“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Pressemeddelelse

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

 

Udgivet den 6. november 2023
Af dissensMEDIA
Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi

Denne pressemeddelelse er skrevet og offentliggjort af den svenske politiker Elsa Widding (billede) den 30. oktober 2023. Elsa Widding arbejder som uafhængigt medlem af Rigsdagen i Sverige.

_____

PRESSEMEDDELELSE – 30. OKTOBER 2023
Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Gå af eller åbn op for en ordentlig debat!

Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson er en af de personer, der i øjeblikket sælger Sveriges selvbestemmelse ud og gør os til en slavenation under WHO. Hvad kvalifikationer har WHO, der berettiger dem til at blive tildelt næsten diktatoriske beføjelser ved den næste pandemi og mellem pandemier? Hvis WHO ikke havde haft massiv støtte fra vaccineindustrien, men i stedet skulle leve op til deres egne meritter, ville de blive afskrevet som den inkompetente og farlige organisation, de har vist sig at være.

WHO’s foreslåede traktater og ændringer af IHR strider mod definitionen af menneskerettigheder! Hvorfor har vi så ingen debat i Sverige, når dette er den største indgriben i vores suverænitet og demokrati, siden vi blev medlem af EU. Dengang var der en lang debat, der førte til en folkeafstemning. Et halvt år efter udbruddet af Covid-19-pandemien blev der præsenteret et initiativ for fremtidig pandemisk beredskab og indsats, en global traktat kaldet Pandemic Treaty. Traktaten, der nu ligger på bordet, Zero draft, er formelt udarbejdet af “intergovernmental negotiation body,” ING, med input fra WHO, EU, nationale politikere og lobbyister. Forhandlinger pågår, og det forventes, at traktaten vil blive vedtaget i maj 2024. Dette er bemærkelsesværdigt, men ikke det mest akutte lige nu.

Samtidig med arbejdet med at udarbejde en pandemiforpligtelse arbejder World Health Assembly med en revision af de internationale sundhedsbestemmelser, IHR. Der er to separate sæt ændringsforslag, hvoraf den ene del af ændringerne allerede er blevet vedtaget på et møde med World Health Assembly, WHA, den 27. maj 2022. Sidste frist for at afvise disse ændringer er fastsat til den 1. december 2023. Dette skal ske skriftligt til WHO af medlemslandenes regeringschefer. I Sveriges tilfælde er det således Ulf Kristersson, der skal afvise ændringerne for at forhindre, at de træder i kraft den 1. december 2023. Vores statsminister skal nøje og nøjagtigt angive, hvilke ændringsforslag vi som land ikke kan acceptere.

Den anden sætning af ændringer af IHR består af 300 ændringsforslag, der er blevet forhandlet uden nogen debat. Disse vil blive overdraget til International Health Regulation review committee den 15. december 2023 og forventes at blive vedtaget i maj 2024. Derefter følger en ratificeringsproces, der oprindeligt var 18 måneder, men som nu er blevet forkortet. I praksis bliver det umuligt at forstå fuldt ud konsekvenserne af ændringsforslagene på så kort tid.

En vigtig og ny ændring af “International Health Regulations,” IHR, handler om, at en enkelt person, generaldirektøren for WHO, gives beføjelse til på meget løse grunde at erklære en international sundhedskrise, der kan retfærdiggøre verdensomspændende nedlukninger af næsten hele (194 medlemsstater) eller dele af verden.

Hvis revisionen af IHR går igennem, betyder det, at WHO opgiver sin status som et rådgivende organ for at blive en overstatslig organisation med juridisk bindende direktiver for alle 194 medlemslande, og WHO’s beslutninger kan hverken appelleres eller sættes spørgsmålstegn ved. Et internationalt bureaukrati opbygges med et budget, der forventes at stige kraftigt i de kommende år.

Det nye bureaukrati vil overvåge nye virusvarianter, identificere dem, fastslå̊ deres trusselsniveau og derefter iværksætte modforanstaltninger. En selvforstærkende pandemiindustri oprettes, med store interne interessekonflikter, finansieret af verdens skatteydere, men fordi den er underlagt en FN-organisation, er der ingen national retlig tilsyn og ringe ansvarlighed. Dets fortsatte finansiering vil være baseret på erklæring og reaktion på opfattede trusler eller potentielle trusler, der kan omfatte alt fra klimaændringer, trusler mod biodiversitet til forstyrrelser i økosystemet, smitte i forholdet mellem mennesker og dyr, en potentiel eller reel pandemi trussel. Det nye bureaukrati vil begrænse menneskers liv, samtidig med at det genererer overskud til dets sponsorer gennem lægemiddelrekommandationer via WHO’s beføjelse.

