Sammenfaldende mønster i fald af fødselstal det seneste år i 18 EU lande

Raimund Hagemann

Omfattende analyse af fødselstal i 18 europæiske lande med tungtvejende beviser for sammenhængen mellem vaccination og fald i fertiliteten

DissensMEDIA har tidligere beskrevet Hvorfor er der stort fald i fødsler det seneste år?  DissensMEDIA har modtaget denne veludførte rapport fra Raimund Hagemann, med data fra 18 lande, der viser et lignende skræmmende mønster med fald i antal fødsler, – ca. 9 måneder efter covid-19-vaccinerne er givet til de fødedygtige kvinder, – i de enkelte lande i Europa !

dissensMEDIA har oversat originalrapporten til dansk herunder. Men du kan også downloade de originale versioner her på:
Engelsk
Fransk og
Tysk

Stor tak til Raimund Hagemann, dataanalytiker,  Ulf Lorré og Dr. Hans-Joachim Kremer for dette kæmpe stykke analysearbejde.

Læse vejledning på dansk med relevans for oversættelse:
I teksten vil du finde ordene Covid-19-sagstal og Covid-19 sagsnumrene. Oversat til engelsk betyder det Covid-19 case numbers. På danske kaldes Covid-19 case numbers for Covid-19-smittetal – med andre ord antallet af personer der er testet positiv for Covid-19 (red. Ved brug af en til formålet uegnet test/metode!)

Udgivet 08.09.2022, revideret den 10. september 2022
Genudgivet efter aftale med Raimund Hagemann her på dissensMEDIA


Menneskelig dødelighed er en uundgåelig kendsgerning

25.08.2022, status for hentning af data

 

Videoen og rapporten er udarbejdet af Raimund Hagemann

Indhold

 

 

 

 

Indledning

I nogen tid har der været stor opmærksomhed på rapportering om dødstal, dramatiske personlige billeder og forudsigelser i de almindelige medier. Normalt betragtes dødstal imidlertid i den overordnede sammenhæng med fødsler for at give et billede af et lands befolkningstilvækst eller -tilbagegang. Men de statistiske fødselstal offentliggøres kun meget langsomt. F.eks. er de månedlige levendefødte i den europæiske Eurostat-database ikke engang færdige for 2021 endnu.

Jeg søgte derfor efter de seneste officielle tal fra de statistiske kontorer i de føderale stater og var i stand til at indsamle fødselstallene for 18 forskellige lande, for det meste frem til juni 2022. Nogle statistisk meget vigtige lande såsom Storbritannien og Italien kan endnu ikke tages i betragtning på grund af manglende aktuelle data (UK: 2021, Italien: 2020). Det må antages, at de indsamlede data stadig er foreløbige rapporter. I nogle lande kan det påvises, at dataene for de foregående måneder justeres successivt uden nogen drastisk ændring i det samlede billede. Hvorvidt de enkelte lande ikke opdaterer dataene fra de foregående måneder i aktuelle rapporter, men lader det være ved henvisningen til deres foreløbige karakter, vil kunne vises i fremtidige de endelige datarapporter. En sammenligning mellem de foreløbige rapporter fra de foregående år i Schweiz og de endelige rapporter, der indsendes hvert år i november, viser betydelige forskelle. I de nyligt offentliggjorte månedlige rapporter fra Federal Statistical Office forbliver dataene fra de foregående måneder altid på niveau med deres oprindelige rapportering. Denne praksis er forskellig i mange lande, så pålideligheden af et lands data til den endelige vurdering altid skal underkastes kritisk undersøgelse. Men når der vises så klare signaler, som det kunne vises i min analyse, kan man ikke vente på de endelige data.

Min analyse sætter de månedlige fødselstal i forhold til gennemsnittet for de sidste tre år. På forhånd skal det bemærkes, at hvert enkelt undersøgt europæisk land viser et månedligt fald i fødselsraten på op til mere end 10% sammenlignet med de sidste tre år. Det kan påvises, at dette meget alarmerende signal ikke kan forklares med infektioner med Covid-19. Man kan dog etablere en klar tidsmæssig sammenhæng med forekomsten af Covid-vaccinationer i aldersgruppen mænd og kvinder mellem 18 og 49 år. Derfor må der stilles krav om dybtgående statistiske og medicinske analyser.

På trods af omhyggelig gennemgang af dataene, udvælgelsen af egnede visualiseringer og den statistiske evaluering, hævder denne samling ikke at kunne fremlægge det endelige bevis for årsagssammenhæng for vaccinationens indflydelse på fertiliteten eller en væsentlig ændring i tankegangen på beslutningen om at få børn. Formålet med dette arbejde er at gennemgå, præsentere og kommentere et bredt databasegrundlag. De opnåede undersøgelsesresultater kræver hurtigst muligt en ny faktabaseret vurdering af fordele og risici for vacciner. Tågede forklaringer spekulerer i, at faldet i fødsler i 2022 er en reaktion på øgede fødsler i 2021, en formodet konsekvens af tid brugt hjemme i 2020 på grund af hjemmekontor og nedlukningsforanstaltninger. Det modsatte kan bevises i de lande, der har særligt drastiske nedlukningsforanstaltninger, for i Frankrig, Belgien, Portugal og Spanien er der et reelt fødselsgab ved årtusindskiftet. år 2020/21 ni måneder efter nedlukningen. I modsætning til faldet i fødsler i 2022 findes stigningen i fødsler i det foregående år 2021 kun meget sporadisk, og derfor kan ikke tjene til at forklare det globale fænomen. Men flere detaljer kan findes i de følgende detaljerede analyser.

 

Bemærkninger om metode

Vaccinationshyppighed – Vaccinationsrate

Vaccinationshyppighed refererer til procentdelen af aldersgruppen 18-49 år, der fik deres primære vaccination.  Dette beregnes ud fra antallet af vaccinerede personer i den pågældende måned (samlet antal mænd+kvinder). Divideret med det samlede antal aldersgrupper ifølge Eurostats befolkningsdata resulterer dette i den månedlige vaccinationshyppighed for gruppen af 18-49-årige, der er relevant her.   Vaccinationshyppigheden   gør det muligt at sammenligne den direkte tidsmæssige sammenhæng mellem vaccinationshændelser og fødselsrater på   månedsbasis.

I den endelige evaluering er vaccinationsraten den procentdel af    aldersgruppen, der blev primærvaccineret i slutningen af august (uge 34/2021).   Den viser en sammenligning af vaccinationsaktiviteterne i de enkelte lande og gør det muligt at undersøge en sammenhæng mellem landenes fødselsfald og   respektive vaccinationsrate.

Bemærk: Da vaccinationsdata fra ECDC kun er tilgængelige i en ugentlig opdeling, men fødselstallene leveres i et månedligt format, blev vaccinationsdataene konverteret til   Måneder.  Uger på over en måned blev fordelt proportionalt med de pågældende måneder.

Standardisering af fødselsrater

Ved analyse af fødselsraterne i de enkelte europæiske lande var der nogle ændringer, der skyldes betydelige ændringer i antallet af kvinder i alderen 18-49 år. Derudover er forskelle i antallet af dage pr. måned resulterende forskelle på 10% mellem månederne tæller 28 og 31 dage.
Derfor besluttede vi at konvertere de månedlige fødsler til fødsler pr. Kalenderdag. Således eliminerer vi de månedlige variationer. Derudover gav vi kompensation i skudår. Den fødselsrapport, der for nylig blev modtaget fra Statistics Austria, bruger også den samme metode. Desuden justerede vi dataene til det ændrede antal kvinder i alderen 18-49 år ved at normalisere [VKG2] de daglige fødselstal til en million kvinder pr. Kalenderår. På denne måde afbalanceres migration og udvandring, og samtidig bliver fødselsraterne i forskellige lande sammenlignelige.

Spearmans rang korrelationskoefficient 1

”  Rangkorrelationen coefficient ifølge Spearman bruges til at bestemme sammenhængen mellem  mindst to almindeligt skalerede variabler.
[For begrundelse, se Diskussion af metoder].

Ved hjælp af  rangkorrelationen coefficient kan vi udtale os om, hvorvidt to variabler er relaterede, og i  så fald hvor stærkt forholdet er, og i hvilken retning det eksisterer. Rangkorrelationen coefficient ifølge Spearman kaldes også  Spearman’s ρ (rho).”

Beregning af ρ (rho):
Hvor:  = antal måneder, den løbende variabel fra 1 til , Rxi rækken af de procentvise månedlige fald  i fødsler fra det foregående års gennemsnitlige 2019 til 2022

Rxi = Fødsler2022 − ∅ Fødsler (2019−2021)

1 Scribbr: Bestem og fortolk Spearmans  rangkorrelationskoefficienter.  URL: https://www.scribbr.de/statistik/rangkorrelationskoeffizient/, Stand: 20.06.2022

 

Fortolkning af Spearmans ρ (rho) ifølge  Cohen 2

 Fortolkningen af de beregnede rangkorrelationskoefficienter udføres  i henhold til Cohen (1988) i niveauerne:

svag korrelation: 0,1≤ |ρ|  < 0,3 [bemærk  forskellen mellem græsk ρ (rho) og engelsk p]

medium korrelation: 0,3≤ |ρ|  < 0,5

stærk korrelation: |ρ|  > 0,5

 

Statistisk signifikans

I den udførte hypotesetest angiver  p-værdien sandsynligheden for at trække den nuværende tilfældige prøve fra en basispopulation, hvis sande korrelation er nul eller positiv (nulhypotese). Hvis p-værdien er lille, er nulhypotesen meget usandsynlig, og man beslutter sig for den alternative hypotese (ægte korrelation er mindre end nul). Jo mindre p-værdien er, desto bedre bekræftes beslutningen til fordel for den  testede alternative hypotese om, at stigende vaccinationsfrekvenser forårsager faldende  fødselsrater.

Fortolkning ifølge Jürgen Bortz:3

 • Med en p-værdi på ≤ 0,05 taler Jürgen Bortz for eksempel om en betydelig,
 • en værdi på ≤ 0,01 (2,3 standardafvigelser) kaldes  meget signifikant og
 • en værdi på ≤ 0,001 (3,1 standardafvigelser) er et meget signifikant resultat.

Diskussion af metoder

Spearmans rho versus Pearson korrelation: Med p-værdier på 4,9E-14, 2,2E-16 og 0,0003 afslørede  en undersøgelse af normalfordelingen af de samlede data (Shapiro-Wilk-test) kun ubetydelig sandsynligheder for eksistensen af normale fordelinger af henholdsvis vaccinationshyppigheden, vaccinationsraten og fødselstallet. Denne omstændighed kunne ikke afhjælpes ved logtransformation.

Til alle korrelationsberegninger blev Spearmans rho (rangkorrelation) derfor anvendt, hvor normalt distribuerede data ikke behøver at antages .

Ved evaluering af hypotesetestene ved hjælp af p-værdierne anvender jeg Jürgen Bortz’ forslag tilpros pektive studier.  I april 2018 kritiserede prof. Ioannidis praksis med at vælge en tærskelværdi på 0,05 for at bestemme betydning og foreslog at reducere den til 0,005.  4

2      Statistik guru: Spearman-Korrelation

 

3     Jürgen Bortz, ifølge  Wikipedia – Statistisk signifikans

 

4 Johannes.  P.A.  Ioannidis: Forslaget om at sænke  P-værditærskler til  .005,

 

 

Analyse af de enkelte lande

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Tyskland

 Levendefødte 2018-2022 pr. måned                            Middelværdi 2022

Billede de 1

 

Forløbet af månedlige levendefødte i Tyskland viser et regelmæssigt periodisk mønster af gentagelser, hvor månederne januar til april 2022 klart ligger under det foregående års værdier med en tilnærmelse til det foregående års niveau i maj (-2,3%). Middelværdien af de fem foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger klart på niveau med det foregående års niveau for alle de enkelte måneder i hele forløbet, så faldet i antallet af fødsler må betragtes som et stærkt signal.

