledende udtalelse om statsmagtens omgåelse af retsstatens fundament, Grundloven og konventionerne hermed er blevet udførligt eksemplificeret.

DANSKE BORGERES RETTIGHEDER ER UNDER ANGREB
Overalt i verden konstateres det af medlemmer af parlamenter, Internationale advokater og juridiske eksperter, NGO’er, samt tidligere ansatte hos WHO m.fl., at WHO misbruger sundhedsregulativerne i henhold til de senest offentliggjorte udkast til WHO nye pandemi Aftale, samt tilføjelserne og ændringerne til IHR (2005) som redskaber til at skabe en centraliseret global styring ved at indføre juridisk bindende og tyranniske politikker.

Dette ses blandt andet i åbent brev fra Dr. S. Behrendt, Global Health Responsibility, af den 6. marts 2024 til WHO’s Generaldirektør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hvori det fremgår,

5.

at enhver procedure til ændring af IHR skal udføres i overensstemmelse med de juridiske krav, der er fastsat i IHR (2005) som det gældende lex specialis-regime for at være lovlig.

Som det beskrives i Dr. S. Behrendts brev, indikerer ordlyden "skal" i artikel 55, stk. 2 i IHR (2005) tydeligt den bindende juridiske forpligtelse i henhold til IHR (2005), om at "enhver" IHR-ændring skal meddeles til alle stater, der er parter i traktaten fire måneder i forvejen for forsamlingen.

Ydermere fremgår det af Dr. S. Behrendts brev, at

gældende generelle regler for traktatfortolkning, som er fastsat i artikel 31 i Wienerkonventionen om traktatretter, kræver, at artikel 55, stk. 2, i IHR skal fortolkes i god tro i overensstemmelse med den almindelige betydning, der skal tilskrives bestemmelserne i artikel 55, stk. 2, i IHR i deres sammenhæng og i lyset af IHR's hensigt og formål.”

Som vi netop varslede ministeren om i vores rapport, er der således ingen lovlig mulighed for at overtræde de internationale juridiske forpligtelser, der er pålagt sekretariatet og WGIHR jf. ovenstående. Som vi tidligere ligeledes har mindet ministeren om, burde det være i ministerens interesse at varetage sine forpligtelser jf. ministeransvarlighedsloven.

Vi henleder ministerens opmærksomheden på, at WHO sekretariatet og WGIHR offentligt har tilkendegivet deres hensigt om at overtræde artikel 55 og dermed de internationale juridiske forpligtelser der pålægges dem, ved at færdiggøre pakken med ændringer i forhold til IHR (2005) inden deadline den 27. januar 2024, og dermed jf. artiklen de krævede 4 måneder før afholdelsen af den 77. Verdenssundhedsforsamling ultimo maj 2024. Dette er dokumenteret under det 7. møde i WGIHR den 5. - 9. februar 2024 og ligeså med tidsplanen for et 8. møde den 22. - 26. april 2024, hvilket vi også informerede ministeren om i vores rapport ”WHO i Danmark”.

Arbejdsgruppen for IHR (WGIHR) har givet sig selv en deadline til den 10. maj 2024 for aflevering af en færdig pakke af IHR Amendments, og et yderligere et 9. møde den 16. - 17. maj 2024, hvor den færdige pakke kan gennemgås og revideres endeligt, med henblik på en endelig præsentation på Verdenssundhedsforsamling den 24. maj 2024.

Som det fremgår af den offentliggjorte video af WGIHR fra mødet den 2. oktober 2023 , beskrevet som følgende i Dr. S. Behrendts brev, er

WGIHR klar over overtrædelsen af artikel 55, stk. 2, i IHR, som WHO's øverste juridiske embedsmand, Dr. Steven Solomon, udtrykkeligt påpegede. Hans juridiske udtalelse om, at artikel 55, stk. 2, i IHR kan fraviges af WGIHR's status som en underkomité af WHA, er juridisk ugyldig, fordi IHR er en del af WHO's corpus iuris, der ikke kan ændres efter skøn og bekvemmelighed af en nyoprettet underkomité af forsamlingen, uden at krænke retsstatsprincippet. Det fremgår af diskussionerne på det 7. møde i WGIHR, at de bevidst og med fuldt overlæg fortsætter krænkelsen af artikel 55, stk. 2, i IHR og forhandler indtil begyndelsen af forsamlingen.”

6.

Videre i Dr. S. Behrendts brev henvises der til, at

Dette bindende juridiske instrument er blevet registreret hos FN’s sekretariat i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers charter under kategorien som en multilateral traktat i FNTS Bind Nummer 2509 (s. 79) via Certifikat om Registrering Nr. 56548. Som følge heraf er der ingen tvivl om dets karakter som en traktat i henhold til folkeretten, der binder dets stater, der er parter i traktaten. Følgelig er både deltagende stater såvel som WHO's sekretariat, bestående af generaldirektøren og WGIHR, som en underafdeling af Sundhedsforsamlingen, under en juridisk forpligtelse til at følge artikel 55, stk. 2, i IHR.

POLITISK MODSTAND OG REAKTION PÅ WHO
Ministeren oplyses hermed om at 49 senatorer i det amerikanske senat netop i går den 1. maj 2024, har indsendt dokument med tilskyndelse til Biden Administration om at udskyde underskrivelsen af WHO Pandemi Traktat og IHR Amendment eller helt forlade forhandlingerne i WHA. I brevet gør de 49 senatorer ligeledes opmærksom på overtrædelsen af IHR artikel 55 som værende overtrådt.

Medlem af den Svenske Riksdag Elsa Widding, har ligeledes opmærksomhed på artikel 55, idet hun har gjort den svenske Socialminister Jakob Forssmed opmærksom på overtrædelse af artikel 55, i det som hun kalder ”en kriminel handling” i en debat i den Svenske Riksdag den 9. februar 2024.

Ligeledes har det engelske medlem af det Britiske Parlament Andrew Bridgen, den 22. april 2024 fremsendt et brev til både den danske Indenrigs- og Sundhedsminister samt alle medlemmer af det danske folketing, hvori han blandt andet henviser til WHO’s intention om at overtræde artikel 55 ved at tilsidesætte tidsfristen på 4 måneder.

Det Hollandske Parlament har den 16. april 2024 vedtaget en beslutning om at opfordre regeringen til at anmode om en udsættelse af afstemningen om ændringerne til de Internationale Sundhedsbestemmelser (IHR) og den foreslåede Pandemi Aftale hos WHO, idet et flertal i Tweede Kamer (det Hollandske Parlament) mener, at traktaten bliver hastet igennem til trods for dens vidtrækkende konsekvenser. Partierne som har fremsagt forslaget, har beskrevet konsekvenserne af overtrædelsen af artikel 55 som værende med

utilstrækkelig mulighed for at undersøge ændringerne og deres vigtige juridiske, sundhedsmæssige, økonomiske, finansielle og menneskerettighedsmæssige konsekvenser".

I det tilfælde at den hollandske regering ikke kan lykkes med at udskyde en afstemning, kræver det Hollandske Parlament, at den Hollandske Regering stemmer imod de endelige udkast af IHR Amendments samt WHO’s nye Pandemi Aftale.

Konsekvenserne beskrevet af det Hollandske Parlament er præcis, som vi henviste til i vores ”Appel og Åbne brev” af den 26. november 2023 og ligeledes i vores rapport ”WHO i Danmark” af den 27. januar 2024. Den manglende overholdelse af artikel 55 fjerner sikringen for, at staterne der er parter i IHR, gives den fornødne tid til at gennemgå og overveje enhver ændring i IHR inden Verdenssundhedsforsamlingens (WHA) møde ultimo maj 2024.

7.

Når Frihedsbevægelsens Fællesråd således henvender sig til Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde, nu for 3. gang, for at gøre opmærksom på de forpligtelser, som Den Danske Stat har for at følge retsstatens fundament, Grundlov og Internationale Konventioner, så gør vi det fordi det ikke ses, at ministeren og Den Danske Regering selv udviser respekt herfor.

Dr. S. Behrendt, Global Health Responsibility, har netop offentliggjort et nyt officielt brev den 1. maj 2024 igen fremsendt til WHO’s Generaldirektør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, samt kopieret og videresendt til International Health Regulations Secretariat, Steven Solomon, Principal Legal Officer of the WHO samt Executive Board Members of the World Health Organization, med den eksplicitte anmodning om at videresende brevet til alle medlemmer af Executive Board heriblandt det danske medlem Dr. Jonas Egebart. Vi beder Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde samt øvrige modtagere af nærværende henvendelse om at læse hele brevet fra Dr. S. Behrendt.

Særligt henledes opmærksomheden på Dr. S. Behrendt’s fremragende forklaring på WHA Rules of Procedure regel 10, beskrevet som følgende:

”Regel 10 kræver, at "Generaldirektøren skal konsultere De Forenede Nationer og de specialiserede agenturer samt medlemsstaterne om [disse ...] konventioner eller aftaler eller [...] regler [...] med hensyn til enhver bestemmelse, der påvirker deres aktiviteter." Generaldirektøren skal også bringe kommentarer fra FN, dets specialiserede agenturer og regeringer, som følger af sådanne høringer, til opmærksomheden af WHA.

At overholde Regel 10 kræver først og fremmest at give muligheder for at FN, dets specialiserede agenturer og regeringer kan konsultere om den endelige tekst af både den nye pandemiaftale og de foreslåede ændringer til IHR; og for det andet, at give en rimelig tidsperiode til sådanne effektive internationale høringer og indsendelse af kommentarer på forhånd for WHA. Mindre end 30 dage før starten af WHA, og med fraværet af den endelige tekst af pandemitraktaten og den endelige formulering af de foreslåede IHR-ændringer, er der ikke længere en rimelig tid til at gennemføre sådanne konsultationer som fastsat i WHA's regler og procedurer.”

Det meddeles hermed, at Frihedsbevægelsens Fællesråd d.d. har sendt anmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om aktindsigt vedr. Generaldirektørens konsultation af FN jf. Regel 10, IHR Rules of Procedure of the World Health Assembly.

I lighed med de 49 Senatorer i det Amerikanske Senat, anmodningen fra det Hollandske Parlament til den Hollandske Regering, Dr. S. Behrendt’s seneste officielle brev, samt de klare beviser for de kriminelle handlinger, som ministeren ikke alene er i gang med at foretage sig som ledende medlem af den danske delegation, men ligeledes i sin accept af handlingerne fra WHO inklusiv dets sekretariat, beder vi hermed ministeren meddele WHO Generaldirektør, at Den Danske Stat ønsker en udsættelse af afstemningen af IHR Amendments samt WHO’s nye Pandemi Aftale på den 77. Verdenssundhedsforsamlingen ultimo maj 2024. Såfremt afstemningerne ikke udsættes, bedes ministeren afvise deltagelse i afstemningen på den 77. Verdenssundhedsforsamling, således at Folketingets medlemmer har den fornødne tid til at analysere den foreslåede WHO Pandemi Aftale og IHR Amendments jf. Regel 14, Rules of Procedure of the World Health Assembly, samt de fornødne og lovmæssige krav om

8.

tilstrækkelig tid til at analysere de foreslåede ændringer i IHR jf. artikel 55, når de er endeligt klar til fremlæggelse.

Afslutningsvis henviser vi til medlem af Det Engelske Parlament, Hr. Andrew Bridgen’s fremsendte brev, hvori han tilskynder samtlige af sine danske kolleger til at læse IHR Amendments samt WHO’s nye Pandemi Aftale, for endeligt at træffe beslutning om at være på den rigtige side af historien.

Derudover henviser vi til ministeriets omtale af ”ændringsforslag som p.t. er under forhandling” til IHR (2005) som værende ”rundsendt til alle medlemslande” af WHO den 26. november 2022 til forelæggelse og endelig afstemning på 77. Verdenssundhedsforsamling i maj 2024, at vi ser frem til at modtage besvarelse fra ministeriet på vores aktindsigtsanmodning af den 21.04.2024 før den 22. maj, som det netop er meddelt os, at ministeriet har udsat besvarelsesfristen til, idet karakteren af vores spørgsmål er yderst relevante at få offentliggjort svarene på.

Til Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde beder vi særligt om, at ministeren viser respekt for den danske befolkning, hvis interesser, og intet andet, ministeren er sat til at varetage.

Nærværende brev er sendt til Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde på mail, og ligeledes til Folketingets medlemmer.

 

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Malue Montclairre
Formand

Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6
DK-1303 København K.
www.fbf.one

 

Det kan aldrig accepteres at forhandle om det danske demokrati og danskernes retssikkerhed!

Opfordring fra medlem af Det Engelske Parlament, Hr. Andrew Bridgen

STOP WHO

STOP WHO