Kissinger Rapporten

Kissinger Rapporten

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Kissinger Rapporten

Den 25. juli 2023 udgav Dr. Malone en artikel på baggrund af en tidligere klassificeret rapport fra december 1974, med navnet “National Security Study Memorandum NSSM 200 – Konsekvenser af global befolkningsvækst for U.S. sikkerhed og interesser i udlandet”. Rapporten kaldes også Kissinger Rapporten

Udgivet den 29. juli 2023
Oversættelse af Robert W. Malone, MD, MS, artikel af samme navn.

Dr. Malone er opfinder af mRNA & DNA-vacciner, RNA som et lægemiddel. Videnskabsmand, læge, forfatter, podcaster, kommentator og fortaler for vores fundamentale frihed til ytringsfrihed.

Kissinger Rapporten blev deklassificeret den 7. marts 1989, og Dr. Malones artikel beskæftiger sig med essensen af dokumentets alvorlighed, og dokumentere alle citater fra rapporten med links til Office of the Historian – en officiel amerikansk myndighed.

FBF har i tidligere NUhedsbreve informeret om The Club of Rome, eugenikeren Dennis Meadows med flere, men særligt i NUhedsbrevet fra den 11.juni 2023, fremlagde Malue Montclairre i en video det som hun kalder “en åben sammensværgelse imod Gud og mennesket”. Af samme årsag anser vi her på redaktionen Dr. Malone’s artikel som ikke alene udførlig og saglig, men også af stor vigtighed, idet den med stor sandsynlighed bære sandhedsvidne for de egentlige motiver bag ved de ufatteligt mange “undtagelsestilstande” som vores myndigheder næsten konstant holder vores samfund i et jerngreb med, og som til dato har ført til forandringer som ikke understøtter danskerne levevilkår, sundhed og kvalitet.

Vi har derfor oversat Dr. Malone’s artikel.

God fornøjelse


Befolkningskontrol og officiel USG-politik

Her er beviserne. Og det er ikke en konspirationsteori.

Personligt har jeg været tilbageholdende med at vandre ned i kaninhullet i forhold til forskellige teorier om en “befolkningsreduktionsagenda” i forbindelse med COVID-krisen. Dog er den mærkelige overensstemmelse mellem et muligt mål om befolkningsreduktion og de dysfunktionelle “folkesundheds” politikker åbenlyst for alle åbent sindede tænkere. Disse politikker inkluderer det biologisk konstruerede SARS-CoV-2-virus, de mange “folkesundheds” politikker, samt de hastigt udviklede COVID-“vacciner” baseret på genbehandling og deres brede vifte af associerede – men strengt benægtede – “alvorlige bivirkninger” (ikke mindst pludselig uventet død og fertilitetsproblemer) er mere i overensstemmelse med en befolkningskontrol-/befolkningsreduktionsagenda end effektive “folkesundheds” indgreb.

Spænd sikkerhedsselen, for dette bliver et dybt dyk ned i netop det kaninhul.

For nylig sendte en respekteret kollega (Mr. Gavin DeBecker) mig en e-mail, der bestod af en omfattende analyse og vedhæftede dokumenter vedrørende (tidligere klassificeret) National Security Study Memorandum (NSSM) 200 med titlen “Kissinger Report”. Han gav også links til associerede supplerende føderale regeringsdokumenter, herunder National Security Directive Memorandum 314 “Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests, 11/26/75. Gavin er en velpubliceret forfatter, herunder det afgørende værk med titlen The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence“, og han havde forberedt denne analyse (nedenfor) mens han forberedte en ny bog. Hans tekst, tanker og analyse deles med tilladelse fra forfatteren.

Når man overvejer disse dokumenter, er det nyttigt at huske, at Henry Kissinger er en nøglementor for Dr. Klaus Schwab, og var involveret (sammen med CIA) i oprindeligt at skabe og fortsætter med at rådgive World Economic Forum såvel som med CCP/Xi Jinping.

Efter at have læst igennem kommentarer, observationer og tilknyttede dokumenter, blev jeg lamslået af de ærlige, “Realpolitik”-baserede argumenter for en amerikansk forbundsregerings globale befolkningskontrol-/befolkningsreduktionsagenda, såvel som lighederne med forskellige aktiviteter, som det er kendt, at Bill and Melinda Gates Foundation, Verdenssundhedsorganisationen, Forenede Nationer og andre ikke-statslige (og statslige) organisationer har udført. Jeg er også forbløffet over parallellerne mellem nogle af de foreslåede og implementerede COVID-krisepolitiske positioner (idet man husker, at NSSM 200 samt NSDM 314 blev formelt implementeret som amerikansk føderal politik af Gerald Ford og er forblevet amerikansk politik den dag i dag).

Det er absolut sandt, at korrelation ikke beviser årsagssammenhæng, og vi har ikke (endnu?) dokumentation for, at disse officielle befolkningskontrol-/befolkningsreduktionspolitikpunkter påvirkede COVID-krisens folkesundhedspolitik – som mange såkaldte “konspirationsteoretikere” har formodet. Imidlertid må man, så vidt jeg er bekendt, erkende og anerkende de utrolige paralleller mellem tidligere befolkningspolitik og mange af de “folkesundheds” politikker og handlinger, som blev implementeret i USA og de fleste vestlige lande (især the “five eyes” nations) (red. Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom, and the United States). Som tidligere dækket i denne Substack, har Ernst Wolff været en (af mange) førende fortalere for teorien om, at COVID-krisen i vid udstrækning blev drevet af en økonomisk/finansiel dagsorden. Det er altid muligt, og i dette tilfælde sandsynligt, at mange dagsordener blev fremmet under denne seneste fabrikerede krise.

Efter at have læst dette essay og den understøttende dokumentation, foreslår jeg, at hver læser bør lave sin egen vurdering af sandsynligheden for, at reaktionen på denne “folkesundhedskrise” blev påvirket af den amerikanske forbunds befolkningskontrolpolitik, som klart er skitseret i “Kissinger-rapporten”. Rapporten angiver, at den globale befolkning IKKE må overstige 8 milliarder mennesker. Er det et tilfælde, at det samlede antal globale menneskelige indbyggere i 2020 nåede 7,84 milliarder?

 

Det hele begyndte med et møde.

 

  1. juni 1973, kl. 10.30, ambassadør Porters kontor, Udenrigsministeriet

KOPIER TIL: S, D, P, E, M, C, S/PC, S/S, EUR, IO, S/PM, AID

Generalmajor Draper og hans kolleger fremlagde deres synspunkter om, at befolkningseksplosionen i udviklingslandene ikke blot udgjorde en trussel mod USA’s interesser i økonomien og udviklingen af disse lande, men også, mere fundamentalt, udgjorde en fare for vores politiske og militære interesser. De henviste til det memorandum, som generalmajor Taylor havde skrevet om dette emne. Ambassadør Porter sagde, at han havde læst generalmajor Taylors memorandum, og bad ham kommentere det yderligere, hvis han ønskede det. Generalmajor Taylor sagde, at han kun ville tilføje, at selvom han var nybegynder i befolkningsanliggender, følte han meget stærkt, og som anført i hans memorandum, at den hurtige vækst i befolkningen i mange udviklingslande var en sandsynlig kilde til intern vold og muligheder for ekstern aggression. Han og generalmajor Draper spurgte ambassadør Porter om hans råd om, hvordan de skulle fortsætte med emnet. De sagde, at de havde talt med generalmajor Scowcroft i Mr. Kissingers kontor om det i forhold til muligheden for en NSC-undersøgelse. Generalmajor Draper sagde, at han havde skrevet til præsidenten og forklaret sine synspunkter om, at hurtig befolkningsvækst kunne bringe konceptet om en generation af fred i fare, og anbefalede, at præsidenten taler ud om dette emne.

Ambassadør Porter sagde, at de talte med en person, der allerede var overbevist om denne idé. Han mente, at vores befolkningsprogrammer ikke var tæt nok forbundet vores overordnede hjælpeprogrammer, men blev håndteret for separat. Han troede, at der ikke var nogen mening i at pumpe bistandsmidler og mad ind uden en tættere korrelation med befolkningsprogrammerne. De var nu alt for separate. Han følte, at forholdet havde brug for en nyorientering. Han mente, at vi ikke skulle putte store mængder penge i bistandsprogrammer i udviklingslande uden at tænke over de langsigtede konsekvenser. Han sagde, at han var enig i, at befolkningsvækst i udviklingslande er en klar trussel mod freden, ikke bare et økonomisk problem. Ambassadør Porter mindede om sin erfaring i Korea, hvor han først gang kom i kontakt med et nationalt befolkningskontrolprogram. Han fandt ud af, at der på regeringsniveau var, i det mindste verbalt, et stærkt program, men at han, når han gik til landsby-niveauet, fandt ud af, at diagrammerne, der viste acceptører, havde store huller. Han fandt ud af, at det på minister-niveauet blev anset for nødvendigt med et befolkningsprogram, men på landsbyniveau ville det ikke fungere for den enkelte familie, før de havde to mandlige børn til at drive gården. Faktisk opmuntrede regeringsprogrammet i virkeligheden ikke kvinder til at praktisere fødselskontrol, før de havde to mandlige børn.

Ambassadør Porter sagde, at dette i bund og grund er en NSC-undersøgelse (red. National Security Council). Et overordnet direktiv for hele programmet bør komme fra Det Hvide Hus. Han sagde, vi vil undersøge, hvad der er sket i Det Hvide Hus siden modtagelsen af generalmajor Drapers brev. Han sagde, vi vil forsøge at få noget gjort. 