 

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram i et områdediagram. En sammenhæng mellemnedgangen i fødsler og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kunne være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, der kunne bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan påvises. Der foreligger ikke data om dødfødsler og aborter.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor antallet af tilfælde var faldende.
En sammenhæng kan således ikke begrundes. (ρ (rho) = 0,454, p = 0,1869 – ingen betydning).

 

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • En klar stigning fra 2015 til 2017, som kan relateres til flygtningemigration.
 • En mærkbar stigning i de fem måneder, der er vist i 2021, hvilket er over tidligere år,
 • Et klart fald i månederne januar til april, vedvarende over fire måneder som et klart signal.

DE – Gennemsnitlige månedlige levendefødte /dag pr. million kvinder, 18-59 år

Tabel DE 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk meget signifikant stærk negativ korrelation mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede DE 4, 5

* Vaccinationshyppighed, se side 3 for definition; vaccinationsaldersgruppen rapporteret af RKI omfatter kohorterne 18-59 år. De to diagrammer viser den statistisk signifikante stærke negative korrelation mellem den månedlige vaccinationshyppighed for   aldersgruppen   18-59 år rapporteret af RKI i Tyskland og fald i fødsler ni måneder senere (normaliseret til ændringen i

antal kvinder, der er i stand til at føde) mellem 8 og 11 procent.  Også   maj måned, i modsætning til den fortsatte stigning i

Antallet af fødsler i 2021 er fortsat i rødt med -2,3 procent. Et så brat fald i antallet af fødsler kan ikke forklares som en “mætningseffekt” af afsluttet familieplanlægning på grund af det øgede antal fødsler i 2021. Desuden var der i 2021 kun et plus på 13.250 fødsler i forhold til det foregående års gennemsnit for hele året; alene i månederne januar til maj udgør faldet i fødsler i forhold til det foregående års gennemsnit -34.576 fødsler i henhold til den aktuelle rapporteringsstatus.  Følgende aspekter taler for en mulig årsagssammenhæng mellem faldet i fødsler og vaccinationskampagnen:

 

 • Tidsmæssigt sammenfald af fødselsraten og høj vaccinationsaktivitet ni måneder tidligere i aldersgruppen kvinder og mænd i alderen 18-59 år.
 • Stærk negativ sammenhæng mellem vaccination og fertilitetsfald,
 • Udelukkelse af en sammenhæng med Covid-19 infektion incidens.
 • Historisk fald i antallet af fødsler i perioden fra januar til maj sammenlignet med året før, som bortset fra to år under “pille-boosten” i 1960’erne og 1970’erne aldrig er blevet observeret før.

 

 

 

 

Billede DE 6, 7

På trods af normalisering af befolkningsgruppen af kvinder mellem 18 og 49 år, som er vokset markant på grund af migration, viser det øverste tal DE 6 også en klar stigning i fødsler pr. 1 million kvinder i perioden fra januar til maj med et højdepunkt i 2021. Faldet i 2022 ligger klart under niveauet i 2016, dvs. før migrationsbølgens start.

Den årlige ændring i det normaliserede daglige gennemsnit i perioden januar til maj i det pågældende kalenderår fremgår af de grå kolonner i den nederste figur DE 7. Efter årligt stigende fødsler pr. kalenderdag og 1 million kvinder (18-49 år) bekræftes også et “historiks” fald på -10,8% i Tyskland.

 

.Billede DE 8

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige begyndelse og langvarige ændring i  fødselsraten, efter at en slags mild “lockdown catch-up effekt” havde været tydelig før (grønne søjler).

 

Udviklingen i antallet af månedlige  levendefødte i Østrig

 

Forløbet af månedlige levendefødte i Østrig viser et regelmæssigt periodisk gentagelsesmønster, hvor månederne januar til april 2022 klart ligger under det foregående års værdier med en tilnærmelse til det foregående års niveau i maj og juni. Middelværdien af de fem foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger klart under det foregående års niveau for alle individuelle måneder (undtagelser: 02/2018, 02/2019, 02,11,12/2020), så faldet i fødsler må betragtes som et stærkt signal.

 

Billede AT 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kunne være en indflydelse på eksisterende graviditeter, der kunne bevises i en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes. Data om dødfødsler og aborter er ikke tilgængelige for 2022.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor antallet af tilfælde var faldende.
En sammenhæng kan således ikke begrundes. (ρ (rho) = 0,6091, p = 0,0467 – signifikant).

 

Billede AT 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Et relativt stabilt forløb med et bump i fødsler i februar 2020.
 • En mærkbar stigning fra februar til april 2021, som overstiger tidligere år og peger tilbage til sommeren 2020,
 • Et klart fald i månederne januar til april, hvilket kan ses som et klart signal, der varer over fire måneder.

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk meget signifikant stærk negativ korrelation mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

 

Billede AT 4, 5

De to diagrammer viser den statistisk signifikante stærke negative korrelation mellem den månedlige vaccinationshyppighed for aldersgruppen 18-49 år, som ECDC har indberettet i Østrig, og faldet i antallet af fødsler (normaliseret til at ændre antallet af kvinder, der kan føde) ni måneder senere, mellem 3 og 7 procent. Tendensen ser ud til at slå sig ned i maj og juni. Det bratte fald i antallet af fødsler kan klart tidsmæssigt tilskrives vaccinationsbegivenheden 9 måneder tidligere. Følgende aspekter taler for en mulig årsagssammenhæng mellem faldet i fødsler og vaccinationskampagnen:

 

 • Tidsmæssigt sammenfald af fødselsraten og høj vaccinationsaktivitet ni måneder tidligere i aldersgruppen  kvinder og mænd i alderen 18-49 år.
 • Stærk negative korrelation mellem vaccination og fertilitetsnedgang,
 • Udelukkelse af en sammenhæng med Covid-19 infektionsincidens
 • Mest markante fald i fødsler i sammenligningen fra år til år (jan.-juni) siden 1999.

 

Billede AT 6, 7

På trods af normalisering af befolkningsgruppen af kvinder mellem 18 og 49 år, som er vokset markant på grund af migration, viser det øverste tal AT 6 også en klar stigning i fødsler pr. 1 million kvinder fra 2014 til 2017, hvilket kan være relateret til migrationsbølgen.

Den årlige ændring i den normaliserede daglige gennemsnitsværdi i perioden fra januar til juni i det pågældende kalenderår fremgår af de grå kolonner i figur AT 7 nedenfor. Efter en lang periode med konstant og en stigning i 2021 er der et klart fald i fødsler på -5,1% pr. 1 million kvinder (18-49 år) i Østrig i 2022.

                                                        .Billede AT 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige begyndelse af  ændringen i  antallet af fødsler, der varede i 4 måneder, efter at der tidligere var vist en opadgående tendens (grønne søjler).

 

Udvikling af månedlige  levendefødte i Schweiz

Billede CH 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Schweiz viser et regelmæssigt periodisk gentagelsesmønster, hvor månederne  januar til  juni 2022 klart falder under det foregående års værdier. Middelværdien af de seks foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger klart under niveauet for det foregående år for alle de enkelte måneder, så faldet i antallet af fødsler i Schweiz må betragtes som et meget stærkt signal.

Billede CH 2

I tidsafsnittet fra 2021 til juni 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene ni måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i antallet af døde og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kan bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstal i undfangelsesperioden for 9 måneder siden, hvor antallet af tilfælde var faldende. En sammenhæng med  faldet i fødsler kan således ikke retfærdiggøres.  (ρ (rho) = 0,6, p = 0,06669 – ingen betydning)

Billede CH 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Et meget jævnt månedligt mønster fra 2015 til 2017.
 • En mærkbar stigning i de fem måneder, der blev vist i 2021, hvilket er højere end i tidligere år,
 • Et klart fald i månederne januar til juni, hvilket kan ses som et klart signal, der varer over seks måneder.

Tabel CH 1

* vaccinationsaldersgruppen rapporteret af FSO inkluderer kohorterne 20-49 år.

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en meget statistisk signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

 

 

Billede CH 4, 5

Fra januar 2021 til maj 2022 viser de to diagrammer den statistisk signifikante sammenhæng mellem den månedlige vaccinationshyppighed i aldersgruppen 20-49 år og faldet i fødsler (normaliseret til ændringen i antallet af fødedygtige kvinder) mellem 10 og 15 procent, der startede ni måneder senere. Et så brat fald i antallet af fødsler kan ikke forklares som en “mætningseffekt” af afsluttet familieplanlægning på grund af det noget øgede antal fødsler i 2021. Desuden var der i 2021 et plus på 2.400 fødsler i forhold til året før for hele året, mens faldet i fødsler i januar til juni alene i forhold til året før er -6.292 fødsler i henhold til den aktuelle indberetningsstatus.  Følgende aspekter taler for en mulig årsagssammenhæng mellem faldet i fødsler og vaccinationskampagnen:

 

 • Tidsmæssigt sammenfald af fødselsratefald og høj vaccinationsaktivitet ni måneder tidligere i aldersgruppen kvinder og mænd i alderen 20-49 år.
 • Stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationsaktivitet og fald i fødselsraten,
 • den statistisk meget høje signifikans af den stærke negative korrelation,
 • Udelukkelse af en sammenhæng med Covid-19 infektionsincidens.
 • Historisk fald i antallet af fødsler i perioden fra januar til maj sammenlignet med året før, hvilket aldrig har fundet sted i dette omfang i Schweiz siden 1969 (se grafen til højre).

 

Billede CH 6,7

Det øverste figur CH 6 viser et meget konstant antal gennemsnitlige daglige fødsler pr. 1 million kvinder fra 2014 til 2020. I 2021 er der en klar stigning, selvom jeg ikke har nogen oplysninger om mulige ændringer, f.eks. på grund af migration. Faldet i 2022 er langt fra det tidligere lavpunkt i 2012.

Den årlige ændring i det normaliserede daglige gennemsnit i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i det nederste figur CH 7.  Efter de uændrede  fødselstal  pr. kalenderdag  og 1 million kvinder (20-49 år) er det “historiske” fald på -10,1%, hvilket er unikt i Schweiz, bekræftes også her.

                              Billede CH 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige begyndelse og langvarige ændring i  fødselsraten, efter at en slags mild “indhentningseffekt” havde været tydelig før (grønne søjler).

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte i Frankrig

Figur. Fr 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Frankrig viser oprindeligt et regelmæssigt periodisk mønster af gentagelse. Tre iøjnefaldende træk viser sig fra årsskiftet 2020/21 og frem. Markeret med en orange ellipse er der fra december 2020 til februar 2021 et markant fald i fødsler til et lavpunkt, tilbagedateret med 9 måneder til perioden med den meget hårde nedlukning fra marts til maj 2020. Herefter følger en normalisering lidt over niveauet året før. De levendefødte i begyndelsen af 2022 adskiller sig lidt fra de foregående år.

Figen. Fr 2

I tidsafsnittet fra 2021 til juni 2022 vist i figur 2 er de covid-19-sagstal, der rapporteres månedligt, vist i lyseblå som et områdediagram, og Covid-19-sagsnumrene ni måneder tidligere er vist med brunt. En vurdering af fødselstallet i 2022 i forhold til året før er ikke mulig på grund af den mulige negative nedlukningseffekt, der er beskrevet ovenfor. I 2022 ser værdierne forvrængede ud i de første to måneder med et plus.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden uden nogen mærkbar effekt på fødselstallene.  (ρ (rho) = 0,2, p = 0,5554 – ingen betydning).

Figen. Fr 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Det daglige gennemsnit af fødsler pr. kvinde har været støt faldende siden 2015.
 • Januar og februar 2021: Tydelig nedadgående kurve viser et fald i fødsler som følge af nedlukningsfasen.
 • I 2022 er månederne fortsat på et lavt niveau, som de foregående år var på vej mod.

Tabel FR 1

* På grund af “lockdown trough” i 2021 er referenceperioden begrænset til 2 år (2019/20)!

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem det procentvise fald  i fødsler og  vaccinationsfrekvensen ni måneder tidligere.  Den klare negative effekt af det foregående år forhindrer en statistisk troværdig vurdering.

Billede FR 4, 5

På grund af “lockdown trough” i januar og februar 2021 vist i figur FR 1 til 3 er året 2021 udelukket fra beregningen af det foregående års gennemsnit. Mens det øverste diagram viser de månedlige vaccinationshyppigheder, viser det nederste diagram FR 6den procentvise sammenligning med dette års gennemsnit. Markeret med en orange ellipse er faldet i fødsler som følge  af   nedlukningsmåneden  april 2020,  hvor opfattelsen  af fødsler i januar 2021 falder.  Faldet  i fødsler fortsætter på et lavere niveau i februar, og frem til juli synes de negative værdier stadig at indikere en permanent svækkelse af beslutningen om at få et barn. Dette ser så ud til at lette i en diskret “indhentningseffekt” i 2021. På denne baggrund er det fornyede spring i forhandlingstal fra december til januar en ændring. Der er dog ingen nye tiltag, der skal nævnes her, men kun vaccinationskampagnen i aldersgruppen 18-49 år, der startede ni måneder tidligere som et nyt kriterium. I betragtning af det lave antal kan en forbindelse til den kun lige påbegyndte vaccinationskampagne synes spekulativ, men spørgsmålet er stadig, om unge par, der ønsker at få børn, kan have betragtet vaccination som en sikkerhedsforanstaltning for sig selv eller det voksende barn.

 

Billede FR 6, 7

Det øverste tal FR 6 fanger kun middelværdien af daglige fødsler i perioden januar til juni i det respektive år. På grund af faldet i fødselstallet i forbindelse med nedlukningstiltagene falder 2021 meget markant i forhold til 2020. Selvom fødsler i 2022 stiger med 2,2% sammenlignet med året før, er  de således  på et historisk lavt niveau sammenlignet med tidligere år.

De årlige procentvise ændringer fra året før illustrerer således det særlige fald i fødsler i januar og februar 2021 (” nedlukningstruget”) frem for den yderligere reduktion i fødsler i 2022 til lavpunktet i forhold til de foregående år 2012-2020.

P

Figen. Fr 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års  gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra stigende fødselsrater  i slutningen af 2021 til -3,6% i januar 2022.

 

Udviklingen i antallet af månedlige  levendefødte i Belgien

Billede BE 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Belgien viser i første omgang et regelmæssigt periodisk gentagelsesmønster. Tre iøjnefaldende træk viser sig fra årsskiftet 2020/21 og frem. Markeret med en orange ellipse er der fra november 2020 til februar 2021 et iøjnefaldende fald i fødsler til et lavpunkt, tilbagedateret med 9 måneder til perioden med den meget hårde nedlukning fra marts til maj 2020.  Dette efterfølges af en stigning i de følgende måneder lidt over det foregående års niveau (“indhentningseffekt”?). De levende fødte i begyndelsen af 2022 adskiller sig lidt fra de foregående år.

Billede BE 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 er de månedligt indberettede Covid-19-sagstal vist i lyseblåt som et områdediagram, og Covid-19-sagsnumrene ni måneder tidligere er vist med brunt. En vurdering af faldet i todele i forhold til året før er ikke mulig på grund af den beskrevne negative nedlukningseffekt, da dette fald i 2022 fører til en tilsyneladende stigning i en sammenligning fra år til år, hvilket statistisk skal tolkes som en skævvridning.

Det brune område viser Covid-19-sagstal i undfangelsesfasen for 9 måneder siden uden nogen mærkbar effekt på fødselsraten. (ρ (rho) = 0,518, p = 0,1025 – ingen betydning).

Billede BE 3

 

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår    af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte.   Tre fænomener kan ses:

 • Det daglige gennemsnit af fødsler pr. kvinde viser en nedadgående tendens på trods af normalisering af antallet af kvinder.
 • Januar: Tydelig nedadgående kurve viser det markante fald i fødsler som følge af nedlukningsfasen.
 • I 2022 er månederne fortsat på  et lavt niveau, som de foregående år var på vej mod.    Især  juni måned når et nyt lavpunkt.

Tabel BE 1

* På grund af “lockdown trough” i 2021 er referenceperioden begrænset til 2 år (2019/20)! Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem det procentvise fald i fødsler og vaccinationsfrekvensen ni måneder tidligere. Den klare negative previous årseffekt  forhindrer en statistisk troværdig vurdering.

Billede BE 4, 5

 • På grund af “lockdown trough” i januar 2021 vist i figur BE 1 til 3, er året 2021 ikke medtaget i beregningen af det foregående års gennemsnit. Mens det øverste diagram viser de månedlige vaccinationshyppigheder, viser det nederste diagram BE 5 sammenligningen med gennemsnittet for det foregående år. Markeret med en orange ellipse er faldet i fødsler som følge af nedlukningsmåneden april 2020, hvor opfattelsen af fødsler i januar 2021 falder. Indtil juli synes ønsket om at få børn at være blevet udskudt, før en vis “indhentningseffekt” kan observeres. På denne baggrund repræsenterer det fornyede spring i klart negative tal fra december til januar en ændring. Her er der dog ingen nye tiltag, men kun vaccinationscampaign i aldersgruppen  18-49 år, der startede ni måneder tidligere, der skal  nævnes som et nyt kriterium for  ændringen.  Spørgsmålet er, om vaccinationen eventuelt medførte, at en beslutning om at få børn blev udskudt, eller om selve vaccinationen havde indflydelse på fertiliteten. Førstnævnte skulle relativt hurtigt dukke op igen i en modsat udvikling, sidstnævnte kunne udvikle sig til  en længerevarende effekt, der ville blive styrket ved opfølgende vaccinationer.

Billede BE 6, 7

Det øverste tal BE 6 registrerer kun middelværdien af daglige fødsler i perioden januar til juni i det pågældende år. På grund af faldet i fødsler i forbindelse med nedlukningstiltagene falder 2021 yderligere i forhold til 2020. I 2022 er fødselsraterne fortsat det laveste niveau året før.

De årlige procentvise ændringer i forhold til året før illustrerer således på den ene side faldet i fødsler i januar og februar 2021 (“nedlukningstruget”) og viser, at betingelserne for at opfylde et ønske om at få et barnikke er blevet bedre.

Figen. BE 8

 

De månedlige ændringer i forhold til  det foregående års gennemsnit viser imponerende effekten af  nedlukningen i januar 2021. Den pludselige ændring fra stigende  fødselsrater i  slutningen af 2021 til -4,6% i januar 2022 er 9 måneder til vaccinationskampagnen.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i  Holland

Billede NL 1

Tendensen i månedlige levendefødte i Nederlandene viser et regelmæssigt periodisk mønster af gentagelser med månederne januar til juni 2022 ligger mærkbart under det foregående års værdier. Med undtagelse af to endnu lavere februarværdier i 2018 og 2019, den betyde værdi af den Seks provisorisk månedlig data Rapporteret så fjern er under den tidligere årstal niveau af den individuel bjergHs så den den Nedgangen i antallet af fødsler i Nederlandene skal ses som et klart signal.

Billede NL 2

I tidsafsnittet fra 2021 til juni 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene ni måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i antalletaf døde og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kan bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data omdødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstal i undfangelsesperioden for 9 måneder siden, hvor antallet af tilfælde var faldende. En sammenhæng med faldet i fødsler kan således ikke retfærdiggøres. (ρ (rho) = 0,688, p = 0,019 pos Korrelation forklarer ikke faldet i fødsler og må betragtes som tilfældigt)

Billede NL 3

 

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår    af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte.   Tre fænomener kan ses:

 • Det daglige gennemsnit af fødsler pr. kvinde er relativt konstant fra 2015 til 2020 med et fald i maj måned 2020.
 • I 2021 viser alle måneder undtagen januar en kraftig stigning iden gennemsnitlige daglige fødselsrate.
 • I 2022 er der et endnu stejlere fald til meget lave værdier.

 

Tabel NL 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder tidligere: Der er en statistisk meget signifikant stærk negativ korrelation mellem vaccinationshyppigheden og decline ved fødsler ni måneder senere!

 

Billede NL 4, 5

Fra januar 2021 til juni 2022 viser de to diagrammer den statistisk meget signifikante sammenhæng mellem den månedlige vaccinationshyppighed i aldersgruppen 18-49 år og faldet i fødsler (normaliseret til ændringen i antallet af fødedygtige kvinder) mellem 3 og 7 procent, der startede ni måneder senere. Et så brat fald i antallet af fødsler efter en permanent stigning i 2021 kan ikke forklares  som en “mætningseffekt” af afsluttet familieplanlægning  på grund af det øgede antal fødsler i 2021.  Følgende aspekter taler for en mulig årsagssammenhæng mellem faldet i fødsler og vaccinationskampagnen:

 • Tidsmæssigt sammenfald af fødselsratefald og høj vaccinationsaktivitet ni måneder tidligere i aldersgruppen kvinder og mænd i alderen 18-49 år.
 • Stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationsaktivitet og fald i fødselsraten,
 • den statistisk meget høje signifikans af den stærke negative korrelation,
 • Udelukkelse af en sammenhæng med Covid-19 infektionsincidens.

 

Billede NL 6, 7

Fra det øverste tal NL 6 kan der ses et faldende antal gennemsnitlige daglige fødsler pr. 1 million kvinder fra 2012 til 2020. I 2021 er der en betydelig stigning, selvom jeg ikke har nogen oplysninger om mulige ændringer, f.eks. på grund af migration. D eclinei 2022 går ned til nær det tidligere lavpunkt fra 2020.

Den årlige ændring i den normaliserede dagsgennemsnitsværdi i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i det nederste figur NL 7. Efter det konstante antal fødsler pr. kalenderdag og 1 million kvinder (18-49 år) bekræftes faldet i fødsler, der allerede er observeret i Tyskland og Schweiz, også i Nederlandene i den tidsmæssige sammenhæng med  vaccination.

                                             Billede NL 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års  gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra stigende fødselsrater indtil december 2021 til -0,3% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

 

Udviklingen i de månedlige levendefødte  i Danmark

Billede DK 1

Mønsteret for månedlige levendefødte i Danmark viser et regelmæssigt periodisk mønster af tilbagefald, hvor månederne januar til juni 2022 falder mærkbart under det foregående års niveauer. Middelværdien af de indtil videre seks foreløbige månedlige dataligger under det foregående års niveau for de enkelte måneder med undtagelse af to lavere februar- og decemberværdier i 2019, så faldet i fødsler i Danmark må betragtes som et klart signal.

Billede DK 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kunne være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kunne bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et meget lavt niveau.  En  sammenhæng kan således ikke begrundes.  (ρ (rho) = 0,173, p = 0,6115 – ingen betydning).

Billede DK 3

 

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • En markant stigning fra 2015 til 2017, hvor der ikke kendes dokumentation for ændringer i befolkningsstrukturen.
 • En mærkbar stigning i de fem måneder, der blev vist i 2021, hvilket er over tidligere år.
 • Et markant fald i månederne januar til juni, hvilket kan ses som et klart signal, der varer over seks måneder.

Tabel DK 1

Den statistiske analyse viser en ikke-signifikant gennemsnitlig negativ sammenhæng mellem vaccinationsniveauet og faldet i antallet af fødsler, der forekommer ni måneder senere! Denne numeriske vurdering modsiger den fænomenologiske effekt, der er vist i figur DK 4-7 og skyldes sandsynligvis den inkonsekvente udvikling  i de 3 foregående år.

