STOP WHO

  STOP WHO !

Den 26.01.2024
Rapport "WHO i Danmark"

På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar på vores appel til den danske regering af den 23. november 2023, har FBF udfærdiget en rapport om WHO i Danmark.

Rapporten indeholder udførlig dokumentation på, at i det tilfælde den danske stat underskriver WHO ny Pandemi Aftalen og/eller IHR Amendments, udformet som senest offentliggjort udkast, uden debat og afstemning i Folketinget og uden den danske befolknings vidende, vil den danske stat begå Grundlovsbrud.

Dette ville ligeledes uvilkårligt medfører, at man også bryder FN’s internationale menneskerettigheder samt EU’s Menneskerettigheds Konvention.

Den 22 siders rapport er afleveret personligt til Indenrigs- og Sundhedsministeren den 26. januar 2024 og ligeledes sendt på mail til den danske regering samt Folketingets medlemmer.

FBF Rapport samlet

Rapporten kan læses nedenstående.
Download som PDF

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

Att. Fru Sophie Løhde
Indenrigs- og Sundhedsminister

WHO i Danmark

Konsekvensen for danske borgere af et nyt forpligtende multilateralt samarbejde

En rapport fra Frihedsbevægelsens Fællesråd

København den 26. januar 2024

Idet vi takker for svar af den 18. december 2023 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på vores henvendelse af den 23. november 2023, skal det først bemærkes, at vi forundres over, at brevet ikke er blevet adresseret til Frihedsbevægelsens Fællesråd.

Vi ser grund til at pointere alvoren af de fatale konsekvenser som de igangværende forhandlinger med WHO har for danske borgere, da de anses for negligeret i Ministeriets svar.

Ministeriets svar bekræfter vores antagelser om, at den danske regering øjensynligt er ved at overdrage magtbeføjelser til WHO - en international organisation ledet af ikke-demokratisk valgte personer, som ydermere har diplomatisk immunitet.

Dette giver kraftig anledning til sondringer og en lang række spørgsmål, da denne form for overdragelse af magtbeføjelser og afgivelse af suverænitet, aldrig før er set i dansk historie!

Vi betvivler om hele WHO konstruktionen overhovedet er lovlig, hvorfor vi i det følgende dokumenterer, at både den danske grundlov samt basale menneskerettigheder overtrædes, såfremt den danske stat tilslutter sig et forpligtende multilateralt samarbejde på baggrund af det senest offentliggjorte udkast af IHR Amendments.

Vi forventer derfor, at Ministeriet læser denne rapport og besvarer vores spørgsmål i rapportens slutning.

1.

Folkets bekymring

Den danske regering, Folketingets medlemmer og danske sundhedsmyndigheder synes ikke at nære noget ønske om at tage ansvar for de drakoniske beslutninger, de har truffet igennem de sidste 4 år i forbindelse med corona pandemien - beslutninger, som er truffet på uvidenskabelig baggrund efter vejledning fra WHO, og som den danske stat og flertallet af Folketingets medlemmer, fortsat fravælger en evaluering af. Vejledninger som i øvrigt er blevet fulgt på præcis samme måde af samtlige medlemslande, hvilket i sig selv er alarmerende.

Det er forventeligt, at vi i Danmark fremtidigt vil se en række retsforfølgelser overfor de ansvarlige for de sidste 4 års grundlovsstridige implementeringer i forbindelser med corona håndteringen. Retslige konsekvenser, som de reelt ansvarlige, ville kunne undgå risiko for ved fremtidige lovstridige beslutninger, hvis disse ligger i WHO regi. Det er derfor ikke fjernt at forestille sig, at de ansvarlige ville finde det belejligt, om de kan overdrage dette ansvar til WHO.

På denne måde kan de nådesløse fejltagelser fortsætte, med ekstreme og umenneskelige konsekvenser til følge for hele den danske befolkning.

Foruden detaljeret dokumentation i vores besvarelser til Ministeriets brev, har vi derfor udarbejdet denne rapport, da det synes, at Ministeriet og andre ansvarlige instanser i den danske regering og Folketingets medlemmer, ikke har forstået alvoren af udvidelsen af det nuværende samarbejde med WHO, som Ministeriet netop har bekræftet, at det påtænker at indgå på danskernes vegne.

Eftersom den danske delegation forhandler i WGIHR bag lukkede døre, må vi tage udgangspunkt i de senest offentliggjorte IHR Amendments fra 6. februar 2023 og WHO Pandemi Aftale fra 30. oktober 2023.