Ambassadør Porter bragte det andet emne op, som generalmajor Draper havde nævnt i sin korrespondance: Brezhnevs besøg. Han sagde, at han troede, at Sovjetunionen ikke ville være meget interesseret i interne befolkningsprogrammer, fordi, selvom de var interesseret i fødselskontrol for Kina, ønskede de at fylde deres egen tomme plads i Sibirien. Han var dog enig med generalmajor Drapers argument om, at sovjetterne skulle være interesseret, ligesom USA er, i at opmuntre udviklingslande til at reducere deres befolkningstilvækstrater. Ambassadør Porter sagde, at han ville fremsætte et formelt forslag til Kissinger om at sætte sagen på dagsordenen for præsident-Brezhnev-samtalerne.

General Draper sagde, at han nu har tre vigtige trin i tankerne:

  1. Forhandlinger med Sovjet om en positiv tilgang til Verdens Befolkningskonference.
  2. En udtalelse fra præsidenten på UNGA (red. United Nations General Assembly) i efteråret om den trussel, som befolkningstilvæksten udgør for verdensfreden.
  3. Udelukkelse af orale præventionsmidler fra den 40 procent begrænsning på AID’s bidrag til IPPF (red. International Planned Parenthood Federation).

Han spurgte, om Mr. Claxton og Mr. Porter ville være enige om, at dette sidste punkt var passende, og hvis ja, om de ville udtrykke deres synspunkter til Dr. Hannah, der havde det under overvejelse. Ambassadør Porter og Mr. Claxton sagde, at de ville det.

Ambassadør Porter tog igen emnet om NSC op og følte, at målet var at få det involveret. Mr. Claxton foreslog, at det kunne være nyttigt engang efter udenrigsministerens tilbagevenden fra Europa at indkalde til et møde med udenrigsministeren, Mr. Rush, Under Secretary Casey og Ambassadør Porter sammen med Dr. Hannah og medlemmer af hans personale for at tage et generelt, bredt, langtrækkende politisk kig på amerikanske interesser og programmer i befolkningsfeltet. Han sagde, at han ville sende forslag om dette emne.

Senator Tydings sagde, at der var flere indenlandske problemer involveret, som stærkt relaterede til vores internationale position. Han sagde, at han troede, at Stat og AID var langt foran andre regeringsafdelinger. Han sagde for eksempel, at den nuværende generation af præventionsmidler ikke er tilstrækkelig for befolkningernes behov i de forskelligartede landlige samfund, og at der var et stort behov for forskning, som dog ikke blev tilstrækkeligt støttet af den amerikanske regering. Han sagde, at han føler, at der mangler en fornemmelse af hastværk andre steder i regeringen. Han følte, at der manglede en koordination af interne sektorer i forhold til udenrigspolitiske interesser på dette område. For eksempel, selvom det rapporteres, at Texas, Minnesota og nogle andre stater vil have exceptionelt store hvedeafgrøder, er han ikke klar over nogen planlægning for at levere de nødvendige jernbanevogne til at få hveden til havnen. Mr. Claxton tilføjede, at senator Humphrey har sagt, at han ikke er klar over, at der er planlægning for at levere det nødvendige propan eller naturgas til at tørre den store forventede sojabønneafgrøde i Midtvestens stater i efteråret. Han spekulerede også over, om der var planlægning for de nødvendige skibe til at bære øgede laster af foderkorn. Selvom dette generelt betragtes som indenlandske anliggender, relaterer de stærkt til succesen for grundlæggende udenrigspolitiske interesser. 

Senator Tydings tilføjede, at han mener, at topkommandoen i HEW (red. Det amerikanske departement for sundhed, uddannelse og velfærd) ikke kun er uvillig til at udvide vores nationale familieplanlægningstjenester, men tilsyneladende ikke er villig til at støtte det, vi allerede har i gang. Ambassadør Porter og Mr. Claxton bemærkede begge, at det er vigtigt at kunne vise i udlandet, at vi ikke beder folk i andre lande om at gøre mere, end vi gør hjemme.

General Taylor sagde, at han troede, at enhver NSC-studie skulle inkludere en undersøgelse af den indenlandske scene set ud fra synspunktet om virkningerne af familieplanlægningsprogrammer. Senator Tydings understregede, at logistik i USA er afgørende for at få mad til udlandet til familieplanlægningsformål.

Ambassadør Porter spurgte, om nogen vidste, hvad Kina gør ved befolkningskontrol. General Draper sagde, at han for nylig havde tilbragt tre uger i Kina og havde vidnet for senator Kennedys sundhedsunderudvalg. Han ville sende ambassadør Porter en kopi af det vidnesbyrd. Ambassadør Porter sagde, at han ville være meget glad for at modtage den. General Draper skitserede meget kort, hvad han havde set i Kina.

General Draper bragte derefter sin bekymring op om, at de ændringsforslag til AID-loven, som 22 medlemmer af House Foreign Affairs Committee havde foreslået, ville være skadelige, fordi: 1) de bemyndigede midler til befolknings- og brede sundhedsemner sammen og bemyndigede kun 150 millioner dollars til begge; og 2) som han forstod det, var øremærkningen for befolkningsfonde, som havde været afgørende for programmets succes, blevet droppet. Han bad afdelingens overvejelse af dette emne og støtte til at bevare øremærkningen. Han sagde, at han ville vidne foran Foreign Affairs Committee i næste uge og ville opfordre udvalget til at lade 125 millioner dollars øremærket alene til befolkningsprogrammer og overføre 25 millioner dollars til fødevare- og ernæringssektionen.

Vedrørende præsident-Brezhnev-mødet sagde Mr. Claxton, at han allerede havde forberedt et papir til præsidentens brug, og at han ville give det til ambassadør Porter for at sende det til Mr. Kissinger. Ambassadør Porter sagde, at han også i sit notat til Kissinger ville inkludere et forslag om, at befolkningsemnet skulle tages op af NSC i dets bredere aspekt.

Kissinger-rapporten og den efterfølgende amerikansk befolkningskontrolpolitik 

Det klassificerede National Security Study Memo kendt som The Kissinger Report, der blev foretaget på præsident Nixons anvisning, fremlagde detaljerede planer for befolkningsreduktion i mange lande. Disse planer blev officiel amerikansk politik i 1975 gennem National Security Decision 314, indført af præsident Gerald Ford.

Politikkerne udviklet fra rapporten blev set som en måde, hvorpå USA kunne bruge menneskelig befolkningskontrol til at forhindre underudviklede nationer i at opnå betydelig politisk magt. I troen på, at fremtidige generationer født over hele verden udgjorde en fare for akkumulationen af rigdomme, blev politikken støttet af velhavende personer i USA. Politikken blev også forventet at beskytte amerikanske virksomheder i udlandet mod indblanding fra nationer, der søger at støtte deres voksende befolkninger.

Historisk set krævede krig at reducere en modstanders befolkning; The Kissinger Report foreslog en mere strategisk og godt forklædt tilgang rettet mod lande, der kunne udgøre en langsigtet risiko for amerikanske økonomiske og militære interesser.

Fra Wikipedia: “NSSM200 blev omarbejdet og vedtaget som officiel amerikansk politik gennem NSDM 314 af præsident Gerald Ford den 26. november 1975. Den var oprindeligt klassificeret i over et årti, men blev ophævet af forskere i begyndelsen af 1990’erne. Memorandummet og efterfølgende politikker, der blev udviklet fra rapporten, blev betragtet som en måde, hvorpå USA kunne bruge menneskelig befolkningsreduktion til at begrænse politisk magt i underudviklede lande, sikre let udvinding af udenlandske naturressourcer, forhindre nye individuelle anti-myndigheds etableringer i at blive født, og for at beskytte amerikanske virksomheder i udlandet mod indblanding fra nationer, der søger at støtte deres voksende befolkninger.”

Fra Kissinger-rapportens Executive Summary:

Verdenspolitik og programmer på befolkningsområdet bør omfatte to hovedmål:

(a) handlinger for at rumme fortsat befolkningsvækst op til 6 milliarder inden midten af det 21. århundrede uden massiv sult eller total frustration af udviklingshåb; og
(b) handlinger for at holde det endelige niveau så tæt som muligt på 8 milliarder i stedet for at tillade det at nå 10 milliarder, 13 milliarder eller mere.

Dette hovedmål – ikke at overskride 8 milliarder – kombineret med det faktum, at vi nåede 8 milliarder-mærket i 2022, kan hjælpe med at forklare den intense hast i så mange planlagte og organiserede handlinger i løbet af de sidste tre år.

Når vi ser bort fra Covid/virus/pandemi (den tilsyneladende begrundelse for alt, hvad der er gjort siden 2020), og i stedet fokuserer på planer, der er blevet udviklet og vedtaget af USG (red. under-secretary-general of the United Nations) i årtier, og når vi fokuserer på handlinger, der er blevet taget på disse planer, og når vi fokuserer på de effekter, der er blevet forårsaget af disse handlinger, fremgår det, at befolkningsreduktion, befolkningskontrol (og kontrol med befolkningen) er resultatet. Dette udtrykkes uden dom om gode eller dårlige motiver, og uden henvisning til specifikke personer – vi ser simpelthen på, hvad resultatet er blevet.

Måske det mest åbenlyse resultat af COVID-lockdowns og afbrydelsen af handel er det nuværende optegnede antal mennesker, der er i risiko for at sulte: Før COVID-lockdowns og alle deres resultater var antallet af mennesker, der var i risiko for at sulte, 135 millioner. Ved udgangen af 2021 var det øget med yderligere 135 millioner mennesker, og i 2022 øgede det så igen med 67 millioner. Resultatet er i øjeblikket omkring 10 millioner dødsfald fra sult, hvoraf 3 millioner er børn.