Acko Ankarberg Johansson er Sveriges sundhedsminister og repræsenterer Sverige i World Health Assembly (WHA). Under det seneste møde i maj 2023, der samlede med Sveriges formandskab, repræsenterede hun hele EU. Mødet, WHA76 i maj, var en statusopdatering i processen med at udarbejde en pandemiforpligtelse (Pandemic Treaty). I løbet af mødedagene blev der også afholdt store møder om revisionen af International Health Regulations (IHR) med arbejdsgruppen kaldet WGIHR.

I sin tale udtrykte Acko Ankarberg Johansson ingen bekymringer over de ændringer, der nu ligger på bordet, ingen kritik eller spørgsmål fra hendes side, snarere en hyldest til WHOs udvidede diktatoriske beføjelser. Hvorfor ønsker Acko Ankarberg Johansson at lade ræven vogte hønsehuset? Ankarberg Johansson hævder, at disse udvidede beføjelser er afgørende for at opfylde målene i agenda 2030 med hensyn til bæredygtig udvikling. Sundhedsministeren bruger fraser, der klart viser, at hun ikke forstår alvoren i revisionen af IHR og den nye pandemiforpligtelse. Hendes mangel på kritisk analyse og udsagn under mødet i maj kræver en grundig forklaring i lyset af de ændringer, Sverige nu står overfor, men også en forklaring baseret på erfaringen fra den seneste pandemi. Hvor er efteranalysen af, hvor godt WHO har klaret eller fejlet i deres anbefalinger til verden?

Et vigtigt spørgsmål at stille er præcis, hvad i WHOs anbefalede foranstaltninger fra den seneste Covid-19-pandemi kan berettige, at WHO nu gives øgede beføjelser og øget tillid? Hvad har WHO gjort, der er godt og har bidraget positivt til de svenske borgeres sundhed? Det korte svar er ingenting!

Under Covid-19-pandemien fulgte verdens lande i store træk WHOs anbefalinger, hvilket i bakspejlet har vist sig at være en yderst tvivlsom vej. Alvorlige bivirkninger og dødsfald efter vaccination mod Covid-19 over hele verden er flere i antal end fra alle vaccinationer, der er blevet brugt i de seneste 32 år! WHO anbefalede vacciner mod Covid-19, der i eftertiden har vist sig hverken at beskytte mod infektion eller stoppe smittespredning. WHO anbefalede kraftige nedlukninger, der viste sig at være ineffektive, når studier i eftertiden har sammenlignet forskellige landes grad af nedlukninger. Brugen af ansigtsmasker er også̊ blevet bekræftet som yderst tvivlsom for at stoppe spredning af viruspartikler gennem videnskabelige undersøgelser. Tidligt under pandemien blev det klart, at PCR-testen ikke var pålidelig til at påvise infektion. Dette blev hævdet både af Folkhälsomyndigheten i Sverige og dens modstykke i USA samt dens ophavsmand Kary Mullis, der modtog nobelprisen for sin opdagelse i 1992. PCR-testen gav i stedet en stor mængde falsk positive resultater, der skubbede pandemien frem. Dette gjorde det muligt for WHO at erklære en international sundhedskrise. Antallet af smittede så ud til at stige, samtidig med at alvorligt syge af Covid faldt dramatisk over hele verden. WHO fastholder, at PCR-testen er egnet til at påvise infektion. WHO hævdede også̊, at vacciner var den eneste måde at opnå̊ immunitet i befolkningen på og afskrev naturlig immunitet gennem smitte. De afviste også̊ alle former for tidlig behandling for at forhindre alvorlig sygdom, hvilket førte til, at mange menneskers liv blev spildt på grund af manglende behandling. Med stor forfærdelse kan man nu konstatere en meget høj overdødelighed i alle aldersgrupper over hele verden. De lande med høj vaccinedækning er også̊ nogle af de lande, der er ramt af fortsat høj overdødelighed. Henvisningen til påstanden kommer fra “The Human Mortality Database”. Databasen administreres af en gruppe forskere fra University of California, Berkeley, USA, og Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock, Tyskland. “Our World in Data” angiver den samme kilde for præsentationer af overdødelighed i verden efter pandemien. Selv fertiliteten er faldet markant efter vaccinationskampagnen mod Covid-19. Årsagen er ikke fastlagt, men vacciner mod Covid- 19 kan ikke udelukkes som en forklaring.