Indledende information

De foreslåede ændringsforslag i de senest offentliggjorte IHR Amendments er præsenteret og skal forstås således:

2.

a) Suverænitetsafgivelse - WHO General Direktør bestemmer, hvornår der opstår en PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) - jf. Artikel 12,2.:

b) Suverænitetsafgivelse - WHO General Direktør bestemmer, hvilke foranstaltninger medlemslandene skal iværksætte i forbindelse med en PHEIC, hvilket indebærer nedlukninger, grænselukninger, krav om vaccinepas, medicinering med celle- og genterapi, masker osv. - jf. NY Artikel 13A, 1.:

c) Respekten for "... menneskerettigheder, værdighed og personlig frihed" slettes - jf. Artikel 3,1.:

3.

d) Medicinske journaler på samtlige borgere i medlemslandene digitaliseres, og kan deles mellem medlemslandene, og kun vacciner godkendt af WHO accepteres - jf. ANNEX 6, 3. & 4bis:

e) Samtlige medlemslande skal overvåge deres borgeres ”online-fodspor” og censurere viderebringelse af information, der modsiger WHO - jf. Artikel 44,1., (h) (new), 2. & (e) (New):

4

Alene ud fra ovenstående indledende information, burde det være utænkeligt at give WHO sådanne bemyndigelser, da de tydelige konsekvenser er, at danskernes retssikkerhed bliver kompromitteret.

Vores kommentarer og dokumentation

Ministeriets svarbrev af den 18. december 2023 - afsnit 1 - citeret her:

Vi bemærker, at ministeriet betragter de foreslåede ændringer på WHO-niveau som ’forpligtende multilateralt samarbejde', hvilket netop harmonerer med de faktuelle tekster, og at hele konstruktionen i IHR Amendments er bindende.

De senest offentliggjorte foreslåede ændringer til IHR (2005), vil ændre anbefalingerne i de nuværende IHR (2005), til forpligtende krav gennem tre mekanismer - jf. senest offentliggjorte udkast til IHR Amendments.

Mekanisme 1:
Fjernelse af udtrykket 'ikke-bindende' - jf. artikel 1:

Forståelsen af definitionerne i Artikel 1, ændres ved, at “standing recommendation” og “temporary recommendation” bliver bindende, idet ”non-binding” slettes.

5

Ifølge WHO’s eget website bekræftes IHR at være ”legally binding”:

https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1

Også ifølge Det Europæiske Råds website bekræftes det, at ”konvention, en aftale eller et andet internationalt instrument er et juridisk bindende instrument i henhold til folkeretten. (...) vedtaget inden for Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

”WHO Constitution giver ikke juridisk grundlag for at gøre anbefalinger til ”legally binding“.”
- citat; Philipp Kruse, International advokat

Dette betyder faktuelt, at både WHO og Det Europæiske Råd selv anser de fremtidige ændringer vedtaget indenfor WHO som juridisk bindende. Dette er en suverænitetsafgivelse!

Det er tillige også en meget grundlæggende ændring af den type samarbejde, der hidtil er blevet accepteret og praktiseret mellem medlemslandene og WHO. WHO’s oprindelige rolle, som stadig er beskrevet i nuværende og gældende regler i WHO's forfatning, omfatter rådgivende bistand til regeringer - blandt andet som beskrevet i artikel 2 med brugen af følgende begreber:

Mekanisme 2:

Medlemslandene "forpligter sig til at følge WHO's anbefalinger" og anerkende WHO som "koordinerende autoritet" iforb. PHEIC - jf. ny artikel 13A, 1.:

7

Dette betyder at medlemslandenes borgere, i tilfælde af en potentiel, eller en erklæret PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), tvinges til at følge definitioner indeholdende bla. diagnosticering, forebyggelse, behandling - inkl. vacciner og celle- og genbaserede terapier - samt organisering og registrering af udvikling og produktion - jf. artikel 1, 1:

Mekanisme 3:
Medlemslandene forpligter sig til at ”vedtage eller tilpasse lovgivning for at give de nationale IHR-fokuspunkter myndighed og ressourcer til at udføre deres funktioner” - jf. artikel 4, 1bis & New (1bis):

8

Hermed dokumenteres det endnu engang, at den danske stat afgiver suverænitet og ansvar, således at det nuværende frie valg til at kunne vælge at følge WHO anbefalinger, ændres til, at den danske stat skal ”vedtage eller tilpasse sin lovgivning” svarende til WHO’s forskrifter med dets udvidede internationale bemyndigelser.

Dette er ligeledes gældende krav fra WHO til private virksomheder, selskaber og organisationer etc. - jf. ny artikel 42:

Ovenstående dokumenterer, at der overføres beslutningskompetencer til WHO, og det er de facto afgivelse af suverænitet!

Hvis der ikke var ønske om at ændre beslutningskompetencerne, ville man bevare status for IHR (2005), som for nærværende er anbefalinger fra WHO. Landene ville dermed fortsat hverken være forpligtede til at følge WHO's anbefalinger, eller ville kunne afkræves implementering af foranstaltninger i nationale lovgivninger for imødekommelse af WHO’s nye ”koordinerende autoritet” - jf. ny artikel 13A:

9

Idet WHO er et agentur stiftet under FN, er det dermed underlagt FN’s Charter for Menneskerettigheder.

I Præamblen er skrevet følgende:
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/preamble

Som det fremgår af vores brev af den 23. november 2023 side 1, har vi netop særlig fokus på denne form for afgivelse af suverænitet:

Citat:

10

Det fremgår flere steder i det senest offentliggjorte udkast til IHR Amendments, at beslutningstagning i det ’forpligtende multilaterale samarbejde' bliver overført til den ikke demokratisk valgte Generaldirektør for WHO - blandt andet jf. følgende foreslåede artikler:

Artikel 12, 2.:

Artikel 12, 5.:

11

Artikel 12, New para 6., New para 6., NEW (6), New para 6., & New 6.:

Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge, skriver, som omtalt i vores brev af den 23. november 2023, følgende i sin ”Betenkning om rettsutviklingen i Verdens helseorganisasjon (WHO)” af den 21. oktober 2023:

12

Hvis den danske stat overdrager beslutningskompetencer til den ikke-demokratisk valgte Generaldirektør for WHO ved indgåelse af det ’forpligtende multilaterale samarbejde', vil det danske Folketing således ikke kunne opfylde dets forpligtelser og ansvar, som vedrører danske borgeres grundlæggende rettigheder. Dette er helt uforeneligt med principperne i den danske grundlov fuldstændig, som vi påpeger det i vores brev af den 23. november 2023.

I den danske Grundlov §20 beskrives regler for sikring og bevarelse af Danmarks suverænitet:

Ydermere foreskriver den danske Grundlov Kapital 8, særligt §§71-75 & §77 følgende:

13


Grundloven er Danmarks forfatning, og er dermed den lov, der beskriver de grundlæggende principper for vores demokratiske samfund og beskrivelse af vores folkestyre. Det kan aldrig accepteres, at den danske stat forhandler om vores grundlov.

Ministeriets svarbrev af den 18. december 2023 - afsnit 2 - citeret her:

Som Ministeriet korrekt skriver, blev der i forbindelse med WHA’s 8. plenar møde den 28. maj 2022 tilsyneladende gennemført en afstemning om ændring af artikel 59 i IHR (2005), således at afvisningsperioden for nye Amendments reduceres fra 18 måneder til 10 måneder, mens implementeringsperioden reduceres fra 24 måneder til 12 måneder.

Som følge heraf har 12 medlemmer af Europa Parlamentet den 28. november 2023, skrevet til Generaldirektøren for WHO for at få afgørende og utvetydige beviser på, at afstemningen på dette møde, blev korrekt gennemført jf. WHO’s forfatning.

14

De 12 MEP’er anmodede om at få oplyst det præcise antal af deltagende medlemmer samt det præcise antal afgivne stemmer for ændringsforslagene. Beviserne ønskedes dokumenteret med en uafbrudt video.

Svaret ønskedes afgivet senest inden den 30. november 2023. Hvis svaret ikke fremkom i tide, eller der slet ikke blev svaret, ville de 12 underskrivere anse Amendments til IHR (2005), reference WHA75.12 agenda 12 pkt. 16.2 dateret den 28. maj 2022 for ”NULL AND VOID”.

Brevet er vedlagt

De 12 medlemmer skriver i deres kapacitet som politisk kontrol over EU kommissionen jf. artikel 14 i ”CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION”.
Ifølge vores oplysninger har de 12 MEP’er endnu ikke modtaget svar fra Generaldirektøren for WHO.