Billede DK 4, 5

Fra januar til juni 2022 viser de to grafer den tidsmæssige sammenhæng mellem de ni måneders månedlige  vaccinationshyppighed og fødselsudviklingen, som i Danmark viser en tidsmæssig sammenhæng mellem den sene, men meget hurtige vaccination  kampagne i aldersgruppen 18-49 år i juni og juli 2021 og faldet i fødsler fra januar 2022 og frem. Følgende detaljer skal bemærkes i denne forbindelse:

 • De stærke korttidsvaccinationshyppigheder i juni og juli 2021 kan tilskrives faldet i fødsler i marts og april 2022.
 • Den usædvanligt hurtige handling er sandsynligvis en af grundene til, at der ikke kan påvises nogen sammenhæng med de langsommere reagerende fødselsfald.

Billede DK 6, 7

Figur DK 6 ovenfor viser et faldende antal gennemsnitlige daglige fødsler pr. 1 million kvinder fra 2012 til 2015. Muligvis i forbindelse med  migrationsbevægelser  stiger tallet markant i 2016.  Efter et trendfald opstår der en ny rekordværdi  i 2021 efterfulgt af et betydeligt fald på 6.1% i 2022. Faldet i 2022 går tilbage til før 2016-niveauet.

Den årlige ændring i den normaliserede dagsgennemsnitsværdi i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i figur DK 7 nedenfor. På trods af normalisering af befolkningsændringen kan det klare plus i 2016 også ses her, og årsskiftet fra 2021 til 2022 skiller sig ud med et klart minus.

Billede DK 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra stigende fødselsrater indtil december 2021 til -2,0% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Estland

 

Billede EE 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Estland viser et regelmæssigt periodisk gentagelsesmønster med en let nedadgående tendens, hvorved det foregående års værdier i månederne januar til juni 2022 er mærkbart underbudt. Middelværdien af de indtil videre seks foreløbige data ligger under det foregående års niveau for de enkelte måneder med minimale underløb (12/2020, 01/2021, 12/2021), så  faldet i fødsler i Estland må betragtes som et meget klart signal.

 

Billede EE 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på eksisterende graviditeter, der kan bevises i en stigning i dødfødsler, hvilket ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau.  En  sammenhæng kan således ikke begrundes.  (ρ (rho)  =  0,464, p = 0,4841 – ingen betydning)

Billede EE 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. To fænomener kan ses:

 • Et hakkende forløb fra 2015 til 2021 på et konstant niveau frem til 2021.
 • Et klart fald i månederne januar til juni 2022, der fortsætter over seks måneder som et klart signal.

 

Tabel EE 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede EE 4, 5

Fra januar 2021 til juni 2022 viser de to grafer den tidsmæssige sammenhæng mellem de ni måneders månedlige vaccinationsfrekvenser og faldet i fødsler i Estland fra januar 2022 og fremefter med følgende detaljer.:

 • Det uafklarede billede af måneder med stigende og faldende ændringer i 2022 til permanent faldende tal mellem 8 og 18,6%.
 • Der kan påvises en tidsmæssig sammenhæng mellem vaccination og faldende fødsler.

 

Billede EE 6, 7

Fra det øverste tal EE 6 kan der  ses  et let stigende  antal gennemsnitlige daglige fødsler pr. 1 million kvinder fra 2012 til 2021 med to outliers i 2016 og 2018. En forbindelse med migrationsbevægelser og en højere fødselsrate for migranter skal drøftes i denne henseende. Et markant fald til 122,4 fødsler om dagen standardiseret til en million kvinder viser et lavpunkt, der ligger under det tidligere minimum fra 2012 med 6,8%.

Den årlige ændring i det normaliserede daglige gennemsnit i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i figur EE 7 nedenfor. På trods af normalisering af befolkningsændringen kan clear plus i 2016 og 2018 også ses her, og årsskiftet  fra 2021 til 2022 skiller sig ud med et klart minus på -9,5%.

Billede EE 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser tydeligt den pludselige ændring fra svingende fødselsrater indtil december 2021 til -12,6% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Finland

 

Figen. Fi 1

Årene 2018 og 2021 viser højere fødselsrater end 2019 og 2020, hvor forløbet af månedlige levendefødte i Finland viser et regelmæssigt månedligt gentagelsesmønster. I 2021 er der en mærkbar stigning, mens de tidligere års værdier i månederne februar til juni 2022 er klart underbudt.  Middelværdien af de seks foreløbige månedlige data, der  hidtil er indberettet, ligger under det foregående års niveau for de enkelte måneder med minimale underskud (12/2018, 02,11,12/2019, 11,12/2021), således at faldet i
fødsler i Finland, som starter en måned senere end i de hidtil betragtede lande, skal betragtes som et meget klart signal.

Figen. Fi 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på eksisterende graviditeter, der kan bevises i en stigning i dødfødsler, hvilket ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau.  En sammenhæng kan således ikke begrundes.  (ρ (rho) = 0,218, p = 0,5182 – ingen betydning).

Figen. Fi 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Med et relativt konstant antal kvinder fra 18 til 49 år er et klart fald i gennemsnitlige daglige fødsler fra 2015 til 2020 overraskende, hvilket kun kan forklares med generelle ændringer i familieplanlægningen uden yderligere baggrund.
 • En mærkbar stigning i de seks måneder, der blev vist i 2021, hvilket klart står i kontrast til den tidligere udvikling.
 • Et klart fald i månederne januar til juni, hvilket kan ses som et klart signal, der varer over en periode på seks måneder.

Tabel FI 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationsfrekvens ni måneder tidligere: Der er en meget statistisk signifikant stærk negativ korrelation mellem vaccinationsfrekvensen og nedgangen i fødsler ni måneder senere!

Billede FI 4, 5

Fra januar 2021 til juni 2022 viser de to grafer den tidsmæssige sammenhæng mellem de ni måneders månedlige   vaccinationsfrekvenser og faldet i fødsler i Finland fra januar 2022. Følgende detaljer skal bemærkes her:

 • Med toppen af vaccinationskampagnen   begynder et permanent procentvis fald i antallet af fødsler genkendeligt ni måneder senere.
 • Den pludselige ændring fra stigende til faldende fødselsrater kan ikke fortolkes som en mætningseffekt. Dette ville bestemt ikke ske så pludseligt.

Billede FI 6, 7

Fra det øverste figur FI 6 kan der ses et klart fald i daglige fødsler fra 2012 til 2019 på trods af demografisk normalisering. Efter at dette havde stabiliseret sig i 2020, er der et overraskende plus i 2021 og et markant styrt i daglige fødsler til et nyt rekordlavt niveau i 2022.

Den årlige ændring i det normaliserede daglige gennemsnit i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i det nederste figur FI 7. På trods af normaliseringen af befolkningsudviklingen kan det klare fald fra 2012 til 2019 også ses her.  Trendvendingen med et plus på 8% i 2021 efterfølges umiddelbart af det højeste fald på 10% i hele perioden.

 

Figen. Fi 8

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års  gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra stigende  fødselsrater indtil december 2021 til -3,3% i februar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Letland

Billede LV 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Letland viser et regelmæssigt, klart faldende periodisk tilbagefaldsmønster. Dette skyldes det betydelige fald i antallet af kvinder i alderen 18-49 år fra 453.512 til 367.109 (2012→2021), hvilket gør normaliseringen af daglige fødsler bydende nødvendig. I månederne januar til juni 2022 er det foregående års værdier yderligere underbudt. Middelværdien af de seks foreløbige månedlige data, der hidtil er rapporteret, ligger under det foregående års niveau for de enkelte måneder med minimale underløb (11.12/2020, 01.02/2021 –  Lockdown-effekt?), så faldet  i fødsler i 2022 i Letland må betragtes som en meget meget klart signal.

Billede LV 2

I tidsafsnittet fra 2021 til juli 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødselsforberedelser og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på eksisterende graviditeter, der kan bevises i en stigning i dødfødsler, hvilket ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan således ikke begrundes. (ρ (rho) = 0,773, p = 0,0053 – en positiv cor relationen berettiger ikke et fald i fødsler og skal klassificeres som tilfældig).

 

Billede LV 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Normaliseret for befolkningsudviklingen er et kontinuerligt fald i daglige fødsler også tydeligt.
 • En stigning i månederne februar, marts og juni  i 2021, hvilket står i kontrast til den tidligere udvikling.
 • Et fald i månederne januar til juni, hvilket kan ses som et klart signal, der varer over seks måneder.

Tabel LV 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk meget signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede LV 4, 5

Fra januar 2021 til juni 2022 viser de to diagrammer en meget klar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationshyppigheder ni måneder før og  faldet i fødsler i Letland fra januar 2022 og fremefter, hvilket kan betragtes som væsentligt, satser fra 5 til 13,4 procent.

 

Billede LV 6, 7

Fra det øverste figur LV 6 kan der på trods af demografisk normalisering ses to faser af forandring med stigningen fra 2012 til 2016 efterfulgt af faldet i daglige fødsler indtil 2021. Et klart minus kan derefter ses i 2022 med den næstlaveste værdi i hele perioden under overvejelse.

Den årlige ændring i den normaliserede dagsgennemsnitsværdi i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i figur LV 7 nedenfor. På trods af normalisering af befolkningsændringen kan den klare stigning og fald i antallet af fødsler også ses her.  Et fald på -5,8% er den største faldende ændring i perioden.

Billede LV 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra lave ændringer  indtil december 2021 til -5,4% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Litauen

Billede LT 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Litauen viser et relativt regelmæssigt, klart faldende periodisk tilbagefaldsmønster. Dette skyldes det markante fald i antallet af kvinder i alderen 18-49 år fra 662.544 til 537.722 (2012→2021), hvilket gør normaliseringen af daglige fødsler bydende nødvendig. Særligt i månederne december 2021 til februar 2022 er det foregående års tal meget stærkt underbudt. De lave fødselstal fortsætter med en lidt roligere tendens. Middelværdien af de indtil videre syv foreløbige månedlige data ligger under det foregående års niveau for de enkelte måneder med minimale underkøringer (12/2019, 01/2021), således at faldet i fødsler i 2022 i Litauen må betragtes som et meget klart signal.

Billede LT 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på eksisterende graviditeter, der kan bevises i en stigning i dødfødsler, hvilket ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau.  En  sammenhæng kan således ikke begrundes.  (ρ (rho) = 00,336, p = 0,2861 – ingen betydning).

Billede LT 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • En svagt faldende tendens fra 2015 til 2019 med et udbrud i juli måned 2019.
 • I 2020 og 2021 intensiveres den nedadgående tendens.
 • Et kraftigt fald i månederne januar til juni, vedvarende over seks måneder som et klart signal.

Tabel LT 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk meget signifikant stærk negativ korrelation mellem vaccinationshyppigheden og faldet ved fødsler ni måneder senere!

Billede LT 4, 5

Fra januar 2021 til juli 2022 viser de to grafer en meget klar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationsrater ni måneder før og faldet i fødsler i Litauen fra januar 2022 og fremefter, som med satser mellem 11 og 25% må betragtes  som meget betydelige og går langt ud over den ændrede demografiske situation.

Billede LT 6, 7

Fra det øverste figur LT 6 kan der ses to modsatrettede tendenser på trods af demografisk normalisering. Den største årlige ændring er faldet i 2022 til et nyt rekordlavt niveau, men de to pandemiske år før det førte også til fald i fødsler.

Den årlige ændring i det normaliserede daglige gennemsnit i hvert enkelt tilfælde i perioden fra januar til juli fremgår af de grå kolonner i figur LT 7 nedenfor. På trods af normalisering af befolkningsændringen kan faserne med stigning og fald i antallet af fødsler  også ses her.  Med -10,2 % sender overgangen fra 2021 til 2022 et stærkt signal.