Den klassificerede Kissinger-rapport fremlagde en stærk trosopfattelse om, at befolkningen hurtigst muligt skal reduceres (en tro, som mange fornuftige mennesker støtter, og mange fornuftige mennesker modsætter sig). Kissinger-rapporten skabte en skabelon og en udgiftsplan, der inkluderer elementer, jeg citerer direkte:

… fertilitets- og præventionsforskning
… biomedicinsk forskning skulle fordobles
… felt testning af eksisterende teknologi
… udvikling af ny teknologi
… orale præventionsmidler (optimale steroidhormonkombinationer og doser for populationer)
… intrauterine enheder af forskellig størrelse, form og bioaktivitet skulle udvikles og testes for at bestemme de optimale acceptabilitetsniveauer
… Sterilisering af mænd og kvinder har fået bred accept i flere områder. Kvindelig sterilisering er blevet forbedret gennem teknologiske fremskridt med aparoskoper, culdoskoper og stærkt forenklede abdominalkirurgiske teknikker… brugen af tubeklip, transcervicale metoder, og simplere teknikker kan udvikles. For mænd holder flere nuværende teknikker løfte, men kræver mere raffinement
… Leuteolytiske og anto-progesteron tilgange til fertilitetskontrol inklusive brug af prostaglandiner
… injicerbare præventionsmidler til kvinder… administreret af fagfolk. I øjeblikket begrænset af deres bivirkninger og potentielle farer… kan overvindes med yderligere forskning
… mandlige præventionsmidler, især en injektion, der vil være effektiv i specifikke tidsperioder
… injektion, der vil sikre en kvinde regelmæssig menstruation. Lægemidlet ville blive givet af fagfolk en gang om måneden eller efter behov for at regulere menstruationscyklussen

Budgettet for hver tilsigtet/anbefalet handling i rapporten giver indsigt i prioriterings- og forpligtelsesniveauet for hvert punkt.

Rapporten foreslår den (dengang innovative) idé om at integrere fødselskontrol i “en bredere sundhedstjeneste-kontekst” for at hjælpe med at gøre befolkningsreduktioner “mere acceptable for ledere og enkeltpersoner, der af forskellige årsager (nogle ideologiske, nogle simpelthen humanitære) er imod familieplanlægning.

Rapporten anbefaler kun befolkningskontrol i de mindst udviklede lande (LDC), og advarer om, at “Vi skal sørge for, at vores aktiviteter ikke giver indtryk til LDC’erne af et industrialiseret lands politik er rettet imod LDC’erne,” selvom politikken netop var det.

Rapporten understreger mere end én gang, at indfletning af familieplanlægningskoncepter i sundhedsprogrammer er en strategi for at opnå accept, og vil:

“hjælpe USA med at klare den ideologiske anklage om, at USA er mere interesseret i at begrænse antallet af LDC-borgere end i deres fremtid og velbefindende. Vi skal anerkende, at dem der argumenterer ud fra ideologiske linjer har gjort meget ud af, at det amerikanske bidrag til udviklingsprogrammer og sundhedsprogrammer konstant er faldet, mens finansiering til befolkningsprogrammer konstant er steget.”

Rapporten foreslår rekruttering af “traditionelle lægepraktikere” og når frem til den konklusion, at “den kommercielle tilgang tilbyder en praktisk, billig måde at levere familieplanlægningstjenester på, da den udnytter et eksisterende distributionsystem.” (Massevaccination er et eksempel på dette.)

Rapporten forklarer, at International Planned Parenthood Federation og USAID “tester kommercielle distributions ordninger i forskellige mindst udviklede nationer for at få yderligere information om gennemførlighed, omkostninger og graden af accept af familieplanlægning opnået gennem denne tilgang.” Arbejdet skulle være “rettet mod simple, omkostningseffektive, effektive, sikre, langvarige og acceptable metoder til fertilitetskontrol.”

Note

USAID (10.000 medarbejdere, $27bn budget) optræder mest fremtrædende i rapporten og var medforfatter sammen med CIA og Udenrigsministeriet.

“Et voksende antal eksperter mener, at udsigterne er meget barskere og langt mindre håndterbare end almindeligt opfattet… konklusionen på dette synspunkt er, at obligatoriske programmer kan være nødvendige, og at vi bør overveje disse muligheder nu.”

Note fra Gavin

Dette næste afsnit af det klassificerede dokument, skrevet af CIA og USAID, ligger ubehageligt tæt op ad andre globale ambitioner i verdenshistorien. Forslaget spørger, om USA bør:

“gøre en helhjertet indsats for at begrænse verdensbefolkningen betydeligt, med alle de økonomiske og internationale samt indenlandske politiske omkostninger, det ville medføre”

“Er USA forberedt på at acceptere rationering af fødevarer for at hjælpe mennesker, der ikke kan/vil kontrollere deres befolkningsvækst?”

“Bør fødevarer betragtes som et instrument for national magt?”

“Er obligatoriske befolkningskontrolforanstaltninger passende for USA og/eller for andre?”

“Bør USA søge at ændre sine egne fødevareforbrugsmønstre i retning af mere effektiv anvendelse af protein?”

Note

Under COVID-pandemien begyndte FDA et $5-milliarder program relateret til dette, og Gates Foundation har finansieret flere projekter langs disse linjer. (Selvom disse bestræbelser bestemt ikke alle er dårlige, er de science-fiktion projekter, der vil ændre den naturlige fødevareforsyning, og det er potentielt for meget at forvente, at de vil drage omhu for det.)

Rapporten foreslår den kommercielle tilgang, hvor USG bruger “stor-medicinsk forskning til at forbedre de eksisterende metoder til fertilitetskontrol og udvikle nye.” (Bemærk, at dette projekt var et National Security Directive, ikke inspireret til at forbedre reproduktions frihed – tværtimod. Der er ingen reproduktions frihed, når man ikke kan få børn.)

Rapporten går ind for “storskala-programmer, der vil fremkalde fertilitetsfald på en omkostningseffektiv måde,” og beskriver begejstret kontroversielle eksempler, såsom hvad den kalder “de bemærkelsesværdigt succesrige eksperimenter i Indien, hvor økonomiske incitamenter, sammen med andre motivationsredskaber, blev brugt til at få store antal mænd til at acceptere vasektomier.”

“Kun en koordineret og stor indsats i en række nøje udvalgte retninger kan give håb om succes med at reducere befolkningstilvæksten…”

Rapporten angiver, at primær vægt på “befolkningsmoderation” bør anvendes på “de største og hurtigst voksende udviklingslande, hvor der er særlig USA’s politiske og strategiske interesse“. I 1974 var de nævnte lande Indien, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesien, Brasilien, Filippinerne, Thailand, Egypten, Tyrkiet, Etiopien og Colombia.

Note

33 år senere, i 2021, donerede USA millioner af mRNA-vacciner til følgende lande, som alle var specifikt nævnt i Kissinger-rapporten: Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Indonesien, Brasilien, Filippinerne, Thailand, Etiopien og Colombia.

Ingen af de opregnede lande er overvejende kaukasiske.

Rapporten udtaler, at det er “ønskeligt i forhold til USA’s interesser” at arbejde sammen med FN’s Befolkningsfond (UNFPA), som allerede havde projekter i mere end 70 lande.

Presset for at udvikle en global strategi for befolkningsreduktion blev fremsat til Nixon-administrationen af generalmajor William Draper, der havde været med til at etablere UNFPA (red. United Nations Population Fund) og som også var medstifter af Population Crisis Committee. Population Crisis Committee opfordrede til befolkningsreduktion

“så menneskeheden og det naturlige miljø kan eksistere i balance med færre mennesker, der lever i fattigdom.”

Det er mere præcist at sige, at deres mål var “færre mennesker i live,” punktum.

UNFPA drev programmer, som kritikere beskrev som tvungne aborter og tvangssterilisationer. Naturligvis beskriver UNFPA sin mission ganske anderledes:

“At skabe en verden, hvor hvert eneste graviditet er ønsket, hver fødsel er sikker, og hver unges potentiale er opfyldt.”

Det er klart, at de høje mål om at opfylde alle unges potentiale kun gælder for unge, der faktisk bliver født, da det første punkt, der er anført af UNFPA under HVAD VI GØR, er

“at sikre en stabil, pålidelig forsyning af kvalitets prævention… herunder p-piller, implantater, intrauterine enheder og kirurgiske indgreb, der begrænser fertiliteten.”

UNFPA gav penge fra USA til at støtte Kinas fødselskontrolkampagne, som bredt er blevet beskyldt for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, hovedsageligt mod kvinder og piger. Ligeledes gav UNFPA finansiering til det tvangssterilisationsprogram, som den indiske regering promoverede, og som blev afsløret i 2014, da snesevis af kvinder døde i “sterilisationslejre”, som de blev lokket til i bytte for sociale ydelser.

Programmet modtog også midler fra andre regeringer og forskellige amerikanske organisationer, herunder Bill og Melinda Gates Foundation. https://thewolf.report/2017/08/27/the-kissinger-report-and-the-world-population-control/

Generalmajor Draper, der formodentlig var den mest effektive tidlige fortaler for befolkningsreduktion, gav en præsentation for seniorpersonalet i Udenrigsministeriet i 1973, hvor han sagde, at befolkningstilvækst i de mindst udviklede lande “fundamentalt udgjorde en fare for vores politisk-militære interesser.” Inden for et år efter dette møde ville Kissinger-rapporten udtale:

“Et stigende antal eksperter mener, at befolkningssituationen allerede er mere alvorlig og mindre modtagelig for løsninger gennem frivillige foranstaltninger end generelt accepteret…. der kræves endnu stærkere foranstaltninger, og nogle fundamentale, meget vanskelige moralske spørgsmål skal adresseres.”

Ifølge rapporten involverede reduktion af antallet af mennesker i andre lande metoder, der blev betragtet som ekstreme nok til at fremkalde fundamentale og “meget vanskelige moralske spørgsmål.”