Nedenfor er eksempler på nogle af de diktatoriske ændringer, der nu ligger på bordet, og som den svenske regering, repræsenteret af Acko Ankarberg Johansson, kraftigt bør modsætte sig. Hvis disse ændringer alligevel går igennem, på trods af protester fra den svenske regering, bør Sverige rimeligt nok straks forlade WHO. Hvis det ikke sker, berettiger det en diskussion om overtrædelser af menneskerettighederne.

IHR artikel 12: Generaldirektøren får beføjelse til at erklære en nødsituation, selvom der kun er en “potentiel nødsituation”. Hvad der udgør en “potentiel nødsituation” defineres af IHR og kan derfor ikke betvivles. For at afgøre, om der eksisterer en sådan nødsituation, kræver IHR omfattende overvågning og rapportering. Generaldirektøren får også beføjelse til at oprette et centralt organ, der kontrollerer produktionen og distributionen af de lægemidler, der er nødvendige for at håndtere en erklæret international sundhedskrise eller en potentiel sundhedskrise.

IHR artikel 1: I dag gælder det, at alle anbefalinger fra WHO ikke er bindende for medlemslandene. I den nye version er skrivningen om, at anbefalingerne er ikke-bindende, fjernet.

IHR artikel 13a: Medlemsstaterne skal have WHO som vejledende og koordinerende myndighed, og de forpligter sig til at følge WHOs juridisk bindende anbefalinger i deres sundhedsforanstaltninger (Health Respons).

IHR artikel 42: Medlemsstaterne forpligter sig til at følge og uden tøven indføre juridisk bindende anbefalinger under en nødsituation, men også at følge permanente juridisk bindende anbefalinger, der kan foreslås mellem pandemier.

Generaldirektøren får beføjelse til at beordre lovmæssigt bindende foranstaltninger såsom karantæne, vacciner, medicinske undersøgelser og medicinsk behandling.

IHR artikel 17: Parterne/medlemslandene forpligter sig til at håndtere falsk, vildledende eller fejlinformation og udføre regelmæssig social overvågning og analyse for at identificere forekomsten af sådan information og profiler med desinformation.

IHR artikel 18: Artikel 18 beskriver, hvilke lovmæssigt bindende anbefalinger WHO kan foreslå i forskellige tænkelige situationer, såsom brugen af PCR-tester, vacciner og profylakse.

IHR artikel 44: Medlemsstaterne skal hjælpe hinanden med at bekæmpe falsk og upålidelig information om folkesundhedshændelser, herunder aktiviteter i medierne, sociale netværk og information, der spredes på andre måder. Der vil være to komitéer under WHO, en der sikrer implementeringen og en anden, der sikrer medlemslandenes overholdelse.

IHR kapitel 3: Revideringen, der blev foretaget af IHR i 2005, understreger, at alle foranstaltninger, der anbefales af WHO, skal træffes med “fuld respekt for menneskers værdighed og grundlæggende friheds- og rettigheder.” Denne formulering fjernes og erstattes af løse og tvetydige formuleringer som “ligebehandling og inklusion.”

IHR kapitel 2: Handler om rækkevidde og formål, hvor WHO gives beføjelse til at udløse en folkesundhedskrise (Public Health Emergency) på grund af næsten hvad som helst, der kan tænkes at true folkesundheden, såsom klimaforandringer, trusler mod biodiversitet, forstyrrelser i økosystemet, nye virusvarianter osv.

Socialministeren, Jakob Forssmed, vil ikke anerkende disse artikler. På mit skriftlige spørgsmål svarer han: Der findes i øjeblikket ingen forhandlede artikler, da dette stadig er en pågående proces. I denne proces har alle medlemsstater i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) haft mulighed for at fremsætte forslag til, hvilke ændringer de ønsker at inkludere i forhandlingerne. Over 300 forslag er blevet indsendt, og langtfra alle forslag vil blive inkluderet i den færdigforhandlede tekst. Forslagene til nye artikler, som Elsa Widding henviser til i sine spørgsmål og som kan findes på WHO’s hjemmesider og dokumenter, er således forslag, der er blevet indsendt af alle WHO’s medlemsstater og derfor på ingen måde garanteret at blive inkluderet i den færdigforhandlede tekst. (min understregning).

Eksempler på to vigtige paragraffer i den nye pandemiforordning (Pandemic Treaty). Artikel 18: Medlemslandene skal bekæmpe “infodemien” (= en pandemi af falsk information). Medlemslandene skal også bekæmpe fejlagtig og falsk information samt desinformation og misinformation. Medlemslandene skal udføre “social overvågning” med periodisk analyse for at identificere profiler og forekomsten og spredningen af fejlagtig information. – Det lyder som om man ønsker at identificere personer/forskning, der simpelthen ikke deler WHO’s “korrekte” opfattelse af f.eks. vacciner eller om vi måske befinder os i en folkesundhedskrise eller klimatisk nødsituation.

Artikel 12: Denne artikel vil sikre WHOs beføjelser i nødsituationer (public health emergencies). Artiklen eksisterer allerede og vil blive udvidet med en regional trussel mod menneskers sundhed og også med en mellemliggende sundhedsadvarsel.

Acko Ankarberg Johansson bør kræves at forklare – Hvorfor skal det svenske folk give afkald på sin suverænitet og uafhængighed til en organisation, der har mislykkedes så totalt i sine anbefalinger under den igangværende Covid-19-pandemi? Ankarberg Johansson må også forklare, hvordan hun retfærdiggør, at kun en person, WHOs formand Teodros Adhanom Ghebreyesus, skal have beføjelsen til at kunne lukke en hel verden. Vi taler her om en person, der har været en ledende figur i TPLF, tidligere terroriststemplet af USA. Teodros Adhanom Ghebreyesus har haft to ministerposter i Etiopien i en tid med undertrykkelse, forsvindinger, sult, tortur og forfølgelse af dissidenter.

Sundhedsministeren har vist, at hun ikke forstår de juridiske konsekvenser og betydningen af den nye sundhedsforordning (Pandemic Treaty), der er under udarbejdelse, og opdateringen af IHR. Dermed forstår hun heller ikke konsekvenserne for Sveriges demokrati og menneskerettigheder.

Hvorfor pågår der ikke en intens debat om disse ændringer i Sverige? Hvorfor har der været næsten stille i MSM? Er det et udtryk for konsensus-tænkning? Eller slet ingen tænkning overhovedet?

I artikel 1 i FN’s statutter understreges princippet om menneskers selvbestemmelse og at de ikke skal styres af en tredjepart uden deres samtykke. Ifølge Nürnbergkoden bør ingen deltage i medicinske eksperimenter uden deres frivillige samtykke. Spørgsmålet er nu, om Sveriges nuværende regering kan garantere, at artikel 1 i FN’s statutter og Nürnbergkoden ikke vil blive krænket, hvis de nye IHR og pandemiforordningen går igennem i maj 2024? Personligt tror jeg, det vil blive meget svært.

Sverige bør anmode om at træde ud af WHO.

_____

Elsa Widding arbejder som uafhængigt medlem af Rigsdagen (for øjeblikket uden partitilknytning) for at opnå en mere afbalanceret syn på klima-spørgsmålet og imod uværdig alarmisme. Yderligere fokusområder inkluderer energi-spørgsmålet og klargørelse af, hvad der kræves for at få energisystemet til at fungere. På det seneste har Elsa Widding også været stærkt engageret i at bidrage til en debat om de ændringer, der finder sted inden for WHO, og som, hvis de gennemføres, vil påvirke vores demokrati og menneskerettigheder. Elsa Widding har også en YouTube-kanal ved navn “klimatkarusellen.”

 

 

 

Relaterede artikler 

En rets- og sundhedspolitisk katastrofekurs

Virkede lockdowns? Dommen over Covid-restriktioner

Internationalt COVID-topmøde III i Europa-Parlamentet

Sig NEJ til den nye pandemi-traktat fra WHO

WHO har vedtaget at registrere alle borgeres vaccinestatus

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »

Det store fejlgreb

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Det store fejlgreb – COVID-nedlukningerne var et gigantisk eksperiment. Og en gigantisk fiasko. En vigtig lære af pandemien. Udgivet den 3. november 2023 Af Uffe Jonas Stor baggrundsartikel af de to mainstream-topjournalister, Joe Nocera og Bethany McLean, …

Det store fejlgreb Læs mere »