STOP WHO

  STOP WHO !

Den 05.04.2024
Svar fra Indenrigs- & Sundhedsministeriet

På baggrund af FBF's rapport "WHO i Danmark" sendt den 26.01.2024 til den danske regering, ved Statsminister Mette Frederiksen, Folketingets medlemmer samt Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde, har FBF den 05.04.2024 modtaget nedenstående svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

05.04.2024 - Svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vi bemærker i svaret fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det ikke synes at være Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekendt, hvad artikel 55 reelt betyder. Derimod virker det til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har valgt en fortolkning af artikel 55, som ikke svarer til det som faktuelt står i den.

Artikel 55 ser således ud (kan læses i IHR (2005) side 34):

Artikel 55

Som det ses af den røde markering vi har lavet i teksten, er det punkt 2. der er afgørende at forstå i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar.

Her er en dansk oversættelse af artikel 55:

  1. Ændringer til disse forskrifter kan foreslås af enhver statspart eller af Generaldirektøren. Forslag til ændringer skal indsendes til Sundhedsforsamlingen til dens overvejelse.
  2. Teksten i enhver foreslået ændring skal kommunikeres til alle statsparter af Generaldirektøren mindst fire måneder før Sundhedsforsamlingen, hvor den foreslås til overvejelse.
  3. Ændringer til disse forskrifter, vedtaget af Sundhedsforsamlingen i henhold til denne artikel, skal træde i kraft for alle statsparter under de samme vilkår og underlagt de samme rettigheder og forpligtelser, som fastsat i artikel 22 i WHO's forfatning og artiklerne 59 til 64 i disse forskrifter.

Ordlyden og betydningen af teksten i punkt 2 kan ikke tolkes anderledes end det skrevne; at alle forslag til ændringer af IHR skal udsendes af Generaldirektøren mindst fire måneder før den årlige Sundhedsforsamling i maj, hvilket vil sige inden udgangen af januar. 

Når Indenrigs- og Sundhedsministeriet således svarer, at "artiklen ikke overtrædes" så er det derfor ikke korrekt.

Ydermere skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet følgende:

"Ændringsforslagene, som p.t. er under forhandling, blev rundsendt til alle medlemslande den 26. november 2022, dvs. 17 måneder før den 77. Verdenssundhedsforsamling, som finder sted i maj 2024."

Indenrigs- og Sundhedsministeriet mener åbenbart, at trods igangværende forhandlinger om forslaget af den 26. november 2022, så overholdes artikel 55.

Hvis et forslag, lad os kalde det "forslag A" ændres, så er det ikke samme forslag længere. Det nye forslag kan vi kalde "forslag B". "Forslag A" er blevet "rundsendt til alle medlemslande" jf. reglerne herom, men det er "forslag B" som medlemslandene skal stemme om på sundhedsforsamlingen, og eftersom det ikke er færdigt, har Generaldirektøren endnu ikke modtaget det endelige forslag, hvorfor Generaldirektøren ikke har overholdt artikel 55.

2. Teksten i enhver foreslået ændring skal kommunikeres til alle statsparter af Generaldirektøren mindst fire måneder før Sundhedsforsamlingen, hvor den foreslås til overvejelse.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet forsøger at ændre betydningen af artikel 55, ved at fortolke den anderledes end den er skrevet, men det ændrer ikke på det som reelt står i artiklen.

Det er værd at understrege, hvorfor denne artikel er overhovedet er vigtig. Det er både nødvendigt og reelt, at  medlemslandene skal have tid til at læse ændringsforslag for drøftelse og debat med det respektive parlament, såvel som det skal sikres, at et medlemsland ikke stemmer for et ændringsforslag som strider imod nationale love. Der skal således også være tid til at undersøge de juridiske aspekter i et ændringsforslag.

Paradoksalt risikere vi som danskere, at den danske stat ender med at tilslutte sig en aftale som strider mod den danske grundlov, fordi der ikke er tid til at sikre at det ikke sker.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsætter med at forhandle om et endnu ikke færdigt udkast til IHR Amendments, som skal fremlægges på Sundhedsforsamlingen til maj, og accepterer dermed WHO’s manglende respekt overfor de grundlæggende principper, som WHO er bygget på.

Der er yderligere øvrige afgørende punkter i Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar, som vi kraftigt anfægter. Vi vil derfor endnu engang samle vores WHO-arbejdsgruppe for udfærdigelse af et svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet så hurtigt som muligt.

Må vi bede om at den danske stat udviser
værdighed, moral og etik!

Læs vores rapport "WHO i Danmark"

STOP WHO

STOP WHO