Rapporten gav præsidenten et valg om, hvilken gren af den amerikanske regering der skulle have autoritet over verdensbefolkningsspørgsmålet: National Security Council (mulighed A) eller USAID (mulighed B). Ikke overraskende blev muilghed A støttet af National Security Council og CIA, samt “State, Treasury, Defense, Agriculture, HEW, and Commerce.”

Hovedobservationer fremført af NSSM200

Befolkningstilvækst i udenlandske nationer giver mere geopolitisk magt og mulig modstand mod USA’s interesser

  • USA er afhængig af, at lande er underudviklede for let at kunne skaffe naturressourcer.
  • Amerikanske virksomheder er sårbare over for indblanding fra udenlandske regeringer, der er nødt til at sørge for voksende befolkninger.
  • Høje fødselsrater resulterer i flere unge individer, der modsætter sig etablerede regeringer.

“Unge mennesker, der findes i meget højere proportioner i mange LDC’er, er tilbøjelige til at være mere volatile, ustabile, tilbøjelige til ekstremer, fremmedgørelse og vold end en ældre befolkning. Disse unge mennesker kan lettere overbevises om at angribe regeringens lovlige institutioner eller det etablerede, imperialisternes, multinationale virksomheders eller andres, ofte udenlandske (Amerikansk) indflydelse, der får skylden for deres problemer.”

Idéen om at have færre unge mennesker kunne omfavnes af næsten enhver magtstruktur, og ved at bevæge sig ind i dystopisk territorium er det (måske utilsigtet) en konsekvens af Covid-massevaccinationspolitikken. Arbejdsdygtige befolkninger i massevaccinerede lande er i tilbagegang – igen måske utilsigtet.

Fra NSSM 200 og National Security Decision 314

“Den amerikanske økonomi vil kræve store og stigende mængder af mineraler udefra, især fra mindre udviklede lande.”

“I disse følsomme relationer er det dog vigtigt i både stil og substans at undgå indtrykket af tvang.”

“Ingen lande har reduceret deres befolkningstilvækst uden at ty til abort…”

National Security Council anbefalede, at der skulle søges global støtte til befolkningsreduktion gennem “øget vægt på massemedier og andre uddannelses- og motivationsprogrammer for befolkningen af FN, USIA og USAID.”

Politikkerne, der blev vedtaget fra NSSM200 og NSDM 314, blev endnu mere udvidede i 1976, efter at National Security Council argumenterede for anvendelsen af at tilbageholde mad som en påvirkningsstrategi (fødevaremagt), og bruge militær magt til at forhindre befolkningsvækst.

“I nogle tilfælde har stærk styring involveret incitamenter, såsom betaling til acceptører for sterilisation, eller disincentiver, såsom at give lav prioritet i tildelingen af boliger eller skolegang til dem med større familier. Sådan styring er en nødvendighed for et effektivt program.”

Præcis disse slags incitamenter og disincentiver, samt øget brug af massemedier, blev anvendt under presset for massevaccination, formodentlig med forskellig hensigt.

Et memo fra december 1974 fra National Security Council til præsident Ford forklarede, at

“Alle amerikanske bestræbelser bør gennemføres på en sådan måde, at de minimerer kritik af, at de er rettet mod udviklingslandenes interesser,”

og skulle understrege

“udviklingen af velvære og økonomisk fremskridt for de fattigste lande.” (Vi er kun her for at hjælpe.)

En memo fra juni 1976 fra National Security Council til præsident Ford gennemførte planer fra Kissinger-rapporten, specifikt med anbefaling om, at “paramedicinere, jordemødre, frivillige og andre” betroede personer skulle trænes til at tilbyde sterilisation og familieplanlægning i landsbyer.

“Vi anbefaler, at amerikanske embedsmænd afholder sig fra offentlige kommentarer om tvungne foranstaltninger, såsom dem der i øjeblikket aktivt overvejes i Indien (fordi) der er moralske overvejelser samt praktiske hindringer for ufrivillige sterilisationsprogrammer (utilstrækkelighed af medicinske, juridiske og administrative faciliteter), og de kan have en ugunstig indvirkning på eksisterende frivillige programmer.”

I august 1974 forberedte CIA OPR-401

“Verdens stigende afhængighed af amerikanske overskud varsler en stigning i USAs magt og indflydelse.”

“Betydningen for verdens fødevaresituation og for USA’s interesser ville være betydeligt større, hvis klimatologer, der mener, at en afkølingstrend er undervejs, viser sig at have ret. Hvis trenden fortsætter i flere årtier, ville der næsten sikkert være en absolut mangel på mad. Befolknings ‘problemet’ ville have løst sig selv på den mest ubehagelige måde.”

Noter

For at verificere, at Kissinger-rapporten er ægte, er her den officielle USAID-webside, der opretholder den oprindelige tekst til konsultation.

En detaljeret diskussion af spørgsmål, der opstår fra den amerikanske globale politik, Kissinger-rapporten, Malthus osv.

Hvad vi ser, er officielle hemmelige amerikanske politikker, der har inkluderet befolkningsreduktion i årtier. Gennem historien har de magtfulde ført krig mod unge mennesker, der modstår, og har altid ført krig mod non-konformitet og non-eftergivelse.

Selv under de formodentlig mere uskyldige reaktioner på Covid, blev folk, der avancerede og øgede modsat information, fjender af staten.

Gennem historien har påtvunget konformitet været et centralt mål for de magtfulde. Et moderne eksempel er massevaccination med forældede produkter:

Du er god (som i ”en god lille dreng”), hvis du fik stikket. Selv hvis du fik stikket for to år siden, og selv om det ikke længere har nogen medicinsk relevans, kan du deltage i samfundet, fordi det ikke handler om videnskab – det handler om eftergivenhed.

Gennem historien…

Spørgere (red. kritikere) ved autoriteter er statens fjender
Uafhængig tankegang er en fjende af staten
Ukontrolleret naturlig menneskelig tankegang og ånd er en fjende af staten
Ikke-konformitet er en fjende af staten
Naturen er en fjende af staten
Menneskets natur er en fjende af staten
Og i dag er der en hack til alt, en teknologi, der kan løse alt
Og mennesker er ting

Fremtidige krige vil blive ført mod ofre, der ikke engang ved, at de er blevet ramt – overbevisningens krige, ofte til fordel for store virksomheder, der bruger regeringen, og regeringer, der bruger store virksomheder.

Selv når det er en mørk sandhed, er sandhed lys.

Top 10

Her er de top 10 metoder, “De” bruger til at reducere den menneskelige befolkning ned til en “håndterbar” mængde, hvorefter de resterende (tilsyneladende inklusive arvingerne til formuerne for dem, der driver denne agenda) alle vil leve i et “utopisk samfund”. Personligt mistænker jeg, at resultatet vil være mere i retning af dystopien i “Mad Max” end det oplyste athenske demokrati eller Platos Republik.

Metode 10: Målrettet sterilisering
Gennem historien, og stadig i dag, har folk brugt filosofien om eugenik til at “forbedre” den menneskelige befolkning ved at beslutte, hvem der ikke bør have lov til at få børn. Oftest betyder dette sterilisering af de syge og/eller fattige.

Tilståede tilfælde af målrettet sterilisering inkluderer omkring 33 stater i USA fra 1930’erne til 1980’erne. I tilfældet med North Carolina undskyldte de endda og etablerede N.C. Justice for Sterilization Victims Foundation i 2010 for at kompensere ofrene.

Andre tilfælde af tvungen sterilisering inkluderer Nazi-Tyskland og rygter om immuniseringsvacciner tilsat antistoffer for at gøre kvinder sterile på Filippinerne og i Afrika. I Kinas totalitære system implementerer eliten direkte deres berømte enkeltbarnskvote.

Steriliseringsplaner gennem historien ender normalt op med at udspille sig som en form for racistisk plan. Men det ultimative mål er selvadministrerede metoder til befolkningsreduktion, såsom abort.

Metode 9: Krige
Krige har den åbenlyse effekt at reducere den menneskelige befolkning, og hvad der måske ikke er så indlysende, er den fordel, der kommer til internationale bankfolk, der finansierer begge sider af krige gennem centralbanker.

Krige opnår befolkningsreduktion, mens de på samme tid beriger profitøre af krig. Verden har altid styret flere fronter af krige på ethvert givet tidspunkt. Men krigen mod terrorisme lover evige krige uden ende i sigte og et stigende dødstal, der følger med.

Metode 8: Ingen kure for sygdomme
Dagens læger er narkohandlere for de store og magtfulde farmaceutiske virksomheder. Menneskelige læger kan blive erstattet af kunstigt intelligente maskiner.

Læger er magtesløse over for Big Pharma, regeringsregulerende organer som FDA.

Enhver læge, der forsøger at være en rigtig læge og faktisk helbreder folk, mister sit omdømme i branchen.

Metode 7: Seksuelt overførte sygdomme
Seksuelt overførte sygdomme (STD’er) som HIV reducerer menneskelig reproduktion, forkorter levetid, samtidig med at de skaber en stofafhængig patient, der er tvunget til at købe behandlinger, da kure bevidst tilbageholdes. Det primære mål for STD’er er at afskrække graviditeter og skabe selv-påført befolkningskontrol, hvilket er meget mere effektivt end tvungen befolkningskontrol.

Metode 6: Miljømanipulation
Pesticider og andre kemiske agenter i luften, der forårsager kræft, astma, allergier og andre sygdomme, er meget effektive til at gøre folk syge og kræve, at de skal købe medicinske behandlinger, der gør dem endnu sygere.

Imidlertid resulterer vejrmanipulation af DARPA og andre agenturer rundt om i verden direkte i katastrofer, der ser naturlige ud og dræber tusinder af mennesker ad gangen.

Metode 5: Aborter
Aborter er resultatet af en perfekt eksekveret befolkningsreduktionskampagne, der resulterede i selv-eksekvering. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er der 40-50 millioner aborter om året på verdensplan, eller omkring 125.000 aborter om dagen.