Billede LV 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra lave ændringer  indtil december 2021 til -5,4% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

Billede SE 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Sverige viser et regelmæssigt periodisk mønster af tilbagefald, med en underskydning i 2022-fødsler, der skal betragtes som iøjnefaldende. Middelværdien  af de seks foreløbige månedlige data, der  hidtil er indberettet, ligger  under det foregående års niveau for de enkelte måneder med minimale underskud i november og december i de foregående år, således at faldet i fødsler i Sverige i 2022 skal  betragtes som et klart signal.

Billede SE 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på eksisterende graviditeter, der kan bevises i en stigning i dødfødsler, hvilket ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan således ikke begrundes.  (ρ (rho) = 0,609, p = 0,0467 – ingen betydning).

Billede SE 3

 

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • En svagt faldende tendens fra 2015 til 2020 står i kontrast til en lille stigning på 4 % i antallet af kvinder.
 • 2021 viser stigningen i fødsler, der allerede er observeret i nogle lande i forhold til det foregående års tendens.
 • Et kraftigt fald i månederne januar til juni 2022, vedvarende over seks måneder som et klart signal.

Tabel SE 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede SE 4, 5

De to diagrammer viser en meget klar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationsrater  ni måneder før og faldet i fødsler i Sverige fra januar 2022 og fremefter med satser mellem 5% og 11%.

Billede SE 6, 7

Fra det øverste figur SE 6 kan der ses en lille nedadgående tendens på trods af demografisk normalisering. Den største årlige ændring er det markante fald i 2022 til et nyt rekordlavt niveau.

Den årlige ændring i det normaliserede daglige gennemsnit i hvert enkelt tilfælde i period fra januar til juni fremgår af de grå kolonner i figur SE 7 nedenfor. På trods af normalisering af befolkningsændringen er den faldende tendens også tydelig her, men faldet i antallet af fødsler med -6,7% er det stærkeste signal i hele perioden.

Billede SE 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser meget imponerende den pludselige ændring fra lave ændringer  indtil december 2021 til -5,9% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige  levendefødte i Portugal

 

Billede PT 1

Mønsteret for månedlige levendefødte i Portugal viser et regelmæssigt, let faldende periodisk tilbagefaldsmønster indtil 2020 på grund af et fald på 9,8 % i antallet af kvinder i alderen 18-49 år. Ud over det generelle fald er der et stærkt “fødselsgab” fra december 2020 til februar 2021, hvilket i tid hænger sammen med den ni måneders periode med den meget hårde nedlukning fra marts til maj 2020. Derudover er en underrapportering af fødsler i 2022 sammenlignet med tidligere år 2018-2020 også tydelig i Portugal i de fem måneder, der er rapporteret indtil videre. Middelværdien af de foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger under det foregående års niveau for de enkelte måneder med en minimal underudnyttelse (02/2018), således at faldet i fødsler i 2022 også kan ses som et signal i Portugal uden at tage højde for “lockdown-trught” 2021.

Billede PT 2

En sammenhæng mellem faldet i fødsler og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan heller ikke udledes her.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i  undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan derfor ikke begrundes.  (ρ (rho) = -0,286, p = 0,4927 – ingen betydning).

Billede PT 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Stigningen fra 2015 til 2017 efterfølges af en ændring i faldende antal (befolkningsnedgang 9,8%, kvinder 18-49).
 • I 2021 er der et brat fald i antallet af fødsler i de 5 måneder på grund af “lockdown-effekten”.
 • I 2022 stiger antallet af fødsler kraftigt i forhold til “året før ” i 2021, men et meget lavt niveau i forhold til tidligere år.

Tabel PT 1

* På grund af “lockdown-trught” i 2021 er referenceperioden begrænset til 2 år (2019/20)!

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en medium negativ korrelation uden statistisk signifikans mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler, der finder sted ni måneder senere!

Figen. Pt 4, 5

På grund af “nedlukning” i januar og februar 2021 vist i figur PT 1 til 3 er året 2021 udelukket fra beregningen af det foregående års gennemsnit. Mens det øverste diagram viser de månedlige vaccinationsfrekvenser, viser det nederste diagram PT 5 procentdelen sammenlignet med dette foregående års gennemsnit. Markeret med en orange ellipse er faldet i fødsler som følge  af   nedlukningsmåneden  april 2020,  hvor opfattelsen  af fødsler i januar 2021 falder.  Faldet  i fødsler fortsætter på et lavere niveau i de følgende måneder. For første gang er der en positiv fødselstendens i december, og på den baggrund repræsenterer springet til -12,5% i januar, oprindeligt skjult af “lockdown”, en meget slående ændring. Ingen nye tiltag, men kun vaccinationskampagnen i aldersgruppen 18-49 år, der startede ni måneder tidligere, skal dog nævnes som et nyt kriterium.

Billede PT 6, 7

Det øverste tal PT 6 fanger kun middelværdien af daglige fødsler i perioden januar til maj i det respektive år. På grund af faldet i fødsler i forbindelse med nedlukningstiltagene falder 2021 meget markant i forhold til 2020. Så selvom fødslerne i 2022  stiger med 1,8% i forhold til året før, er de stadig på et lavt niveau sammenlignet med tidligere år.

De årlige procentvise ændringer i forhold til året før illustrerer således det særlige fald i fødsler i januar og februar 2021 (” nedlukning”) frem for det yderligere fald i fødsler i 2022 til lavpunktet i forhold til de foregående år 2015-2020.

Billede PT 8

De månedlige ændringer i forhold til  det foregående års gennemsnit viser meget imponerende den pludselige ændring fra positive ændringer i 2021 til -12,5% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

 

Udvikling af månedlige  levendefødte i Spanien

Billede ES 1

Mønsteret for månedlige levendefødte i Spanien, med  undtagelse af  perioden cirklet i orange fra december 2020 til februar 2021, er et regelmæssigt, faldende periodisk tilbagefaldsmønster indtil 2021 på grund af et fald på 9.3% i antallet af kvinder i alderen 18-49 fra 10,737,598   til 9.737.096.  Det meget kraftige fald i  antallet af fødsler fra december 2020 til februar 2021, svarende til Portugal og Belgien, kan tilskrives den ni måneder lange periode med den meget hårde nedlukning fra marts til maj 2020, som også fandt sted i Spanien. Desuden må man også i Spanien, med undtagelse af den nævnte periode i de seks måneder, der hidtil er rapporteret, betragte en underskydning af fødsler i 2022 sammenlignet med tidligere år, hvilket overstiger effekten af  nedlukningen. Middelværdien af de seks foreløbige månedlige data, der hidtil er rapporteret, ligger konsekvent under det foregående års niveau for de enkelte måneder, så selv uden at tage højde for “lockdown trough” 2021, må faldet i fødsler i 2022 også betragtes som et klart signal i Spanien.

 

Billede ES 2

En sammenhæng mellem faldet i fødsler og den eksplosive stigning i positive test i begyndelsen af 2022 kan heller ikke udledes  her.

Det brune område viser  Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan derfor ikke begrundes.  (ρ (rho) = 0,118, p = 0,7293 – ingen betydning).

Billede ES 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Det allerede befolkningsnormale fald i daglige fødsler til meget lave værdier under 100 om dagen er meget tydeligt.
 • Grafen er visuelt domineret af “fødselsgabet” i januar 2021 forårsaget af nedlukningen.
 • Det yderligere fald i 2022 er visuelt skjult, men de normaliserede fødselsrater falder til et nyt rekordlavt niveau.

Tabel ES 1

* På grund af “lockdown trough” i 2021 er referenceperioden begrænset til 2 år (2019/20)!

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem det procentvise fald  i fødsler og  vaccinationsfrekvensen ni måneder tidligere.  Den klare negative effekt af det foregående år forhindrer en statistisk troværdig vurdering.

Figen. ES 4, 5

På grund af “lockdown trough” i januar og februar 2021 vist i figur ES 1 til 3, er året 2021 udelukket fra beregningen af det foregående års gennemsnit. Mens det øverste diagram viser de månedlige vaccinationsfrekvenser, viser det nederste diagram ES 5 procentdelen sammenlignet med dette foregående års gennemsnit. Markeret med en orange ellipse er faldet i fødsler som følge af nedlukningsmåneden april 2020,  hvor opfattelsen af fødsler i januar 2021 falder.  Faldet i fødsler fortsætter på et lavere niveau i de følgende måneder. Også i de følgende måneder er situationen naturligvis fortsat negativ for familieplanlægningen i Spanien. For første gang er der en positiv fødselstendens i december, og på den baggrund repræsenterer  springet til -9,3% i januar, oprindeligt skjult af “lockdown”, en meget slående ændring. Ingen nye tiltag, men kun vaccinationskampagnen i aldersgruppen 18-49 år, der startede ni måneder tidligere, skal dog nævnes som et nyt kriterium.

Billede ES 6, 7

Det øverste figur ES 6 viser et støt fald i de normaliserede gennemsnitlige daglige fødsler til et meget lavt niveau, når den demografiske normalisering anvendes. Efter et rekordlavt niveau i 2021, der ligesom i Portugal også kan tilskrives nedlukningsfasen i Spanien, er fødsler i 2022 fortsat på det næstlaveste niveau i hele perioden.

Den årlige ændring i det normaliserede daglige gennemsnit i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i figur ES 7 nedenfor. Også her er “nedlukningsfaldet” i 2021 det stærkeste signal i de senere år og maskerer udviklingen i 2022.

Billede ES 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser det særligt kraftige fald i fødsler i januar og februar 2021 ni måneder efter nedlukningen. Ved årsskiftet 2021/22 sker der en meget brat ændring fra positive ændringer i 2021 til -9,3% i januar 2022, hvilket kan henføres til fraflytningskampagnen med en tidsforskydning på 9 måneder.

 

Udviklingen  i  antallet af månedlige levendefødte  i  Tjekkiet

Billede CZ 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Tjekkiet viser et regelmæssigt periodisk gentagelsesmønster, hvor fødselstallet i 2022 i Tjekkiet  i første rapporterede kvartal 2022 også falder meget markant sammenlignet med præviøse år. Middelværdien af de tre foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger konsekvent under det foregående års niveau for de enkelte måneder, således at faldet i fødsler i 2022 også kan ses som et klart signal i Tjekkiet.

Billede CZ 2

I tidsafsnittet fra 2021 til marts 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i antallet af døde og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kan bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan således ikke begrundes. (ρ (rho) = 0,952, p = 0,00026 – høj signifikans af en positiv korrelation, der hævder, at lave Covid-19-sagstal ville forklare lave fødsler, hvilket er absurd).

Billede CZ 3

 

Udviklingen på kun tre overførte individuelle måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Stabile fødsler pr. dag fra 2016 til 2019.
 • Efter det uforklarlige fald i marts 2020 er der en markant stigning i februar og marts i 2021.
 • I 2022 falder alle tre måneder til et nyt rekordlavt niveau.

Tabel CZ 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Den stærke negative sammenhæng mellem vaccinationsraten og faldet i fødsler ni måneder senere er ikke signifikant, hvilket modsiger det fænomenologiske billede!

Billede CZ 4, 5

De to diagrammer viser en meget klar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationsrater  ni måneder tidligere og faldet i fødsler i Tjekkiet fra januar 2022 og fremefter.  Dette kan betragtes som betydeligt med satser på ca. 10%.

Billede CZ 6, 7

Fra det øverste tal CZ 6 kan der ses en lille stigning i de normaliserede gennemsnitlige daglige fødsler med demografisk normalisering.  Efter et fald i 2019 og 2020 repræsenterer springet i 2021 og det dobbelte fald i 2022 de slående punkter.

Den årlige stigning i det normaliserede daglige gennemsnit i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til marts fremgår af de grå kolonner i det nederste tal CZ 7. Stigningen i 2021 og faldet i 2022 skiller sig klart ud fra resten. Det forhold, at den pludselige forekomst affaldet i 2022 ikke kan betragtes som en mætningseffekt, fremgår allerede af den foregående månedlige observation.

Billede CZ 8

 

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra stigende ændringer  indtil december 2021 til -9,1% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Ungarn

Billede HU 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Ungarn viser et regelmæssigt svagt stigende periodisk tilbagefaldsmønster, selv om fødsler i Ungarn i de første rapporterede fire måneder af 2022 også falder meget markant sammenlignet med tidligere år. Middelværdien af de seks foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger konsekvent under det foregående års niveau for de enkelte måneder med undtagelser (02.04/2018, 02.04/2019), således at faldet i fødsler i 2022 også kan ses som et klart signal i Ungarn.

Billede HU 2

I tidsafsnittet fra 2021 til juni 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødselsforberedelser og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kan bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau.  En sammenhæng kan således ikke begrundes.  (ρ (rho) = -0,145, p = 0,6696 – ingen betydning).

Billede HU 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. To fænomener kan ses:

 • Uafklaret udvikling på et konstant niveau fra 2015 til 2021.
 • I 2022 falder alle måneder undtagen maj og juni til stort set nye lavpunkter.

Tabel HU 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede HU 4, 5

De to diagrammer viser en meget klar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationsrater  ni måneder før og faldet i fødsler i Ungarn fra januar 2022 og fremefter med satser  mellem 5 og 12%. Dette fænomen ser imidlertid ud til at tage en drejning i maj og juni.

Billede HU 6, 7

Fra det øverste figur HU 6 kan der ses en lille stigning i de normaliserede gennemsnitlige daglige fødsler med demografisk normalisering.  Efter en stigning i 2021 var der et klart fald i antallet af fødsler i 2022.

Den årlige ændring i de normaliserede daglige fødsler i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i det nederste figur HU 7. De mest markante årlige ændringer kan ses fra 2017 til 2018, 2019 til 2020 og faldet i 2021 til 2022.

Billede HU 8

De månedlige ændringer i forhold til  det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra stigende ændringer indtil november 2021 til -11,9% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforsinkelse på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Polen

 

Billede PL 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Polen viser et regelmæssigt klart faldende periodisk tilbagefaldsmønster. Befolkningen af kvinder i alderen 18-49 år er faldet med 4,9% fra 8.617.979 til 8.192.688. I 2022 har Polen også oplevet et meget markant fald i fødsler i de første fire måneder sammenlignet med tidligere år. Middelværdien af de fem foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger under det foregående års niveau for de enkelte måneder med en minimal underudnyttelse i 12/2020, således at  faldet i fødsler i 2022 også er til  betragtes som et klart signal i Polen.

Billede PL 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kunne være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kunne bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan således ikke begrundes.  (ρ (rho) = 0,224, p = 0,533 – ingen betydning).

Billede PL 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Kraftig stigning fra 2016 til 2017, her kan flygtningebevægelsen have spillet en rolle.
 • Faldende fødselsrater pr. dag på trods af normalisering af befolkningen fra 2017 til 2020.
 • Markant fald i kurverne for alle måneder til nye lavpunkter i 2022.

Tabel PL 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede PL 4, 5

I perioden fra januar 2021 til maj 2022 viser de to diagrammer en meget klar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationsrater ni måneder tidligere og faldet i fødsler i Polen fra januar 2022 og frem. Med satser på mellem 10 og 18% skiller dette sig mærkbart ud med hensyn til tæthed og varighed fra hvad der skete i det foregående år.

 

Billede PL 6, 7

Fra det øverste figur PL 6 kan et klart fald i de normaliserede gennemsnitlige daglige fødsler siden 2017 ses med demografisk normalisering. Dette fører successivt i 2021 og 2022 til en ny rekordlav værdi i den betragtede periode.

Den årlige ændring i den normaliserede gennemsnitlige dagsværdi i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til maj fremgår af de grå kolonner i figur PL 7 nedenfor. Det fortsat stigende fald i de sidste 5 år repræsenterer en særlig familieplanlægningsudvikling i Polen, som ser ud til at have haft en yderligere effekt i 2022.

Billede PL 8

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra -2,6% i december til -17,5% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforskydning på 9 måneder.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Rumænien

 

 LBillede RO 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Rumænien viser et regelmæssigt klart faldende periodisk tilbagefaldsmønster. Befolkningen af kvinder i alderen 18-49 år er faldet med 11,6% fra 4.403.666 til 3.893.586. I 2022 er fødselsraterne i Rumænien også faldet meget kraftigt i forhold til tidligere år. Middelværdien  af de seks foreløbige månedlige data, der hidtil er indberettet, ligger konsekvent langt under det foregående års niveau for de enkelte måneder, således at faldet i fødsler i 2022 må også betragtes som et meget klart signal i Rumænien.

Billede RO 2

I tidsafsnittet fra 2021 til juni 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødselsforberedelser og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kan være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kan bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan således ikke begrundes. (ρ (rho) = 0,7, p = 0,01647 – positiv korrelation med modsat udsagn til det observerede fald i fødsler og dermed uden årsagssammenhæng).

Billede RO 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. Tre fænomener kan ses:

 • Markant stigning fra 2015 til 2018.
 • Faldende fødsler pr. dag på trods af normalisering af befolkningen fra 2018 til 2021.
 • Meget kraftigt fald i kurver for alle måneder til nye lavpunkter i 2022.

Tabel RO 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede RO 4, 5

I perioden fra januar 2021 til juni 2022 viser de to diagrammer en mærkbar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationshyppigheder ni måneder tidligere ogdr.amatiseringen af faldet i fødsler i Rumænien fra januar 2022 og frem til værdier på  op til -27,3 %.  Denne udvikling står i skarp kontrast til det foregående års satser, især i stigningen.

Billede RO 6, 7

Fra det øverste tal RO 6 kan der ses en klar stigning i de normaliserede gennemsnitlige daglige fødsler med demografisk normalisering frem til 2018. Efter at værdierne har ligget på dette  niveau i fire år, er der et drastisk fald til en målværdi, der ligger langt under det tidligere minimum i 2022.

Den årlige ændring i den normaliserede gennemsnitlige dagsværdi i hvert enkelt tilfælde i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i figur RO 7 nedenfor. Som det slående slutpunkt for de årlige ændringer sender Rumænien et meget klart signal med -15,3 %, hvis tidsmæssige forbindelse med vaccinationsbegivenheden er ubestridelig.

Billede RO 8

Det fortsatte fald i fødselsraten allerede i 2021 kræver dybdegående baggrundsanalyser. Derudover kan der dog også ses en yderligere dramatisering af faldet her ved årsskiftet, som kan henføres til vaccinationskampagnen. Under alle omstændigheder bliver vi i Rumænien nødt til at lede efter multifaktorielle baggrunde, der skubber familieplanlægningen så meget tilbage.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte i Slovenien

 

Billede SI 1

Forløbet af månedlige levendefødte i Slovenien viser et regelmæssigt periodisk gentagelsesmønster, hvor fødselstallene i Slovenien i 2022 også falder meget kraftigt sammenlignet med tidligere år. Middelværdien af de fem foreløbige månedlige data, der er indberettet indtil videre, ligger med undtagelse af (02/2019, 02/2020, 02/2021) langt under det foregående års niveau for de enkelte måneder, således at faldet i fødsler i 2022 også må betragtes som et meget klart signal i Slovenien.

Billede SI 2

I tidsafsnittet fra 2021 til maj 2022 vist i figur 2 vises de månedlige Covid-19-sagstal, og Covid-19-sagsnumrene 9 måneder tidligere er vist med brunt i et områdediagram. En sammenhæng mellem faldet i fødsler og eksplosionen af positive test i begyndelsen af 2022 kan ikke udledes, fordi der kun kunne være en indflydelse på allerede eksisterende graviditeter, hvilket kunne bevises ved en stigning i dødfødsler, som ikke kan bestemmes, da data om dødfødsler og aborter ikke er tilgængelige.

Det brune område viser Covid-19-sagstallene i undfangelsesfasen for 9 måneder siden, hvor sagstallene var på et faldende niveau. En sammenhæng kan således ikke begrundes. (ρ (rho) = 0,618, p = 0,043 – positiv korrelation med modsat udsagn til det observerede fald i fødsler og dermed uden årsagssammenhæng).

Billede SI 3

Udviklingen i de enkelte måneder fra år til år fremgår af linjediagrammet, hvor de enkelte måneder er farvevalgte. To fænomener kan ses:

 • Lille fald i daglige fødsler fra 2016 til 2021 på trods af normalisering af befolkningen fra 2018 til 2021.
 • Markant fald i kurverne for alle måneder til nye lavpunkter i 2022 med  undtagelse af  maj måned.

Tabel SI 1

Den statistiske analyse undersøger sammenhængen mellem procentvis fødselsnedgang og vaccinationshyppighed ni måneder før: Der er en statistisk signifikant stærk negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppigheden og faldet i fødsler ni måneder senere!

Billede SI 4, 5

I perioden fra januar 2021 til juni 2022 viser de to diagrammer en klar tidsmæssig sammenhæng mellem de månedlige vaccinationsfrekvenser ni måneder før og det betydelige fald i antallet af fødsler i Slovenien fra januar 2022 på mellem 4 og 15 %. Denne mærkbare tidsmæssige sammenhæng er også et klart signal i Slovenien.

 

Billede SI 6, 7

Det øverste figur Si 6 viser en svagt nedadgående tendens siden 2017, når det normaliseres for demografi. Faldet i fødsler fra 2021 til 2022 fører til et nyt rekordlavt niveau i Slovenien.

Den årlige ændring i den normaliserede dagsgennemsnitsværdi i perioden januar til juni fremgår af de grå kolonner i den nederste figur SI 7. Som det slående slutpunkt for de årlige ændringer sender Slovenien et meget klart signal med -7,1 %, hvis tidsmæssige forbindelse med vaccinationsbegivenheden tydeligt kan påvises.

Billede SI 8

De månedlige ændringer i forhold til det foregående års gennemsnit viser imponerende den pludselige ændring fra +4,0% i december til -8,0% i januar 2022, hvilket kan tilskrives vaccinationskampagnen med en tidsforskydning på 9 måneder.

Fremlæggelse af yderligere kun delvist tilgængelige landedata

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Island

 

 

 

Den nuværende udvikling i fødselsraterne i Island og Norge rapporteres i øjeblikket kun kvartalsvis, hvorfor en differentieret analyse ikke er mulig. Norge udelader uforståeligt de første kvartaler af de foregående år før 2021, hvilket gør en sammenligning umulig på nuværende tidspunkt. I Island kan man se en stigende tendens fra 2018 til 2022 for de første to kvartaler, hvor antallet af kvinder i alderen 18-49 år steg med 12,6% fra 70.512 til 79.405, hvilket burde forklare denne tendens. På denne baggrund skal udviklingen 2022 klassificeres som et mærkbart fald i fødsler, der kan sammenlignes med de lande, der hidtil er overvejet. For en præcis analyse af udviklingen er  det endnu uvist, om månedlige data snart vil blive indberettet igen, f.eks. til Eurostat.

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Nordirland

 

Der  kendes ingen immuniseringsdata fra Nordirland, så kun den visuelle illustration af det fortsatte fald i fødsler, der også observeres i  Nordirland, skal påvises her.  Sammenlignet med gennemsnittet året før er  antallet af fødsler faldet med 506 eller med -5.9%. Desværre er fødselstallene fra Storbritannien kun tilgængelige frem til december 2021.

 

Udviklingen i antallet af månedlige levendefødte  i Montenegro

 

 

Der  kendes ingen immuniseringsdata  fra Montenegro, og derfor er det  kun den visuelle illustration af det fortsatte fald i antallet af fødsler, der  også er observeret i Montenegro, der skal påvises her.  Faldet i fødsler i forhold til det foregående års gennemsnit er 51 eller -2,3%.

Udviklingen  i  antallet af   månedlige levendefødte  i  Republikken Serbien

 

 

Der  kendes  ingen vaccinationsdata fra Serbien, derfor er  det  kun den visuelle illustration af det fortsatte fald i fødsler, der også observeres i Serbien, der skal påvises her.  Faldet i fødsler i forhold til det foregående års gennemsnit udgør 439 eller -2,2%.

 

Evaluering: Europa

 

Region Land Fødsler 2022 Ø 2019-21 Change Ø → 2022 Spydmand

R

p-værdi 1. vacc. 9 måneder før 18-49 * Befolkning 18-49 år Vacc. sats* i alt 18-49
Nord Finland 22,180 23,266 -4.7% -0.918 0.000033 1,712,463 2,164,149 79.1%
Vest Schweiz 39,326 43,079 -8.7% -0.873 0.00023 2,344,443 3,653,573 64.2%
Vest Holland 81,125 83,339 -2.7% -0.802 0.0015 5,056,399 7,019,309 72.0%
Nord Letland 8,026 8,859 -9.4% -0.800 0.0016 416,436 745,854 55.8%
Vest Østrig 39,635 41,448 4.4% -0.773 0.0027 2,489,729 3,682,383 67.6%
Vest Tyskland 285,753 313,543 -8.9% -0.770 0.0046 30,725,410 45,321,314 67.8%
Nord Litauen 12,392 14,988 -17.3% -0.741 0.0029 839,806 1,123,367 74.8%
Øst Ungarn 41,902 43,504 -3.7% -0.682 0.0104 2,550,513 4,231,659 60.3%
Øst Polen 126,400 146,145 -13.5% -0.673 0.0165 8,535,540 16,639,191 51.3%
Nord Sverige 54,560 58,457 -6.7% -0.664 0.0130 3,239,628 4,222,335 76.7%
Øst Slovenien 8,426 9,211 -8.5% -0.627 0.0194 457,167 852,427 53.6%
Nord Estland 5,810 6,534 -11.1% -0.582 0.0302 330,014 544,258 60.6%
Øst Rumænien 78,792 97,022 -18.8% -0.527 0.0478 2,674,679 8,029,346 33.3%
Øst Tjekkiet 24,232 27,146 -10.7% -0.524 0.0914 1,975,874 4,538,565 43.5%
Nord Danmark 28,828 30,049 -4.1% -0.427 0.0949 1,908,007 2,361,498 80.8%
Vest Frankrig 357,900 362,541 -1.3% -0.355 0.1423 23,913,873 26,186,117 91.3%
Syd Portugal 32,048 34,743 -7.8% -0.297 0.2024 3,748,115 4,112,736 91.1%
Syd Spanien 159,705 172,399 -7.4% -0.209 0.2686 16,490,325 19,638,928 84.0%
Vest Belgien 56,604 57,430 -1.4% -0.145 0.3348 3,780,494 4,678,439 80.8%
Σ Europa – Udvælgelse 1,463,644 1,573,703 -7.0% -0.522 3.014E-14 113,188,915 159,745,448 70.9%

*  Antal personer med første vaccination i  aldersgruppen  18-49 år, 9 måneder før sidste  indberetningsmåned for fødsler. Bordet blev sorteret i stigende rækkefølge efter  Spearmans rho.

 • På nuværende tidspunkt viser alle lande et fald i fødsler mellem -1,3% og -18,8% sammenlignet med samme periode sidste år.
 • Alle lande viser en negativ sammenhæng mellem vaccinationshyppighed og fødselsratefald, hvorved CZ, DK, PT, FR, BE, ES ikke klassificeres som signifikante – Frankrig, Belgien, Portugal og Spanien er også tre statistisk ubrugelige lande med en proven lockdown-effekt.
 • betydningen af den negative korrelation ligger i 7 lande under  grænsen på  0,005 som krævet af prof. Ioannidis.
 • Faldet i fødsler i den analyserede europæiske landestikprøve i forhold til året før, udgør  i alt −110.059 fødsler eller −7,0 %.

 

 

Månedlig evaluering af alle lande: fødselsændring  til  vaccinationshyppighed

Ændring i fødsler pr. måned afhængigt af den respektive vaccinationshyppighed for 18 lande

Hvert punkt  i spredningsdiagrammet repræsenterer en vaccinationsfrekvens på en måned af de 18 lande med tilhørende fødselsændring  9 måneder senere. Fødselsperioden  dækker august 2021 (den sidste måned garanteret at være upåvirket af vaccination) til maj 2022.  Perioden  med vaccinationshyppighed starter med baseline i november  2020 (vaccinationsfrekvens  nul) og strækker sig til august 2021.  (ρ (rho) = −0,5193;  p = 1,995E−13)

Konklusion: Tilstedeværelsen af en direkte sammenhæng mellem par med måneders mellemrum med 9 måneders mellemrum er tegn på en øjeblikkelig virkning af vaccination. En erklæring om den mulige varighed er ikke mulig på nuværende tidspunkt.

 

EMA-meddelelser –  Vaccinebivirkninger  af Covid-19-vacciner

Reaktionskompleks svækkelse af de kvindelige reproduktive organer, pr. 20.08.2022

 

Forringelse af den kvindelige reproduktive organer BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax Total
2,608 623 675 94 0 4,000
Menstruationsforstyrrelse 91,323 13,635 17,830 3,319 48 126,155
Kraftig menstruationsblødning 26,531 4,645 5,034 1,039 6 37,255
Menstruationsforstyrrelse 21,809 2,027 4,310 697 13 28,856
Dysmenoré 13,594 1,548 2,428 439 4 18,013
Uregelmæssig menstruation 12,961 1,928 2,573 493 1 17,956
Intermenstruel blødning 12,754 1,284 2,478 575 6 17,097
Amenorré 12,461 1,073 2,228 486 9 16,257
Forsinket menstruation 10,781 3,227 1,805 324 4 16,141
Polymenoré 9,998 974 1,978 377 5 13,332
Oligomenorré 3,708 293 713 128 1 4,843
Hypomenoré 2,121 481 337 82 4 3,025
Menstruationskramper 1,406 60 255 66 1 1,788
Menometrorrhagia 1,089 60 246 14 0 1,409
Præmenstruelt syndrom 1,019 85 197 20 0 1,321
Præmenstruelle smerter 582 97 112 20 1 812
Præmenstruel dysforisk lidelse 46 8 7 0 0 61
Præmenstruel hovedpine 35 12 7 2 0 56
Menopausal lidelse 9 3 1 0 0 13
24 4 5 2 0 35
Forringelse af det kvindelige kønsorgan 2,760 623 704 95 0 4,182
Adnexa uteri pain 596 87 182 19 0 884
Endometriose 383 87 72 5 0 547
Ægløsning smerter 345 54 74 10 0 483
Smerter i livmoderen 314 28 89 13 0 444
Menopausale symptomer 220 82 64 15 0 381
Ovarie cyste 243 47 53 12 0 355
Vulvovaginal smerte 157 47 28 5 0 237
For tidlig overgangsalder 56 50 17 1 0 124
Vulvovaginal kløe 59 18 17 0 0 94
Vulvovaginal tørhed 55 22 9 2 0 88
Vulvovaginal brænding 53 18 14 1 0 86
Vulvovaginal ubehag 53 15 13 1 0 82
Vulva sårdannelse 47 19 9 0 0 75
Coital blødning 51 10 8 0 0 69
Vulvovaginal hævelse 31 8 10 1 0 50
Livmoderpolyp 29 5 12 1 0 47
Uterin hypertension 23 4 13 0 0 40
Vaginal sårdannelse 18 11 9 1 0 39
Kvindelig infertilitet 27 6 3 1 0 37
Endometriefortykkelse 24 4 5 2 0 35
Betændelse i livmoderen 30 1 1 0 0 32
Ovarie dysfunktion 17 0 7 3 0 27
Vulval lidelse 15 4 5 1 0 25
Vulvovaginal betændelse 18 3 1 2 0 24
Vaginal cyste 7 13 2 0 0 22

Et stort antal urapporterede tilfælde kan antages, mange individuelle symptomer er uspecifikke. En sammenhæng med faldet i fødselsraten skal undersøges.

 

EMA-meddelelser for reaktionskomplekset Svækkelse af de mandlige reproduktive organer, pr. 20.08.2022

 

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax Total
Testikel kærlighed 343 158 113 29 0 643
Testikel smerter 290 126 91 21 0 528
Testikel hævelse 52 27 22 7 0 108
Testikel ubehag 12 7 0 1 0 20
Testikel torsion 5 1 0 0 0 6
Testikel cyste 1 2 2 0 0 5
 Testikelskader 3 0 0 0 0 3
Testikel masse 0 1 2 0 0 3
Testikel byld 2 0 0 0 0 2
 Testikelatrofi 1 0 0 1 0 2
Testikel tilbagetrækning 1 1 0 0 0 2
Godartet neoplasma af testiklerne 1 0 0 0 0 1
Testikulær hypertrofi 1 0 0 0 0 1
 Testikelscanning unormal 0 0 0 1 0 1

 

Forringelse af sædcellerne 88 63 18 4 1 174
Hæmatospermi 38 32 6 1 1 78
Ejakulatorisk fiasko 15 7 6 0 0 28
Testikel lidelse 13 9 2 1 0 25
 Testikelødem 3 5 0 0 0 8
Nedsat sædvolumen 3 4 0 0 0 7
Nedsat sædkoncentration 6 0 0 1 0 7
Misfarvning af sædceller 2 2 1 0 0 5
Aspermi 2 2 0 0 0 4
Sædanalyse unormal 1 1 2 0 0 4
Sædanalyse unormal 1 1 0 0 0 2
Spermatogenese unormal 1 0 0 1 0 2
Hypospermi 0 1 0 0 0 1
Nedsat viskositet af sæd 1 0 0 0 0 1
Sædvolumen unormal 1 0 0 0 0 1
Sædforgiftning 1 0 0 0 0 1
Infektion af de sædvanlige vesikler 1 0 0 0 0 1
Spermatisk ledningsblødning 1 0 0 0 0 1
Testikel svigt 0 0 1 0 0 1
Samlet sædtal  reduceret 1 0 0 0 0 1

 

Scrotal kærlighed 60 24 19 2 0 105
Smerter i pungen 27 15 14 1 0 57
Hævelse af pungen 20 7 2 1 0 30
Skrottet ødem 8 2 3 0 0 13
Scrotal erytem 6 0 0 0 0 6
 Eksfoliering af pungen 4 0 0 0 0 4
Forstyrrelse af pungen 3 0 0 0 0 3
Scrotal infektion 2 1 0 0 0 3
Scrotal erosion 1 0 0 0 0 1

Et stort antal urapporterede tilfælde kan antages, mange individuelle symptomer er uspecifikke. En sammenhæng med faldet i fødselsraten skal undersøges.

 

Diskussion om data

Den nuværende dataanalyse forsøger at fokusere på 2 variabler, nemlig fødselsrater og  vaccinationsfrekvens. Forudsat at realiseringen af ønsket om at få børn afhænger af  mange faktorer såsom den økonomiske situation, planer og perspektiver for barnet og familien, den nuværende situation er meget følsom og tilbøjelig til forstyrrelser. Derfor kan fødselsrater ses som en følsom indikator for den sociale, økonomiske og medicinske udvikling.

Pandemien havde naturligvis en stærk indflydelse på beslutningen om at få et barn. Flere faktorer kan have bidraget. På den ene side var der et massivt fald i fødselsraten i  begyndelsen af 2021, som jeg har kaldt “lockdown trough“. Det er meget udtalt i de 4 lande, der skilte sig ud med særligt hårde  nedlukningsforanstaltninger: Frankrig, Belgien, Spanien og Portugal.  Den midlertidigt tvungne tilbagetrækning i det nærmeste private miljøfremmede ikke ønsket om at få børn, men fik det snarere  til at falde på grund af  generel usikkerhed og andre psykologiske virkninger. I nogle lande, såsom Schweiz, Holland og Ungarn, blev der fundet en slags indhentningseffekt efter restriktionerne og efterfølgende de såkaldte lempelser.

En effekt af Covid 19-vaccinationer er tydelig i det globale fald i fødselsraten 9 måneder efter at have startet vaccinationskampagnen i aldersgruppen 18-49, hvilket er tydeligt i næsten alle lande. Da denne del af vaccinationskampagnen faldt i anden halvdel af foråret 2021, hvor der næsten ikke blev implementeret nogen  lockdown-foranstaltninger,  men snarere “lempelser”, forekommer relevante psykologiske og sociale øjeblikke meget usandsynlige. Om nogen var en omvendt effekt, dvs. en stigning i ønsket om at få børn, forventet  i den fase. Sammenhængen med vaccinationskampagnen og situationen på det tidspunkt tyder på, at der var fysiologiske påvirkninger ved vaccination på kvinders eller mænds fertilitet. Til støtte herfor  giver  bivirkningerne af  vaccinerne rapporteret i Eudravigilance og US-VAERS, især kraftig menstruationsblødning og uregelmæssig menstruation, stærke beviser for årsagssammenhæng.  5 For nylig blev der påvist tegn på nedsat mandlig fertilitet hos mandlige sæddonorer. 6

Opsummering af alle rapporter fra de undersøgte lande gav et minus på 110.059 fødsler, relateret til udvælgelsen af undersøgte europæiske lande, hvor store nationer som Italien og Storbritannien stadig ikke skal evalueres. Hvis der blev gjort en seriøs indsats for at afklare situationen, kunne et tæt samarbejde mellem klinikker og speciallæger give gyldige oplysninger til den presserende nødvendige revurdering af benefit-vurderingen, som tydeligvis ikke er ønsket, under stor indflydelse fra politik og lægemiddelindustrien.

I  den forbindelse vil jeg også  gerne henvise til undersøgelser, der  omhandler  vaccinationens konsekvenser for  fertiliteten. Følgende  kilder anbefales  til yderligere forskning:

 

 • Gat, Kemen, et al: Undersøgelse af den midlertidige forringelse af sædkvaliteten ved Covid-19-vaccination. 7og en østrigsk undersøgelse  af de psykosociale virkninger af  Covid-19-pandemien :

•  Dr. Barbara Rothmüller: Intimitet og sociale relationer i  tiden med fysisk afstand8

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Dr. H.-J.  Kremer: Menstruationskramper: manipulationer i  Pfizer-BioNTechs placebokontrollerede undersøgelse

6 Gat, Kemen, et al.: Covid-19 vaccination BNT162b2 forringer midlertidigt sædkoncentrationen og det samlede antal bevægelige  blandt  sæddonorer, i Andrology, URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/ andr.13209?download=true

7 Gat, Kemen, et al.: Covid-19-vaccination  BNT162b2 forringer midlertidigt sædkoncentrationen og det samlede antal bevægelige  blandt  sæddonorer

8     Dr. Barbara Rothmüller: Intimitet og sociale relationer i tiden  med fysisk afstand, Wien, 15.06.2020, URL: http://barbararothmueller.net/rothmueller2020zwischenberichtCOVID19.pdf

 

Konklusion

 • Første halvdel af 2022 var  præget af et betydeligt fald i fødsler  fra 1,3 % i Frankrig til 19 % i Rumænien.
 • 15 lande oversteg dette fald 4%, i 7 lande oversteg det 10%.
 • En signifikant negativ sammenhæng mellem  fødselsrater og  vaccinationshyppighed findes  i 13 af 18 lande.  I Finland, Schweiz,  Holland, Letland, Østrig, Tyskland og Litauen samt  for Europa som helhed  gav korrelationsanalysen  endda p-værdier på 0,005 eller mindre.
 • Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem faldet i fødselsrater og forekomsten af Covid-19-infektioner eller indlæggelser tildelt Covid-19.
 • Bivirkninger relateret til de kvindelige reproduktive organer og   undersøgelsesresultater  relateret til mandlig fertilitet peger på en årsagsfortolkning  af sammenhængen mellem  fødselsfald og  Covid-19
 • Der  bør  indsamles observationer fra fertilitetscentre for tilsvarende tegn.
 • Med henvisning til Bradford-Hill-kriterierne, en sammenhæng mellem   faldet i fødsler og forløbet af den  indledende  vaccinationskampagne (dosis 1 og 2) ni måneder tidligere  kunne demonstreres.  Der var en meget høj analogi mellem de europæiske lande. Det ensartet observerede fald i antallet af fødsler med en tidsmæssig forbindelse til vaccinationskampagnens start er således ikke et isoleret nationalt fænomen. Nogle lande tilbageholder stadig deres data. Norge har sendt data for andet kvartal, men tilbageholder i øjeblikket data for første.
 • I betragtning af den betydelige individuelle og sociale relevans af forbindelsen mellem vaccinationskampagner og faldende  fødselstal, øjeblikkelig suspension af covid-19-vaccination for alle personer  i den fertile alder  og reproduktiv alder bør efterlyses.
 • Data om dødfødsler, spontane og  andre aborter skal leveres rettidigt.

•     Det er endnu ikke undersøgt:

 • Hvordan  udøver Covid-19-vaccinen nøjagtigt sin tilsyneladende skadelige virkning på kvindelig reproduktionsevne
 • Påvirker Covid-19-vaccinen også mandlig reproduktionsevne?
 • Hvor længe varer disse effekter ?

Mine bemærkninger og kommentarer har ikke til formål at udelukke nogen fortolkninger, de er så faktuelle som muligt. Det er uacceptabelt at vente på traditionelle videnskabelige publikationer i betragtning af de betydelige individuelle og sociale trusler, som nødvaccinerne udgør.

Raimund Hagemann,  dataanalytiker, teknisk støttet af Ulf Lorré og Dr. Hans-Joachim Kremer

 

Kilder

•  Vaccinationshyppighed,  vaccinationsrater, Covid-19-sagstal   og befolkningstal  pr. aldersgruppe:

ECDC: Data om det daglige antal  nye rapporterede covid-19-tilfælde og dødsfald efter EU/EØS-land  URL:

 

ECDC: Data om covid-19-vaccination i EU/EØS, stand 18.08.2022

URL:

Url:

 

Tal af leve Fødsler for måned

Europa:

eurostat – DEMO_FMONTH:  Levendefødte (i alt) efter  måned

Webadresse:

 

Tyskland:

DeStatis – 12612-0002: Levende fødsler: Tyskland, måneder, sex URL:

Schweiz:

BFS – Levende fødsler: statistik over den naturlige befolkningsbevægelse  efter år, måned og dag for  begivenheden URL:

 

 FSO – Levende fødsler  efter kanton, foreløbige månedlige data 2022,

Webadresse: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/ geburten.assetdetail.23226318.html

Østrig:

Statistik Østrig – Demnografiske karakteristika ved  fødsler

WEBADRESSE: https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/geburten/ demografiske karakteristika

Frankrig:

Insee – Demografi –  Antal levendefødte  – Frankrig (inklusive Mayotte fra 2014), Identifier 001641601

Webadresse:

 

Belgien:

STATBEL – Antal  fødsler pr. dag 1992-2021,

URL:

 

Webadresse:

 

Holland:

CBS – Befolkningsdynamik;  måned og år

URL:

 

Danmark:

Statistik Denmark: Levende fødsler og dødsfald efter bevægelse og tid URL:

England og Wales:

Office for National Statistics:Foreløbige fødsler i England og Wales (22.03.2022)

URL:

Estland:

Statistics Estonia – RV061: Foreløbige data om  registrering af fødsler  efter måned og amt for  registreringen

URL:

 

Finland:

Tilastokeskus – 11ll – Vital statistik efter  måned, 1990M01-2022M06

Webadresse:

 

Island:

 Statistik Island – Fødsler, dødsfald og migration efter køn og statsborgerskab, NUTS3-regioner  og -kvartaler 2010-2022 (kvartalsdata)

URL:

 

Letland:

Oficiālās statistikas portāls – Levende fødsler og dødsfald efter køn 1920M01 – 2022M06

Webadresse:

 

Litauen:

Officiel statistikportal  LT – Levende fødsler pr. Måned

Webadresse:

 

 Nordirland:

 Cookies på  Nordirlands statistik- og forskningsagenturs websted – månedlige fødsler URL:

Norge:

Statistisk sentralbyrå, Statistik Norge – 05531: Levendefødte , efter måned 1966 – 2021

URL:

 

Statistisk sentralbyrå, Norges Statistik  – 01223: Befolkning og ændringer  indtil videre i år (M) 1997K4 – 2022K2

Webadresse:

 

Sverige:

SCB Statistik Sverige –  Befolkningsstatistik 2019-2022 (måned) og 1998-2021 (år)

URL:

 

Italien:

Istat – STATBASE – Befolkning og husstande – Fødselsrate og befrugtning – Levendefødte  – Serie 2001 – sidste år (2020)

URL:

  Istat – Pressemeddelelse : Demografiske indikatorer – År 2021

Webadresse:

 

Montenegro:

Statistisk office i Montenegro – Månedlig statistisk gennemgang (juni 2022)

URL:

 

Portugal:

National Institute of  Statistics – Vital Statistics – Månedlig DATA

URL:

 

Url:

 

Spanien:

  INĒ – National Institute of Statistics: Fødsler i henhold til moderens  bopæl   efter  selvstyrende region,  kommunernes størrelse og  fødselsmåned.

Webadresse:

 

Bulgarien:

INFOSTAT – Levende fødsler  efter køn og   fødselsmåned  – I alt for landet.  (2000-2021)

Url:

 

 

 Tjekkiet:

Tjekkiets statistiske kontor – tabel 1 Befolknings- og befolkningsændring  i  Tjekkiet i 1992–2022: tal (årligt, kvartalsvis, månedligt), 13.06.2022 (kode: 130071-22)

Webadresse:

 

Ungarn:

Ungarns centrale statistiske kontor – Hovedindikatorer for vitale begivenheder (månedlige data) 22.2.1.1

URL:

 

Polen:

Statistik Polen – Statistical Bulletin nr. 5/2022

Url:

 

 Republikken Serbien:

Republikken  Serbiens  statistiske kontor – statistisk udgivelsesnr.   131, Befolkningsstatistik

URL: https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/PdfE/G20221131.pdf

Rumænien:

INS – National Institue of statistics – Vital statistik, juni 2022

URL:

Slovenien:

Republikken Slovenien – Statistisk kontor  – Fødsler og dødsfald, juni 2022

URL:

 

 

Du kan her også yderligere finde hele rapporten på følgende sprog i PDF  :
Tysk version: www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-DE.pdf
Engelsk version: www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-EN.pdf
Fransk version: www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-FR.pdf

Læs også relaterede artikler her:

 

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

4 kommentarer til “Sammenfaldende mønster i fald af fødselstal det seneste år i 18 EU lande”

 1. Pingback: Begås der lige nu, et globalt offentligt-privat statskup? - Frihedsbevægelsens Fællesråd

 2. Pingback: Skriftlig kommentar til pressemeddelelse af Dr. Malhotra om Covid-19-vaccinerne - Frihedsbevægelsens Fællesråd

 3. Pingback: Covid-19-vaccinationsprogrammet er dybt ulovligt - og myndigheder såvel som dem, der fører sprøjten, kan derfor retsforfølges og straffes - Frihedsbevægelsens Fællesråd

 4. Pingback: Antal fødte børn faldt systematisk efter vaccination - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »