Kogalskab

kobilled

dissensMEDIA – systemkritikernes talerør

Kogalskab

Det er jo en fantastisk Verden vi lever i, hvor der er tid og råd til den slags arbejde, der ikke tilfører menneskeheden nogen som helst form for gavn. Den dag, klimasagen kollapser, vil der kunne frigives enorme mængder af forskningskapacitet, der så forhåbentligt kan kanaliseres over i mere nyttige retninger.

Udgivet den 3. maj 2023 

Følgende artikel er udgivet i samarbejde med klimarealisme.dk

Klimasagen har medført mange bemærkelsesværdige fænomener i vore dages samfund. Troen på en farlig global opvarmning fremkaldt af menneskehedens forbrug af kul, olie og gas, har resulteret i en eksplosiv vækst i forskningen inden for alle mulige emner relateret til klimaet.

Metan anses for at være en kraftigt virkende drivhusgas, og derfor er der fokus på de kilder til metan, der måtte være. En af dem er køer, som i forbindelse med deres langvarige fordøjelse udleder metan. Det har bragt kvæghold og landbruget i f.eks. Klimarådets kikkertsigte og der må ”gøres noget”.

For at kunne gøre noget er man dog nødt til at kende til, hvor stort problemet reelt er. Dvs. man skal svare på spørgsmålet: ”Hvor meget metan udleder en ko?”

Den problemstilling har resulteret i omfattende forskning, og masser af bevillinger er brugt til at måle, analysere, opstille modeller osv. Det er kræfter, der kunne have været brugt på noget andet, hvis ikke det var for troen på klimakrisen.

Hvis man ikke anså klimaet for nogen trussel, ville man jo heller ikke interessere sig for kvægets metanudledning, og ingen ville betale for at få sat tal på den. Men nu er vi her, og i det følgende skal der kort citeres fra en rapport om dette fascinerende emne. Den har nogle år på bagen, men citeres stadigvæk, f.eks. af Klimarådet.

Man kan udregne koens metanudslip mere eller mindre detaljeret, dvs. hvor man medtager flere eller færre faktorer. Grundlæggende vil metanudslippet vel være et resultat af koens genetik, den føde koen indtager, mikroorganismer i koens mave, jordbundsforhold (ved græsning) osv. Rapporten:

[De] 3 niveauer afhænger af hvor godt et datagrundlag man har i det pågældende land og benævnes Tier 1, 2 eller 3, hvor Tier 1 er den simpleste regnemetode og Tier 3 er den mest komplekse og dataafhængige metode. De 3 metoder tager udgangspunkt i hvor stor en andel af koens bruttoenergioptag (BE), der udskilles som metan. Tier 1 anvender således en emissionsfaktor på 6,5% (Ym) og et antaget BE, hvilket medfører en estimeret metanproduktion på 109 kg/ko/år i VestEuropa (IPCC, 2006). Ved anvendelse af Tier 2 og specielt Tier 3, kræves der mere information til fastlæggelse af Ym i forhold til foderets fordøjelighed og næringsstofindhold.

Nøjes man med Tier 1-niveauet kan man indberette Danmarks metanudslip simpelthen ved at gange antallet af køer med en passende Ym. Det foregår således:

Danmark indsender hvert år en statusrapport over den danske drivhusgasemission til UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) som en del af Kyoto-aftalen. Som standard anvendes en emissionskoefficient på 6,5% af BE for kvæg; undtaget er intensivt fodrede dyr, som er defineret ved en kraftfoderandel på >90%, hvor Ym er fastlagt til 3% (IPCC, 2006). Ved beregning af Danmarks emission anvendes i stedet en Ym på 5,94% for malkekøer og denne faktor er fastlagt ud fra beregninger i Karoline-modellen på baggrund af foderplaner fra ca. 15% af Danmarks malkekøer samt foderroearealet i Danmark.

Man bemærker den uhyre nøjagtige faktor: Ikke 5, ikke 6, men derimod præcist 5,94! Hvordan mon man er nået frem til den?

Det viser sig med det samme, at det er meget svært at måle. Der findes forskellige metoder, men dels er det svært at få samlet al metanen sammen fra koen, og dels kniber det med bagefter at kunne sige, at forsøgets resultater kan generaliseres ud på en hel flok forskellige dyr, der lever under forskellige forhold.

Men der er stor interesse for at kunne måle noget, bl.a. fordi der jo eksperimenteres med tilsætningsstoffer til foderet med det formål at nedbringe metanudsendelsen. Mere herom nedenfor. Først nogle målemetoder. Den første foregår i laboratoriet, langt væk fra koen:

Foderstoffer og evt. additiver inkuberes med en blanding af vomvæske og buffer ved 39oC i f.eks. 48 timer. Den gas der produceres under inkubationen opsamles og mængden måles. Gassens sammensætning analyseres enten løbende under forsøget eller i den samlede gasprøve til slut. Samtidig kan man måle in vitro [i laboratoriet] fordøjelighed af fodermidlerne.

Ulempen ved metoden er, at det kun efterligner vom-fermenteringen, så emission og fordøjelighed på heldyrs-niveau opnås ikke. Under normale omstændigheder tages der heller ikke hensyn til den længerevarende adaptation af vommens mikroorganismer til det aktuelle fodermiddel.

Litteraturen [indeholder] eksempler på både god overensstemmelse mellem indledende forsøg og efterfølgende forsøg [med dyr], og eksempler på det modsatte.

Dernæst er der naturligvis metoden med at bygge et helt kammer, som koen så skal stå i et stykke tid, og hvor al luft opsamles og analyseres (fig. 1):

Fig. 1: Kammer til måling af koens emissioner

På Århus Universitet blev der i foråret 2010 bygget fire kamre baseret på ovenstående princip. Kamrene er 183 cm bredde, 245 cm høje og 382 cm lange og volumen er ca. 17 m³. Kamrene er bygget af et stålskelet hvorpå der er monteret transparent plexiglas. Kamrene blev bygget i en eksisterende stald for at sikre optimal dyrevelfærd og foderoptagelse. Den indgående luft tages fra stalden igennem en åbning i bunden af kammeret. Udover metan måles koncentration af ilt, CO2, og brint i både kammerluft og staldluft.

Gennemførelse af kombinerede forsøg med måling af metan og fordøjelighed tager fire uger per foderration – heraf går de fire dage til måling af metan.

Systemets største problemer er dels at opbinding af dyrene kan ændre deres adfærd og at
foderoptagelsen i kamrene kan være reduceret, hvis dyrene ikke er vænnet til betingelserne. I kamrene etableret på AU er der målt samme foderoptagelse for dyrene i og udenfor kamrene.

Igen er problemet naturligvis, at forsøget ikke er særligt ”naturligt”, og man kan diskutere, hvorvidt det overhovedet repræsenterer virkeligheden.

En mere dramatisk metode er baseret på en gas bestående af svovl og fluor, SF6, på ”kemisk” kaldet svovlhexafluorid. Metoden skulle have den fordel, at koen her kan bevæge sig frit, f.eks. på marken, under målingen. Man bruger et lille rør med en membran i den ene ende. Røret fyldes med SF6 og lukkes. Derefter opbevares det ved 39oC i gennem længere tid. Undervejs måler man udslippet af SF6 gennem membranen og på et tidspunkt bliver det konstant. Derefter putter man røret ind i koens mave, hvorpå man i ny og næ kan analysere koens udåndingsluft. Den vil indeholde metan og en vis mængde SF6. Da man kender mængden af SF6 pr. tidsenhed, kan man direkte omregne til en mængde metan pr. samme tidsenhed og derefter gange op til f.eks. et døgn. Rapporten skriver herom:

Det største problem med denne metode er, at afgivelsen af SF6 ikke er konstant. Undersøgelser har vist at afgivelsen af gas fra rørene er en lille smule større i starten end i slutningen. Specielt i forsøg hvor rørene har ligget i vommen i lang tid kan forårsage fejlestimater.

Desuden ligger der et etisk dilemma i at anvende SF6 til måling af metan-emission, idet SF6 i sig selv er en meget stærk drivhusgas, og at al emission af den derfor bør minimeres. Det er meget små mængder af SF6 der anvendes i forsøgssammenhæng, men konsekvenserne bør tages i betragtning.

Bemærk skrækken for at lukke lidt drivhusgas ud. Rapporten konkluderer da også:

SF6 er en meget stærk drivhusgas i sig selv og må ikke anvendes i Danmark, og dertil kommer, at SF6 metoden ikke er særlig præcis.

Der er andre metoder på banen, f.eks. optiske målinger af gasser omkring køerne ude på markerne eller målinger ved foderautomaterne inde i staldene. Fælles for dem alle er, at de ikke er særligt nøjagtige og ikke giver noget godt billede af køer ude i virkeligheden. Og alligevel bestemmes metanudsendelsen med en faktor med to cifre efter kommaet: 5,94.

Til løsning af det ikke-problem, som metanudsendelserne fra kvæg udgør, kigger man bl.a. på tilsætningsstoffer i foderet. Her er fedtstoffer de mest oplagte kandidater:

Generelt anbefales det ikke at overskride 6-7% fedt i rationen, da højere koncentrationer medfører nedsat foderoptagelse, fiberfordøjelighed og produktivitet, dvs. nedgang i mælkeproduktion. Hvis fedt bliver fodret i for høj koncentration, kan man derfor ende med den samme eller en øget mængde metan/kg.

Fedttilskud kan øge mælkeproduktionen og ved moderate tilskud øge mælkens fedtprocent, hvorimod mælkens proteinprocent reduceres ved fedttilskud, og dermed kan fedt:protein forholdet i mælken flyttes i uønsket retning.

Raps og rapsolie er en kandidat til fedttilsætningen, og fordelen er, at det er noget, der ikke skal importeres:

Resultaterne viser, at rapsfedt reducer metan uanset fysisk form. Der er gennemsnitligt reduktion af 11 % metan/kg [tørstof i foderet].

Endelig er der så spørgsmålet om koens genetiske forhold. Der findes jo flere racer af kvæg, både i dansk landbrug men også på verdensplan. Dertil kommer, at der ikke findes to køer med identisk genetik, så det er svært at lade enkelte forsøg repræsenterer en større flok dyr. Et eksempel på spredningen i forsøgsresultater er vist på fig. 2. Rapporten skriver:

Fig. 2: Det målte forhold mellem CO2 og metan i udåndingsluften på en stribe enkeltindivider af kvæg tilhørende to racer, Jersey og Holstein. CO2-indholdet i udåndingen må betragtes som relativt ensartet, så derfor er der meget stor forskel på metanmængden fra dyr til dyr.

Den største variable omkostning på besætningsniveau er udgiften til foder. Koens evne til at udnytte foderet bliver dermed en særdeles vigtig parameter for landmanden i jagten på et fornuftigt økonomisk resultat. En stor del af bruttoenergien, som koen optager ryger ud som metan, og dermed forringes fodereffektiviteten. I gennemsnit udledes 10% af den omsættelige energi som koen optager som metan. Der er dog en betydelig variation mellem køer på denne værdi. En del af denne variation må formodes at være genetisk lige så vel som andre kvantitative egenskaber som mælkeydelse, daglig tilvækst eller forskellige kropsmål.

Det er jo en fantastisk Verden vi lever i, hvor der er tid og råd til den slags arbejde, der ikke tilfører menneskeheden nogen som helst form for gavn. Den dag, klimasagen kollapser, vil der kunne frigives enorme mængder af forskningskapacitet, der så forhåbentligt kan kanaliseres over i mere nyttige retninger.

 

Del artiklen

dissensMEDIA i | Nøgleord

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

1 kommentar til “Kogalskab”

  1. Pingback: Dagens overblik - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen 

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev/debatindlæg og anmodning om aktindsigt til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen    Af Advokat Eric A. Sørensen Udgivet på dissensMEDIA med tilladelse af Advokat Eric A. Sørensen Den 11. marts 2024 Det følgende er en …

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen af advokat Eric A. Sørensen  Læs mere »

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør WEF Mastermind: ‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Denne kommentarer, udtalt af Yuval Noah Harari, en højtstående rådgiver for World Economic Forum (WEF), blev fremsat i en nyligt fundet video. Harari, ofte betragtet som hjernen bag WEF’s anti-menneskelige …

‘Menneskerettigheder er fiktion, ligesom Gud’ Læs mere »

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailFauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Fauci vil blive husket som en af de mest produktive seriemordere og torturbødler i historien. Til ære for mindet om Nobelprisvinderen Kary Mullis (1944-2019), forskeren og rettighedsaktivisten Hank Wilson (1947-2008), forfatteren …

Fauci’s HIV = Aids svindel – Den rigtige Anthony Fauci Læs mere »

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmailEn afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Mød den engelske politiker Andrew Bridgen til en ærlig samtale. Udgivet den 23.12.2023 Af dissensMEDIA FBF Formand Malue Montclairre har talt med Andrew Bridgen til en samtale om magt, WHO og en invitation om …

En afslørende samtale med Andrew Bridgen, MP Læs mere »

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Betænkning om udviklingen af retten i WHO Denne juridiske gennemgang og analyse, originalt kaldet “Betænkning“, er skrevet af Morten Walløe Tvedt, professor i retsvidenskab, Høyskolen i Innlandet, Norge. Udgivet på dissensMEDIAden 9. november 2023 Af FBF Formand, …

En juridisk gennemgang og analyse af WHO’s pandemi traktat og IHR aftale Læs mere »

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Opbygningen af et massivt og dyrt globalt biosikkerhedssystem er i gang, angiveligt for at forbedre vores beredskab til fremtidige pandemier eller biologisk terrorisme.  Udgivet den 8. november 2023 Af …

Er Danmark ved at afgive suverænitet til WHO? Læs mere »

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde af speciallæge Jeanne Rungby    Udgivet på dissensMEDIA den 6. november 2023 Opdateret den 24. december 2024 med svar fra Lægemiddelstyrelsen   Af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi   Som svar på …

Åbent brev til Sundhedsminister Sophie Løhde Læs mere »

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Svensk pressemeddelelse – “Sundhedsminister Acko Ankarberg Johansson – Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!”   Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Overstat til dansk af Jeanne A. Rungby, Speciallæge i Otorhinolaryngologi Denne pressemeddelelse …

“Træd tilbage eller åbn op for en ordentlig debat!” Læs mere »

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus.

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. MasterCards nye “Digital ID”-projekt har en dystopisk funktion, der tillader foruroligende sporing og overvågning af offentligheden. Udgivet den 6. november 2023 Af dissensMEDIA Det følgende …

MasterCards nye “Digital ID” giver regeringer mulighed for at spore offentlighedens vaccinationsstatus. Læs mere »