Metode 4: Genetisk modificerede organismer
Genetisk modificerede organismer (GMO’er) såsom insekter, planter og dyr er fremtiden.

Disse GMO’er gør alle mulige interessante nye ting, såsom at parre sig med naturlige organismer for at forhindre dem i at producere naturlige frø, bruge dem som biologiske våben og flette dem sammen med teknologi for at udføre endnu mere imponerende missioner mod den menneskelige befolkning.

Metode 3: Homoseksuelle forhold
Eksplosionen af homoseksuelle billeder i medierne og Hollywood-indhold er en planlagt og udført psykologisk operation (psyop).

Denne psyop, som er blevet udført over de sidste 10 år på den menneskelige befolkning, har fuldført sin mission om at skabe et selv-eksekverende befolkningsreduktionsparadigme.

Homoseksuelle forhold garantere at være det mest effektive værktøj til menneskelig befolkningsreduktion, der nogensinde har eksisteret.

Metode 2: Fødevareforsyningen
Hvis du kontrollerer fødevareforsyningen for enhver levende organisme, kontrollerer du organismen, og mennesker er ikke anderledes. De magtfulde har langsomt ændret menneskers mad med alle mulige hormoner, antibiotika og Gud ved hvad ellers både for profit og for at påvirke fysisk ændring i den menneskelige krop.

Den mest tydelige effekt af fødevarekilde manipulation er fedme, tidlig menstruation hos kvinder, reduktion af testosteronniveauer hos mænd, og generel hormonel ubalance, der forårsager seksuel forvirring og kønsdysleksi. Kombinationen af alt dette fodrer direkte ind i den psykologiske operation mod den menneskelige befolkning med samme køn forhold for at reducere den menneskelige reproduktionsrate.

Metode 1: Transhumanisme
Fusionen af mennesker med sofistikerede teknologier, der i høj grad forbedrer menneskelige intellektuelle, fysiske og psykologiske kapaciteter. Transhumanisme ville fuldstændig eliminere behovet for menneskelig befolkningskontrol eller reduktion ved andre midler, da de teknologiske forbedringer ville give skaberne og administratorerne af “trans-menneskerne” mulighed for bogstaveligt talt at kontrollere deres krop og sind.

 

Befolkningspolitik fra U.S. Department of State Arkiver

 

104. Memorandum om samtale, Washington, den 8. juni, 1973, kl. 10.30.

Washington, den 8. juni, 1973, kl. 10.30.

Medlemmer af Population Crisis Committee drøftede deres bekymringer med embedsmænd i Department of State.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, SOC 13. Fortrolig. Udkastet af Claxton. Mødet fandt sted i Porter’s kontor. Population Crisis Committee var en selvudnævnt gruppe af fortalere, der går ind for en række tiltag til at begrænse den globale befolkningsvækst.

105. Memorandum Fra Executive Secretary of the Department of State (Eliot) til Presidentens assistent for National Security Affairs (Kissinger) Washington, den 13. juni, 1973.

Washington, den 13. juni, 1973

Eliot overførte to briefingpapirer, der understregede vigtigheden af at diskutere befolkningskontrolpolitik med Sovjetunionens generalsekretær Brezhnev under hans kommende besøg i USA.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Files, 1970–73, POL 7 USSR. Limited Official Use. Udkastet af Claxton den 12. juni og Barbour den 13. juni, og godkendt af Porter.

106. Memorandum Fra Secretary of State Rogers og Secretary of Health, Education, and Welfare Weinberger til præsident Nixon, Washington Washington, den 19. juni, 1973.

Washington, den 19. juni, 1973

Rogers og Weinberger anbefalede, at Nixon etablerer en kommission til at overvåge 1974 World Population Year.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, SOC 13. Limited Official Use. Udkastet af Spengler, Claxton, og Allen; og godkendt af De Palma og Murray. Et memorandum fra Rush til Nixon, den 10. december, anbefalede at Nixon godkender forslaget (ibid.). Nixons bekendtgørelse af 17. januar, 1974, der etablerede Kommissionen, er offentliggjort i Department of State Bulletin, den 11. februar, 1974, pp. 153–154.

107. Airgram A–5913 Fra Department of State til alle diplomatiske poster, Washington Washington, den 11. juli, 1973.

Washington, den 11. juli, 1973

Airgrammet gav posts med vejledning om USA’s holdning til spørgsmål om befolkningskontrol.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Files, 1970–73, SOC 13. Uklassificeret; Prioritet. Udkastet den 2. juli af Allen, Claxton, og Burke; godkendt af Marshall og Ravenholt; og godkendt af Claxton, Kieffer, og Marcy. Sendt til Paris for repræsentanten til UNESCO og til Rom for repræsentanten til FAO. Ingen af vedhæftede dokumenter er offentliggjort.

 

108. Briefing Memorandum Fra Secretary of State’s Special Assistant for Population Matters (Claxton) til Secretary of State Kissinger, Washington, den 5. oktober, 1973.

Washington, den 5. oktober, 1973

Claxton gennemgik USA’s befolkningspolitik siden 1966 og identificerede nuværende spørgsmål, der krævede Kissingers opmærksomhed.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Files 1970–73 SOC 13. Fortrolig. Udkastet af Claxton den 5. oktober. Tab A er ikke vedlagt. Tab B er offentliggjort som Dokument 106. Kissingers tale til FN’s Generalforsamling den 24. september er offentliggjort i Department of State Bulletin, den 15. oktober, 1973, pp. 469–473. Nixons særlige besked til Kongressen om problemer med befolkningsvækst den 18. juli, 1969 er offentliggjort i Public Papers: Nixon, 1969, pp. 521–530.

109. Telegram 12233 Fra ambassaden i Indien til Department of State, den 20. oktober, 1973, 0705Z den 20. oktober, 1973, 0705Z.

 Den 20. oktober, 1973, 0705Z

Moynihan fremlagde observationer om befolkningspolitik i Indien, befolkningskontrol mere generelt, og afspænding med Sovjetunionen.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Foreign Policy Files. Fortrolig; Prioritet. Gentaget til Dacca, Islamabad, og Colombo. Telegram 209070 til London videresendte denne besked til Claxton, der deltog i et møde i London. Telegram 12555 fra London videresendte denne besked til nøgle NSC og Department of State embedsmænd (begge ibid.).

 

110. Memorandum Fra Presidentens assistent for International Economic Affairs (Cooper) til Presidentens Deputy Assistant for National Security Affairs (Scowcroft), Washington, den 26. november, 1973 Washington, den 26. november, 1973.

Washington, den 26. november, 1973

Cooper forklarede sin begrundelse for at udsætte udstedelsen af et National Security Study Memorandum vedrørende befolkningspolitik.

Kilde: National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–204, National Security Study Memoranda, NSSM 200 [2 af 2]. Limited Official Use. Sendt til handling. Scowcroft initialiserede sin godkendelse af den første anbefaling, krydsede “in approximately two weeks” ud og skrev “ASAP”.

 

111. Intelligence Note RECN–18 Prepared in the Bureau of Intelligence and Research, Washington, den 8. februar, 1974.

Washington, den 8. februar, 1974

Bureau of Intelligence and Research præsenterede en oversigt over befolkningsrelaterede spørgsmål ved åbningen af World Population Year.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Foreign Policy Files, P740024–0442. Limited Official Use. Forberedt af Giffler.

 

112. Memorandum Fra Presidentens Deputy Assistant for National Security Affairs (Scowcroft) til Presidentens Assistant for National Security Affairs (Kissinger), Washington, den 23. marts, 1974.

Washington, den 23. marts, 1974

Scowcroft anbefalede udstedelse af et National Security Study Memorandum om globale befolkningsproblemer.

Kilde: National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–204, National Security Study Memoranda, NSSM 200 [2 af 2]. Fortrolig. Sendt til handling. Kissinger skrev øverst på memorandummet, “Brent, we don’t need Pres. OK for NSSM’s.” Tab I, Kissingers undated memorandum til Nixon, er vedlagt, men ikke offentliggjort. På det initialiserede Kissinger sin godkendelse af Scowcrofts anbefaling på Nixons vegne. Tab A, som underskrevet, er offentliggjort som Dokument 113.

 

113. National Security Study Memorandum 200, Washington, den 24. april, 1974.

Washington, 24. april, 1974

Præsidenten beordrede en undersøgelse af konsekvenserne af verdensomspændende befolkningsvækst for USA’s sikkerhed og interesser i udlandet.

Kilde: Nationalarkivet, Nixon-præsidentmaterialer, NSC-filer, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–204, National Security Study Memoranda, NSSM 200 [2 af 2]. Fortroligt. En kopi blev sendt til formanden for Joint Chiefs of Staff.

 

114. Memorandum om samtale, Washington, 31. maj, 1974, kl. 13.00

Washington, 31. maj, 1974, kl. 13.00

Kissinger diskuterede international befolkningspolitik med en gruppe eksperter uden for regeringen.

Kilde: Nationalarkivet, RG 59, Central Foreign Policy Files, P820050–0597. Fortroligt; Nodis. Godkendt af Bremer den 19. juni. Mødet fandt sted i Madison/Monroe spisesalen. For Kissingers tale til den sjette særlige session i FN’s generalforsamling den 15. april, se Department of State Bulletin, 6. maj, 1974, s. 477–482. Den nævnte NSSM om befolkning er offentliggjort som dokument 113.

 

115. World Population Conference Scope Paper UNEC D–479/Rev.2 Forberedt i Bureau of International Organization Affairs, Washington, 25. juli, 1974.

Washington, 25. juli, 1974

Scope-dokumentet præsenterede et overblik over de største udfordringer, som World Population Conference står overfor, og skitserede USA’s mål for konferencen.