Vi burde kunne antage, at den danske stat er vidende om, at afstemningen på WHO’s 75. Verdenssundhedsforsamling tilsyneladende ikke er foregået efter forskrifterne jf. WHO’s forfatning Artikel 60 lit. (a) & lit. (b), baseret på WHO’s forfatning Artikel 21.

Vi burde ligeledes kunne antage, at den danske stat har et specifikt ønske om at varetage sikring af danske borgeres rettigheder i forhandlingsarbejdet i WGIHR. Denne sikring forringes fremtidigt markant, idet de danske regeringsrepræsentanter ganske enkelt ikke har tilstrækkelig tid til grundig juridisk vurdering af ændringer i IHR, som foreslås præsenteret på WHA møder. Hermed er der eksplicit risiko for, at danske borgeres grundlovssikrede rettigheder samt basale menneskerettigheder kan overtrædes, hvilket netop er ved at foregå, som ovenstående er dokumenteret.

Dette er netop en bekymring, som vi udtrykte i vores brev af den 23. november 2023:

Med Ministeriets svar kan vi nu konstatere, at Ministeriet ikke aktivt har afvist de foreslåede ændringer i IHR artikel 59 inden deadline den 27. november 2023, som vi appellerede til i vores brev. Den danske stat har dermed truffet beslutninger, som kan få afgørende betydning for den enkelte danskers liv, og ydermere nærer den danske stat tilsyneladende ingen interesse for at informere danskerne om disse beslutninger.

Der kan envidere stilles spørgsmål om, hvorvidt den danske regering har informeret Folketingets medlemmer, idet disse ligeledes heller ikke har gjort nogen synlig indsats for at sørge for at skabe offentlig debat. Ifølge den danske grundlov samt de danske demokratiske

15

principper, er det Folketingets ansvar at udføre parlamentarisk kontrol med, at den danske regering overholder den danske grundlov. Dette indbefatter netop at skabe offentlig debat.

Ministeriets svarbrev af den 18. december 2023 - afsnit 3 som citeret her:

I WHO’s "Report of the Review Committee regarding amendments to the International Health Regulations (2005)" af den 6. februar 2023, erklærede WGIHR klart deres forståelse for og accept af, at "den endelige pakke af foreslåede ændringer" skulle afleveres før midten af januar 2024 - jf. IHR (2005), Artikel 55.

Dette blev beskrevet i en tidsplan på følgende måde:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_5-en.pdf

16

Arbejdsgruppen for ændringer til de internationale sundhedsregulativer (WGIHR) har sidenhen åbent erkendt, at de ikke kan overholde denne deadline. WHO har derfor efterfølgende fastlagt 2 nye møder for WGIHR, henholdsvis den 5.-9. februar 2024 og den 22.- 26. april 2024, som præsenteret således:
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr5/A_WGIHR5_4-en.pdf

Ligeledes informerer WHO tydeligt i deres nyhedsbrev af den 7. oktober 2023, at WGIHR ikke er i stand til at nå deadline for endeligt udkast til IHR Amendments:
https://www.who.int/news/item/07-10-2023-governments-make-progress-towards-agreeing-amendments-to-the-international-health-regulations-(2005)

17

INGEN ÆNDRINGER KAN OVERVEJES PÅ DEN 77. VERDENS SUNDHEDSFORSAMLING I MAJ 2024, MEDMINDRE EN ENDELIG VERSION ER INDSENDT FIRE (4) MÅNEDER FORUD - jf. Artikel 55, IHR (2005):

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf?sequence=1

I tilfælde af, at WGIHR’s endelige udkast til IHR Amendments ikke er blevet fremsendt til Generaldirektøren inden deadline medio januar 2024 jf. artikel 55 IHR (2005), er den danske stat medvirkende til overtrædelse af artikel 55 IHR (2005).

Den danske stat accepterer således WHO’s manglende respekt overfor de principper, som ligger til grund for deres egne grundlæggende regler. Det er rystende at bevidne, at den danske stat accepterer en arrogance, som den WHO udviser overfor sine egne artikler, men i sandhed også overfor samtlige borgere i alle WHO medlemslande.

Og dermed er vi tilbage til udfordringen, som Ministeriet selv tilkendegiver i punkt 4 i brev af den 18. december 2023 - citeret her:

Det undrer derfor, at Ministeriet skriver ”om de kræver inddragelse af Folketinget”, som ovenstående citeret, da det er udover enhver tvivl, at de senest offentliggjorte 300+ ændringsforslag til IHR vil kræve inddragelse af Folketinget, idet de er i strid med den danske Grundlov, de danske demokratiske processer og basale menneskerettigheder - netop som dokumenteret i nærværende rapport.

18

Vi henviser igen til Grundlovens §20 vedr. Danmarks suverænitet samt Grundlovens Kapitel 8 om Borgernes Rettigheder.

Den danske regering har grundlæggende pligt til at give tilstrækkelig synlighed og gennemsigtighed overfor Folketingets medlemmer og danske borgere.

Det er Folketingets medlemmers opgave at kontrollere og overvåge regeringen, og det er efterfølgende op til danske borgere at bedømme arbejdet fra de valgte medlemmer af Folketinget og arbejdet i den danske regering, via offentlige debatter og meningsudvekslinger.

I tilfælde af manglende gennemsigtighed vedrørende regeringens arbejde om emner, der direkte angår danske borgere, ville hverken medlemmerne af Folketinget eller danske borgere, kunne gøre brug af deres demokratiske forpligtelser, ansvar og rettigheder, og danske borgere ville dermed heller ikke være i stand til at granske de politiske repræsentanters arbejde.

Gennemsigtighed har eksplicit manglet i de seneste 4 år, og det er netop i sådanne scenarier, at demokratiets processer bliver hæmmet. Fuld åbenhed, også omkring forhandlingerne om ændringer af IHR og WHO's regler, er en absolut nødvendighed i et demokratisk samfund som det danske.

Dette er et fundament for Grundloven. Og det ses ikke imødekommet.

Ydermere bør WHO’s egen forfatning samt IHR regler anvendes meget strengt, således at der ikke kan kastes tvivl om gyldigheden af beslutningerne, særligt når det har direkte konsekvenser for samtlige danske borgere.

Vi henleder igen venligst opmærksomheden på WHO’s egen forfatning artikel 1, som beskriver at ”Målet for Verdenssundhedsorganisationen skal være opnåelsen af den højest mulige sundhedsstandard for alle folkeslag.”

Afsluttende kommentar

Det skal aldrig igen kunne udnyttes at vildlede verdensbefolkningen med propagandistiske frygtkampagner for indførelse af undtagelsestilstande. Her henvises særligt til svineinfluenzaen i 2009, som afslørede omfattende korruption i WHO’s bestyrelse, hvilket der potentielt er høj risiko for kan foregå igen i WHO i dag, idet 80% af WHO’s økonomi kommer fra private interessenter såsom medicinalindustrien og vaccineproducenter eller deres storaktionærer.

19

WHO - Frivillige bidrag - Specificerede:

https://open.who.int/2022-23/contributors/overview/vcs

WHO - Funding fra bidragydere:
https://open.who.int/2022-23/contributors/contributor

Ydermere er det bemærkelsesværdigt, at det tillades, at bidragydere er deltagende ved WGIHR møder og kan bidrage med ændringsforslag både til IHR Amendments og WHO’s nye Pandemi aftale.

20

Alle disse fakta, rejser følgende vigtige spørgsmål:

 1. Hvorfor forhandler den danske delegation i WGIHR hemmeligt om IHR Amendments?
 2. Planlægger den danske regering at informere danske borgerne om de ændringer, der drøftes og fremlægges på WHO-niveau?
 3. Hvis ja til spørgsmål 2, hvornår planlægger den danske regering at informere danske borgere om disse ændringer og gøre forslagene offentligt tilgængelige?
 4. Som ovenstående dokumenteret med vores kommentar til Ministeriets punkt 1 i Ministeriets svarbrev af den 18. december 2023, med kommentaren ”forpligtende multilateralt samarbejde”, skal den danske regering involvere samtlige medlemmer af det danske Folketing, idet der er tale om afgivelse af suverænitet i forbindelse med PHEIC. Hvornår påtænker den danske regering at gøre dette?
 5. Deltog den danske delegation, repræsenteret af sundhedsminister Sophie Løhde, Søren Brostrøm m.fl., i afstemningen vedr. ændring af artikel 59 i IHR (2005), på WHA’s møde den 28. maj 2022?
 6. I tilfælde af ”ja” til spørgsmål 5 bedes det oplyst, hvilke repræsentanter fra den danske delegation der deltog i afstemningen?
 7. Med henvisning til spørgsmål 5 + 6 bedes det oplyst, hvad repræsentanterne fra den danske delegation stemte?
 8. Har den danske regering aktivt besluttet eller givet tilsagn til, at den danske delegation skulle acceptere ændringer af forkortelsen af indsigelsesperioden samt implementeringsperioden i artikel 59 i IHR (2005) på WHO’s 75. Verdenssundhedsforsamling maj 2022, som er foretaget jf. Ministeriets svar i brev af den 18. december 2023?
 9. Er den danske regering vidende om, hvorvidt afstemningen vedr. ændring af artikel 59 i IHR (2005), på WHA’s møde den 28. maj 2022, blev korrekt gennemført jf. artikel 21 i forbindelse med artikel 60 lit (a) & lit. (b) i WHO’s forfatning?
 10. Er den danske regering vidende om de nævnte MEP’ers henvendelse til Generaldirektøren vedr. potentiel ugyldig afstemning på WHA’s møde den 28. maj 2022, vedr. ændring af artikel 59 i IHR (2005)?
 11. Har den danske regering via delegationen i WGIHR i sinde at acceptere overtrædelse af Art. 55 IHR (2005)?
 12. Har det danske Folketing været involveret i beslutningsprocessen jf. spørgsmål 2, 5, 7, 8 & 11?
 13. Er det danske Folketing blevet informeret om beslutningerne jf. spørgsmål 2, 5, 7, 8 & 11?
 14. Hvordan vil den danske regering garantere danske borgere imod misbrug i forbindelse med den ønskede oprettelse af WHO’s nye koordinerende laboratorienetværk PABS (Pathogen Access and Benefit-Sharing) - jf. Artikel 12 i udkast til foreslåede ændringsforslag til WHO pandemi traktat, således at ”Bekendtgørelse af konvention af 10. april 1972 om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse” (BKI nr. 78 af 06/09/1976), kan overholdes og ikke bruges til udvikling af biologiske våben?
 15. Hvordan vil den danske regering garantere danske borgere, at den private finansiering af WHO ikke kompromitterer WHO’s habilitet i forbindelse med erklæring af en PHEIC?

21

 1. Hvordan vil den danske regering garantere danske borgere, at den private finansiering af WHO, ikke skaber grundlag for korruption, når de private interessenter deltager i møder på WHO-niveau?
 2. Hvordan vil den danske regering garantere danske borgere, at der ikke forekommer interesse- og habilitetskonflikter i WHO med den stigende udvidelse af korporatisme i form af fx ”public-private-partnership”?
 3. Er det medlemsstaterne, WHO’s ledelse eller de private interessenter, som fremlægger ændringsforslag til IHR Amendments og WHO’s nye Pandemi Aftale?
 4. Har den danske stat, repræsenteret af den danske delegation, fremlagt ændringsforslag til IHR Amendments og WHO’s nye Pandemi Aftale, og i så fald, er det danske Folketing informeret om disse forslag?
 5. Har den danske stat dokumentation på ratifikation af den danske stats medlemskab i WHO?

I det øjeblik den danske stat underskriver WHO pandemi aftalen og/eller IHR Amendments uden debat og afstemning i Folketinget og uden den danske befolknings vidende, anser vi Grundloven for værende brudt.

Dette ville ligeledes uvilkårligt medfører, at man også bryder FN’s internationale menneskerettigheder samt EU’s Menneskerettigheds Konvention.

Henset til situationens alvor imødeses Ministeriets fyldestgørende besvarelse af ovenstående spørgsmål hurtigst muligt.

Det imødeses samtidigt, at Frihedsbevægelsens Fællesråd modtager en skriftlig garanti for, at den danske regering til hver en tid vil overholde den danske grundlov samt internationale menneskerettigheder.

Nærværende brev er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på mail, samt afleveret personligt til Indenrigs- og Sundhedsministeren på Christiansborg dags dato. Ligeledes sendes nærværende brev på mail til alle Folketingets medlemmer, Statsrådets medlemmer, lokal- og regionspolitikere samt relevante faggrupper inkl. dommerstanden, advokater, læger, pressen m.fl.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Malue Montclairre
Formand

Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6
DK-1303 København K.
www.fbf.one

22

 

Vil du også være aktiv, kan du finde mailadresser til politikerne her:

Folketingspolitikere
Regionspolitikere
Kommunalpolitikere
EU Parlamentsmedlemmer

 

Det kan aldrig accepteres at forhandle om det danske demokrati og danskernes retssikkerhed!

STOP WHO

STOP WHO