Kilde: Udenrigsministeriet, IO/DAR Files: Lot 82 D 211, SD/E/CONF.60/1. Uklassificeret. Udkastet af Marshall og Allen, og godkendt af Claxton og McDonald.

 

116. Telegram 3969 fra ambassaden i Rumænien til Udenrigsministeriet, 31. august, 1974, 1605Z.

31.august, 1974, 1605

Telegrammet opsummerede resultaterne af World Population Conference.

Kilde: Nationalarkivet, RG 59, Central Foreign Policy Files, D740242–0932. Fortroligt; Prioritet. Gentaget til USUN, Missionen til FN i Geneve, Moskva, og Saigon. Videresendt til alle diplomatiske poster som Airgram A–8189 den 29. oktober (ibid., P740116–2194).

 

117. Memorandum fra Secretary of Health, Education, and Welfare Weinberger til Secretary of State Kissinger, Washington, 19. september, 1974.

Washington, 19. september, 1974

Weinberger formidlede sin vurdering af World Population Conference.

Kilde: Nationalarkivet, Nixon-præsidentmaterialer, NSC-filer, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–204, National Security Study Memoranda, NSSM 200 [2 af 2]. Fortroligt. Den ledsagende 36-siders uklassificerede rapport er ikke offentliggjort. Memorandummet og rapporten blev sendt under et dækningsnotat fra Springsteen til Scowcroft (ibid.) til overvejelse i forberedelsen af svaret på NSSM 200 (Dokument 113). Herters erklæring er offentliggjort i Department of State Bulletin, 30. september, 1974, s. 436–437.

 

118. Memorandum NSC–U/DM–130 fra formanden for National Security Council Under Secretaries Committee (Ingersoll) til præsident Ford, Washington, 14. december, 1974.

Washington, 14. december, 1974

 Ingersoll opsummerede anbefalingerne fra NSSM 200-rapporten om konsekvenserne af verdensomspændende befolkningsvækst.

Kilde: Nationalarkivet, Nixon-præsidentmaterialer, NSC-filer, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–204, National Security Study Memoranda, NSSM 200 [1 af 2]. Fortroligt. Den vedhæftede 198-siders rapport er ikke offentliggjort. De 13 nøglelande, der blev identificeret i rapporten som bestående af næsten halvdelen (47%) af den nuværende befolkningsvækst, var Indien, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesien, Brasilien, Filippinerne, Thailand, Egypten, Tyrkiet, Etiopien og Colombia. NSSM 200 er offentliggjort som dokument 113.

 

119. Resumérapport fra National Commission for the Observance of the World Population Year til præsident Ford, Washington, juni 1975.

Washington, juni 1975

Kommissionen anbefalede oprettelsen af en permanent organ inden for USA’s regering til at overvåge og koordinere befolkningspolitikindsatsen.

Kilde: Ford Library, White House Central Files, Subject Files, FG 373, Box 195, 4/1/17–1/20/77. Ingen klassifikationsmarkering. Hele rapporten, inklusive appendikser, er ikke offentliggjort. Komitéformand Clifford M. Hardin indsendte rapporten til Ford den 15. juni.

 

120. Memorandum fra Hal Horan fra National Security Council Staff til Secretary of State Kissinger, Washington, 17. juli, 1975. 

Washington, 17. juli, 1975

Horan anbefalede, at Kissinger sendte et National Security Decision Memorandum om befolkningspolitik til Ford.

Kilde: Ford Library, National Security Council, Institutional Files, Box 63, NSDM 314 (3). Fortroligt. Tab A (Tab I) er offentliggjort som dokument 122. Tab C er offentliggjort som dokument 118.

 

121. Memorandum fra præsidentens assistent for National Security Affairs (Kissinger) til præsident Ford, Washington, 16. oktober, 1975.

Washington, 16. oktober, 1975

Kissinger anbefalede udstedelsen af et National Security Decision Memorandum om befolkningspolitik. Ford initialede sin godkendelse.

Kilde: Ford Library, National Security Council, Institutional Files, Box 63, NSDM 314 (3). Fortroligt. Sendt til handling. Tab A, som underskrevet, er offentliggjort som dokument 122. Tab B er offentliggjort som dokument 118. Tab C er offentliggjort som dokument 113.

 

122. National Security Decision Memorandum 314, Washington, 26. november, 1975.

Washington, 26. november, 1975 

Præsidenten udstedte flere relaterede direktiver designet til at fremme en koordineret regeringsmæssig tilgang til internationale befolkningspolitiske spørgsmål.

Kilde: Ford Library, National Security Adviser, NSDMs File, Box 1, NSDM 314. Fortroligt. Kopier blev sendt til formanden for National Security Council Under Secretaries Committee, direktøren for Office of Management and Budget, formanden for Council of Economic Advisers, formanden for Joint Chiefs of Staff, direktøren for Central Intelligence, og formanden for Council on Environmental Quality. NSSM 200 er offentliggjort som dokument 113. NSSM 200-svaret er offentliggjort som dokument 118.

 

123. Memorandum om samtale, Washington, 10. april, 1976, kl. 14:30

Washington, 10. april, 1976, kl. 14:30 

Kissinger diskuterede, hvordan man kunne fremme amerikanske internationale befolkningspolitiske mål med Green og andre embedsmænd fra Udenrigsministeriet.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Foreign Policy Files, P820117–2114. Fortroligt. Udkastet af Simmons den 17. maj og godkendt af Aherne den 21. maj. Mødet blev afholdt i Kissingers kontor. Kissingers rejse inkluderede stop i Storbritannien (23.-24. april), Nairobi (24.-25. april), Dar es Salaam (25.-26. april), Lusaka (26.-27. april), Kinshasa (27.-30. april), Monrovia (30. april-1. maj), Dakar (1.-2. maj), Nairobi (2.-6. maj), og Paris (6.-7. maj). Kissingers tale til FN’s konference om handel og udvikling i Nairobi den 6. maj er offentliggjort i Department of State Bulletin, 31. maj, 1976, s. 657–672. Kissingers tale til FN’s generalforsamling syvende særlige session er ibid., 22. september, 1975, s. 425–441.

 

124. Memorandum fra koordinatoren for befolkningsanliggender (Green) til Secretary of State Kissinger, Washington, 13. april, 1976.

Washington, 13. april, 1976

Green indsendte en liste over specifikke handlinger, som Kissinger kunne tage for at støtte den amerikanske internationale befolkningspolitik.

Kilde: National Archives, RG 59, Central Foreign Policy Files, P760069–0390. Fortroligt. Sendt til handling. Udkastet den 13. april af Green. Sendt gennem Kratzer. En håndskreven notation indikerer, at Kissinger den 7. maj godkendte det udkast til kabel, der var vedhæftet som Tab 1. Tab 1, ikke trykt, blev sendt som telegram 113982 til alle diplomatiske poster, 10. maj, hvori Kissingers personlige interesse i at fremme amerikanske befolkningspolitiske mål blev indikeret. (Ibid., Central Foreign Policy Files) Memorandummet om Kissingers samtale med Green og andre embedsmænd den lørdag, 10. april, er offentliggjort som dokument 123. NSDM 314 er offentliggjort som dokument 122. Kissingers tale til FN’s konference om handel og udvikling i Nairobi den 6. maj er offentliggjort i Department of State Bulletin, 31. maj, 1976, s. 657–672.

 

125. Memorandum NSC–U/DM–130A fra formanden for National Security Council Under Secretaries Committee (Robinson) til præsident Ford, Washington, 29. juli, 1976.

Washington, 29. juli, 1976

Robinson indsendte den første årlige rapport om USA’s internationale befolkningspolitik, herunder anbefalinger til handling.

Kilde: Ford Library, National Security Council, Institutional Files, Box 74, NSC–U/DM 130. Fortroligt. Bilagene er ikke offentliggjort. En kopi af denne rapport blev sendt til viceforsvarsministeren, præsidentens assistent for National Security Affairs, direktøren for Central Intelligence, formanden for Joint Chiefs of Staff, vicefinansministeren, landbrugsministeren, handelsministeren, undersekretæren for sundhed, uddannelse og velfærd, direktøren for Office of Management and Budget, formanden for Council of Economic Advisers, formanden for Council on Environmental Quality, direktøren for National Science Foundation, administrator for Agency for International Development, og fungerende direktør for Council for International Economic Policy. NSSM 200 er offentliggjort som dokument 113. NSSM 200-studiet er offentliggjort som dokument 118. NSDM 314 er offentliggjort som dokument 122. For Kissingers tale til den syvende særlige session i FN’s generalforsamling, læst af Moynihan den 1. september, 1975, se Department of State Bulletin, 22. september, 1975, s. 425–441. For Kissingers tale den 6. maj, 1976 til FN’s konference om handel og udvikling, se ibid., 31. maj, 1976, s. 657-672.

 

126. Memorandum fra Robert S. Smith fra National Security Council Staff til præsidentens assistent for National Security Affairs (Scowcroft), Washington, 15. december, 1976.

Washington, 15. december, 1976

Smith anbefalede at sikre Fords formelle accept af den første årlige rapport om USA’s internationale befolkningspolitik og de anbefalinger, der er indeholdt i denne.

Kilde: Ford Library, National Security Adviser, Presidential Files of NSC Logged Documents, Box 42, 7604397. Fortroligt. Sendt til handling. Tab 1 er vedhæftet, men ikke offentliggjort. Tab C blev ikke fundet. Tab D er offentliggjort som dokument 127. Den første årlige rapport om USA’s internationale befolkningspolitik er offentliggjort som dokument 125.

 

127. Memorandum fra præsidentens assistent for National Security Affairs (Scowcroft) til formanden for National Security Council Under Secretaries Committee (Robinson), Washington, 3. januar, 1977.

Washington, 3. januar, 1977 

Memorandummet indikerede accept af den første årlige rapport om USA’s internationale befolkningspolitik og tilbød vejledning til dens yderligere implementering

Kilde: Central Intelligence Agency, OPI 29, Job 82M00587R, Box 5, NSSSM 200. Ingen klassificeringsmarkering. Sendt under betegnelsen NSC–U/N–185 til viceforsvarsministeren, præsidentens assistent for National Security Affairs, direktøren for Central Intelligence, formanden for Joint Chiefs of Staff, vicefinansministeren, viceagrikulturministeren, handelsministeren, undersekretæren for sundhed, uddannelse og velfærd, direktøren for Office of Management and Budget, formanden for Council of Economic Advisers, formanden for Council on Environmental Quality, fungerende direktør for National Science Foundation, administrator for Agency for International Development, og fungerende direktør for Council for International Economic Policy. Den første årlige rapport om USA’s internationale befolkningspolitik er offentliggjort som dokument 125. NSSM 200 er offentliggjort som dokument 113. NSSM 200-studiet er offentliggjort som dokument 118. NSDM 314 er offentliggjort som dokument 122.

Supplerende noter

Associated Press rapporterede om et 2009

New York møde mellem milliardærer som Bill Gates, Warren Buffett, David Rockefeller, Eli Broad, George Soros, Ted Turner, Oprah, Michael Bloomberg og andre.” The Times of London overskriftede “Milliardærklub i bud på at begrænse verdens befolkning,” og sagde, at de emner, der blev diskuteret i det top-hemmelige møde, inkluderede de mest kontroversielle: at sænke den globale befolkningsvækst.

“De tog deres signaler fra Gates, og de blev enige om, at overbefolkning var en prioritet,” sagde artiklen, hvorefter den tilføjede, at “dette kunne resultere i en udfordring til nogle politikere i tredje verden, som mener, at prævention og kvindelig uddannelse svækker traditionelle værdier.”

Hr. Gates, Buffett og Turner har i årevis været stille bekymrede over malthusianske befolkningsproblemer. Hr. Gates fremlagde i februar en plan for at forsøge at begrænse verdens befolkning til 8,3 milliarder mennesker (i overensstemmelse med Kissinger-rapporten).

I 2010 kom en tidligere medarbejder hos et regeringsinitiativ for sundhed i Ghana med en chokerende påstand: et projekt delvist finansieret af Gates Foundation havde testet præventionsmidlet Depo-Provera på intetanende landsbyboere i den fjerntliggende region Navrongo, som en del af et ulovligt “befolkningseksperiment.” Kvinden, der fremsatte påstanden, var født i Ghana og uddannet i USA. Hun arbejdede som kommunikationsmedarbejder for et andet initiativ finansieret af Gates, som var iværksat af den ghanesiske regering og Columbia University for at bruge mobiltelefoner til at forbedre sundhedsplejetilgængeligheden for kvinder og børn på landet. Hun havde tidligere forsøgt at sagsøge sin arbejdsgiver for en multi-million dollar forlig, da, efter gentagne sammenstød med hendes chef, hendes kontrakt ikke blev fornyet.

Retssagen døde hen, men med hjælp fra en lille amerikansk nonprofit-organisation kaldet Rebecca Project for Human Rights, solgte hun en række historier til Ghanas tabloidpresse. Depo-Provera-historien forårsagede en national skandale. Selvom den blev fordømt af ghanesiske sundhedsfagfolk og traditionelle ledere som værende ærekrænkende – Navrongo-projektet havde ikke testet nogen medicin – blev der rettet så mange dødstrusler mod projektet, at nogle medarbejdere måtte evakueres over grænsen til Burkina Faso.

Episoden ville markere åbningsstarten i en ny krig for prævention i Afrika. Det afspejlede også en udvikling i den amerikanske anti-abortbevægelses strategi, hvor den begyndte at tilegne sig sprogbruget omkring kvinders- og borgerrettigheder, som progressister bruger. Der var færre blodige fostreplakater og mere snak om, hvordan abort og prævention krænker kvinders sikkerhed og forhindrer racemæssig retfærdighed.

Anti-abortgrupper ansatte sorte aktivister og fremhævede grimmere aspekter af historien om reproduktiv sundhedspleje – især, at Planned Parenthood-grundlæggeren Margaret Sanger i begyndelsen af det 20. århundrede gjorde kur til eugenik-bevægelsen. En højreorienteret dokumentar, Maafa 21: Black Genocide in 21st Century America, brugte et swahili-ord, der refererer til holocaustet af afrikansk slaveri, til at fordømme Planned Parenthood som racistisk. Reklametavler i Atlanta og Manhattan bar budskaber som: “Det farligste sted for en afroamerikaner er i livmoderen.” Og føderale og statslige lovgivere foreslog en række lovforslag, der forbyder race- og kønsselektive aborter for at insinuere, at abortudbydere bevidst er målrettert mod farvede samfund.


Et anti-abort-reklameskilt i Atlanta i 2010.

ASSOCIATED PRESS

Betyder sorte menneskers liv virkelig noget for den amerikanske forbundsregering?


Som sorte feminister påpegede, bekymrede disse grupper sig intet om kvinders eller borgerrettigheder generelt, eller sorte kvinders velbefindende i særdeleshed. (En amerikansk lovforslag fra 2009 med titlen “Susan B. Anthony and Frederick Douglass Prenatal Nondiscrimination Act” blev med-sponseret af en fortaler for Confederate-flaget.)

Men strategien udnyttede den reelle og smertefulde historie om medicinske overgreb mod farvede mennesker i USA, fra obligatoriske eller tvungne sterilisationskampagner fra 1910’erne til 1960’erne (inklusiv steriliseringen af en tredjedel af alle puertoricanske mødre mellem 20 og 49 år inden 1965) til usikre præventionsmidler markedsført til fattige farvede kvinder fra 1970’erne til 1990’erne. Og arven fra disse overgreb kan være dyb. En undersøgelse fra 2016 fandt, at den berygtede Tuskegee-studie, hvor hundredvis af sorte mænd blev efterladt med ubehandlet syfilis, så amerikanske regeringsforskere kunne følge sygdommens forløb, førte til sådan en mistillid til den medicinske institution, at det reducerede den forventede levetid for en generation af sorte mænd med mere end et år.

Rebecca Project, en lille nonprofit-organisation med base i Washington, som fokuserede på spørgsmål, der uforholdsmæssigt påvirkede farvede kvinder, havde ikke været involveret på nogen side af abortkampen. Men i 2011 udgav gruppen en svagt understøttet rapport med titlen “Non-Consensual Research in Africa: The Outsourcing of Tuskegee“, der skitserede, hvad den hævdede var en række uetiske amerikansk-støttede medicinske eksperimenter i Afrika.

Nogle af eksemplerne var dokumenterede historier af legitim bekymring – for eksempel var HIV-positive kvinder i det sydlige Afrika blevet presset til steriliseringsprocedurer af lokale sundhedsplejeenheder. Rapporten forsøgte at kæde dem sammen med mere usikre anklager om, at USAID-finansiering blev brugt til tvangsmæssige steriliseringskampagner i andre lande. Men rapportens virkelige mål syntes at være det Gates-støttede sundhedsinitiativ i Navrongo. Senere ville rapportens hovedforfatter antyde, at folk involveret i projektet skulle retsforfølges for forsøg på folkedrab.

Den nye fortælling var, at Gates førte “kemisk krig mod fattige kvinder” i et neokolonialt forsøg på at undertrykke afrikanske fødsler.

Rapporten havde mange faktuelle problemer. Dens forfatter – Rebecca Project’s finansdirektør, Kwame Fosu – havde heller ikke afsløret en betydelig interessekonflikt: Medarbejderen, der havde fremsat anklagerne mod Ghana-projektet, var mor til hans barn. Udfaldet endte med at splitte organisationen, da en af dens grundlæggere og flere medarbejdere forlod (red. organisationen), og tog med dem alt Rebecca Project’s finansiering. Efterladt med gruppens navn, fordoblede Fosu sine konspiratoriske påstande.

I 2013 offentliggjorde Fosu en anden rapport, “Depo-Provera: Deadly Reproductive Violence Against Women.Rapporten, der trak stærkt på ukendte kilder, paranoide anklager og retorik fra højreorienterede antiabort-grupper, brugte Ghana-historien til at ankre påstande om en massiv international konspiration, ledet af Gates Foundation, til at skubbe farlige præventionsmidler på fattige sorte kvinder som en måde at reducere afrikanske fødsler og fremme “population control ideology.” Fosu bragte Rebecca Project i alliance med et netværk af konservative katolske non-profit organisationer, som C-Fam og Population Research Institute (PRI), der længe havde fokuseret på at bekæmpe reproduktive rettigheder i udviklingslande eller i De Forenede Nationer.

Hans nye allierede begyndte at offentliggøre Fosu’s påstande til et stort publikum af konservative aktivister og argumenterede, at han havde fundet den rygende pistol, der bekræftede deres længe holdte mistanker. Som lederen af PRI formulerede det: “Befolkningskontrollerne vil stoppe ved intet for at stoppe afrikanske kvinder i at få børn.” I 2014 fokuserede Rebecca Project fuldtid på Depo-Provera’s skadevirkninger. Samtidig iværksatte Gates Foundation en ny mission for radikalt at udvide adgangen til prævention for kvinder i Afrika, herunder med en ny, lavdosis tilpasning af Depo-Provera.

Organisationens familieplanlægningskampagne havde allerede trukket forudsigelig modstand fra religiøse grupper. Men da amerikanske antiabort-grupper og hjemmesider cirkulerede Rebecca Project’s anklager, blev modstanden ikke længere domineret af klager over, at Gates fristede afrikanske kvinder til at trodse deres tro. Den nye fortælling var, at Gates førte “kemisk krig mod fattige kvinder” i et neokolonialt forsøg på at undertrykke afrikanske fødsler.

Snart begyndte magtfulde skikkelser i hele Afrika at fremsætte lignende påstande, der underminerede vigtige folkesundhedsprojekter i processen. I 2014 advarede Zimbabwes registrar general, Tobaiwa Mudede – den embedsmand, der var ansvarlig for at overvåge landets tvivlsomme valg – kvinder om at undgå moderne prævention, fordi det forårsagede kræft og var en vestlig plan om at begrænse afrikansk befolkningsvækst. I 2015 fortalte Mudede parlamentarikere, “Vestlige lande er opsatte på at begrænse befolkningen af de mørkere racer i verden.” Ifølge en parlamentarisk komité skabte Mudedes kampagne panik blandt zimbabwiske kvinder, der strømmede ind på klinikker for at få fjernet præventionsimplantater.

I Kenya deklarerede alle 27 medlemmer af landets konference af katolske biskopper, at en WHO/UNICEF-kampagne for at administrere neonatal tetanus-vacciner til kvinder i den fødedygtige alder egentlig var “et forklædt befolkningskontrolprogram.” Ifølge biskopperne var vaccinerne blandet med et hormon, der ville forårsage gentagne aborter og til sidst sterilitet.

Det samme konservative katolske netværk, som Rebecca Project havde allieret sig med, offentliggjorde adskillige historier, der forstærkede biskoppernes anklager og såede tvivl om regeringens reaktion. Det kenyanske parlament blev tvunget til at få vaccinen testet gentagne gange. Men da anklagerne blev afvist, havde præster rundt om i Kenya allerede instrueret deres menigheder til at afvise vaccinen.

Tilbage i USA arbejdede Fosu også med C-Fam for at lobbye delegater fra afrikanske nationer, med en vis succes. Efter et møde i Kommissionen for Kvinders Status udgav en regional gruppe af afrikanske lande en hidtil uset erklæring, der udtrykte bekymring over “skadelige præventionsmidler”, og gentog specifikke påstande fra Fosu og hans allierede. Måneden efter, ved Kommissionen for Befolkning og Udvikling, kunne delegaterne ikke blive enige om et resultatdokument for første gang i kommissionens 48 år – resultatet, hævdede konservative fortalere, af afrikanske og andre udviklingslandes frustration over “den voldsomme henvisning til befolkningskontrol, seksuel aktivitet hos unge, abort og omfattende seksualundervisning.”

 

ASSOCIATED PRESS

Underminering af tilliden til Coronavirus Vaccine

”Rebecca Project er for længst forsvundet i glemslen. Men de nuværende angreb på Gates og hans fond sender nu de samme temaer ud til et massivt globalt publikum.

I april lovede Trump-støtterne Diamond & Silk, at de aldrig ville tage en vaccine skabt af Gates, fordi han havde søgt at gøre afrikanere til “marsvin”. (Denne påstand blev hjulpet på vej af fejlagtige medierapporter, der fejlagtigt antydede, at Gates planlagde at teste sin vaccine i Sydafrika.) “Jeg har et problem med at modtage enhver vaccine fra enhver instans, især enhver som Bill Gates, der har presset på for befolkningskontrol. Det samme som Margaret Sanger pressede på for,” sagde Diamond. “Aborter! Folkedrab!” forklarede Silk.

Som reaktion på disse og andre konspirationsteorier, herunder deres påstand om, at viruset var en “plandemic,” brød Fox Nation angiveligt forbindelsen med parret. Men Diamond og Silk var ikke alene.

Konservativ kommentator Candace Owens tweetede i april, at “vaccine-kriminelle Bill Gates” havde brugt “afrikanske og indiske stammefolk til at eksperimentere med ikke-FDA-godkendte vaccine-stoffer”. Sidste uge erklærede hun “at under ingen omstændigheder vil jeg modtage nogen #coronavirus vaccine, der bliver tilgængelig. Aldrig. Uanset hvad.”

En Infowar video antydede, at Gates var efterfølgeren af eugeniske befolkningskontrollører fra Sanger til nazisamarbejdere, og spurgte, om seerne ville “tillade deres regering at påtvinge tvungne vacciner”. I en viral prædiken, spåede Rev. Danny Jones, præsten i en georgisk kirke med 250 medlemmer, at Gates ville bruge vacciner til at indføre en ny verdensorden, under hvilken kristne måske ville blive tvunget til at acceptere biometriske tatoveringer.

På Twitter hævdede hundreder af indlæg, at milliardæren offentligt havde sagt, at vacciner kunne bruges til at sænke befolkningen med 10% til 15%. Dette var en gammel misrepræsentation af Gates’ forslag om, at stigende vaccinationsrater i udviklingslandene kunne bremse befolkningsvæksten, da familier, hvor flere børn overlever til voksenalderen, måske vil have færre børn i alt.

Manipulerede fotografier, der falskeligt antyder, at Gates Foundation driver et “Center for Reduktion af Menneskebefolkningen”, spredte sig så bredt, at både Reuters og Snopes offentliggjorde artikler, der tilbageviste dem. Anti-vaxxer og Pizzagate-fortalere begyndte at dele gamle C-Fam-artikler som bevis for, at Gates “synes, der er for mange afrikanere”. Og White House-petitionen genoplivde den gamle kenyanske kontrovers, ved at informere nye troende om, at Gates allerede har været troværdigt anklaget for forsætligt at sterilisere kenyanske børn ved hjælp af et skjult HCG-antigen i stivkrampevacciner.

Lørdag havde Gates-befolkningskontrol-fortællingen fundet vej til det konservative netværk One American News, der citerede en anti-social distancing-protestant, der anklagede,”Dette handler ikke om COVID eller om et virus. Dette handler om at få kontrol over menneskeracen og begrænse befolkningen.”

“Alene i USA siger næsten en tredjedel af amerikanerne, at de vil afvise en coronavirus-vaccine.”

Anti-Gates-teorierne er også dukket op igen i Afrika. Ubegrundede rygter om, at Gates havde bestukket nigerianske lovgivere for at vedtage en obligatorisk vaccinationslov, udløste en lovgivningsmæssig undersøgelse der. Afrikanske Twitter-influencers postede tråde, der knyttede ham ikke bare til befolkningskontrol, men til hele historien om kolonialistisk medicinsk vold. En beskrev stiftelsens familieplanlægningsarbejde “som folkedrab i Subsaharisk Afrika”. En anden antydede, at Gates ville ty til “toksiske Covid-19-vacciner” for at affolke Sydafrika næste gang, da det var blevet “klart, at denne Depo ikke arbejder hurtigt nok.”

Nancy Rosenblum, forfatter til “A Lot of People are Saying: The New Conspiracism and the Assault on Democracy“, sagde, at nogle mennesker simpelthen kan se udbredelsen af disse konspirationsteorier som et middel til at fremme deres dagsorden, ved at udnytte den hvirvlende harme omkring Gates til at introducere fringe-argumenter for et meget større publikum. For Quassim Cassam, forfatter til bogen “Conspiracy Theories“, afspejler de anti-Gates-angreb en større global tendens mod populisme, karakteriseret ved dyb mistillid til etablissementet og eksperter.

“Hvis du siger, at det er Gates eller store selskaber, der er ansvarlige for at udvikle coronavirus via 5G, er det alle måder at udtrykke anti-elitistisk sentiment på,” sagde Cassam. “Det er fantasier, men det er fantasier, der giver udtryk for virkelige ting i deres liv.”

Den potentielle indvirkning af sådanne fantasier kunne være dødelig. Arven efter medicinske overgreb mod folk af farve bidrog til at fremkalde HIV/AIDS konspirationsteorier, bemærkede Rosenblum, fra påstande om, at det var et regeringsudviklet biologisk våben, til beskyldninger om, at livreddende medicin var gift. Efter at den sidstnævnte teori blev adopteret af Sydafrikas tidligere præsident, Thabo Mbeki, fandt Harvard University-forskere, at det var ansvarligt for mere end 330.000 unødvendige dødsfald.

Gates Foundation har allerede forpligtet sig til at give 300 millioner dollars til bekæmpelse af coronavirus og til at finde en vaccine. Titusindvis af den sum er dedikeret til at sikre, at vacciner distribueres i fattige lande. Konspirationsteorier, der antyder, at en kommende vaccine er en del af en ondskabsfuld sammensværgelse, kunne efterlade mange af verdens mest sårbare i større risiko; alene i USA viste en undersøgelse i slutningen af april, at næsten en tredjedel af amerikanerne siger, at de vil afvise en vaccine.

Selvfølgelig er det den samme side, der anklager Gates for at planlægge et forestående eugenisk angreb, der også højlydt skubber til at genåbne økonomien, selvom det næsten uden tvivl vil komme til at koste tusindvis af liv, overvældende farvede mennesker. I stedet for at regne med den virkelighed, har republikanske ledere argumenteret for, at “der er vigtigere ting end at leve” og at offentligheden “vil være nødt til at acceptere” massive nye tab.

Wisconsins øverste dommer afskrev superkluster af infektion i kødindustrien, der er bemandet af minoriteter, som adskilt fra truslen mod “almindelige folk”. En lokal Californisk embedsmand spekulerede i, at det at tillade virussen at “løbe amok” gennem rækkerne af de hjemløse, de gamle, de syge og de fattige, repræsenterer en “naturlig” proces af at udtynde “flokken”, der kunne lette byrderne fra Social Security og sundhedspleje og frigøre job og boliger.”

Den original artikel kan læses på Dr. Robert Malones substack her

 

 

Hvorfor er der stort fald i fødsler det seneste år?

Øget risiko for unge voksne efter Covid-19-vaccination

Begås der lige nu, et Globalt Statskup?

 

 

 

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

2 kommentarer til “Kissinger Rapporten”

  1. Pingback: Dagens overblik - Frihedsbevægelsens Fællesråd

  2. Pingback: CIA afsløret - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »