Bivirkningsrapport efter Covid-19-vacciner

FBF SKABELON

dissensMEDIA – respektfuld uenighed

Bivirkningsrapport efter Covid-19 vacciner

 

Informationerne i denne rapport er lavet til at informere læger, sundhedspersonale, patienter og pårørende for at disse kan danne deres egen holdning og på det grundlag træffe en kvalificeret beslutning omkring Covid-19- vacciner.

udgivet den 21. Juli 2022.
Opdateret den 8. august 2022.

udgivet efter aftale med Jeanne Rungby fra Aktive Borgere her på dissensMEDIA
Udarbejdet af speciallæge Jeanne Rungby.

 

Hvis du er læge eller anden autoriseret sundhedsperson, kan du bruge informationerne i denne rapport som inspiration til det nuancerede informerede samtykke, du vælger at give patienten under dit eget ansvar. Jeg vil dog opfordre dig til at læse kilderne og danne din egen viden om sagen.

Hvis du er patient eller pårørende, bør du rådføre dig med din læge. Rapporten kan bruges som oplæg til dialog i forbindelse med en beslutning om at lade dig behandle/vaccinere.
Jeanne Rungby

Kardielle (hjerte) bivirkninger.

Myocarditis (betændelse i hjertemusklen) og pericarditis (betændelse i hjertehinderne).

Den 11. juni 2021 udsendte Lægemiddelstyrelsen (LMST) et brev til alle danske læger, hvori de informerede om, at en mulig risiko for myocarditis og pericarditis i forbindelse med Covid-19-vaccinerne, ville blive undersøgt i samarbejde med EMA (den europæiske lægemiddelstyrelse). De kunne på det tidspunkt ikke konkludere, at der var en sammenhæng. De bad vaccineproducenterne om at levere yderligere data til undersøgelsen. LMST, Sundhedsstyrelsen og EMA havde således ingen planer om at iværksætte en uvildig undersøgelse til kontrol af vaccineproducenternes oplysninger. De skrev, at det drejer sig om unge mænd under 30 år, og at de fleste tilfælde var milde og gik over i løbet af få dage. Sidst i brevet oplyste de, at ”COVID-19-vaccinerne er underlagt supplerende overvågning” og ”omfattet af skærpet indberetningspligt”.

Der stod tillige, at ”læger skal ved mistanke om myocarditis eller pericarditis sørge for at henvise patienten til kardiologisk eller pædiatrisk vurdering” (35).

Efter dette brev (om et vigtigt faresignal) fortsatte man med at behandle hele både den unge og ældre befolkning inklusive børn med det formål, ”at de ikke skulle kunne smitte, og at de skulle kunne komme tilbage til normalen”. Skrivelsen indeholdt ikke detaljeret information om, hvorvidt vaccinen var nødvendig eller sikker for de unge mennesker.

Der blev ikke informeret yderligere om uafklarede problematikker, såsom fertilitet, graviditet, abortrisiko, autoimmune sygdomme med mere dvs. sikkerhed på længere sigt og mortalitet (dødelighed).

Myndighederne tog ikke initiativ til forinden at undersøge, om modtagerne af Covid-19-vaccinerne allerede var naturligt immune, hvilket kunne være udført med en metode kendt  siden 2003 (28).

Disse Covid-19-vacciner var ikke behørigt undersøgt i langvarige randomiserede undersøgelser, som vurderede sikkerhed og mortalitet (dødelighed) ud over 3 – 4 måneder, fordi producenterne valgte at behandle kontrolgruppen (19).

I dag er vi blevet klogere. Vi ved at risikoen for myo- og pericarditis er betydelig og signifikant øget hos specielt dem, der har modtaget Pfizer-,BioNTech- og Moderna-injektionerne især efter 2. dosis.

Et solidt nationalt studie fra Frankrig med indlagte viser at odds-ratio for mycarditis efter 2. dosis er forhøjet x 44 for mænd og x 41 for kvinder. Den øgede risiko er også til stede i de ældre aldersgrupper (1). Risikoen efter boosteren er ikke undersøgt. Der ser ud til at være god prognose efter myo-/pericarditis som følge af disse injektioner, men langtidsstudier mangler (1, 2).

Et andet studie fra Israel (april 2022) har vist, at risikoen for at få myocarditis og pericarditis, hvis du ikke har modtaget mRNA-injektionerne, er meget lav (0,0046/0,0088). Risikoen er ligeledes meget lav, hvis du ikke har modtaget mRNA-injektionerne efter Covid-19-infektion (risiko 0,0046/0,0056) (29).

Et studie baseret på biopsier af hjertemuskelvæv hos indlagte med nedsat hjertefunktion efter injektionerne, har påvist spikeprotein hidrørende fra injektionerne hos 9 ud af 15 personer.

Samtidig blev der påvist CD4 T-celler i biopsierne, hvilket er foreneligt med autoimmun inflammation (2), en tilstand, hvor immunforsvaret angriber hjertemuskelcellerne.

 

Hjertestop

Et israelsk studie (3) har vist en øget forekomst af hjertestop og akutte kardiovaskulære begivenheder på mere end 25 % sammenlignet med tidligere år (2019 og 2020). Studiet viste signifikant sammenhæng mellem hændelsen og både 1. og 2. dosis af injektionerne. Der var derimod ikke signifikant sammenhæng mellem de akutte hjertetilfælde og Covid-19-infektion. Vi ved fra tidligere studier, at myocarditis kan føre til pludseligt hjertestop (4). På baggrund af disse undersøgelser, er der en sandsynlighed for, at de mange hjertestop hos unge og topatleter har en kausal sammenhæng med injektionerne mod Covid-19, de såkaldte vacciner.

Blodkar, blodpropper og lavt blodpladetal

Tromboemboliske komplikationer (blodplade sygdom) ses efter hhv. mRNA-injektionerne og vektorvaccinerne (AstraZenecas og Johnson-Johnson).

Et stort studie fra Norge, Finland og Danmark (5) har vist øget forekomst af koronararteriesygdom (hjertearteriesygdom) efter Modernas injektioner, men ikke efter Pfizer-BioNTech ej heller efter AstraZenecas adenovirusvektor-vaccine. Men alle 3 vaccinetyper viste øget forekomst af generelle koagulationsforstyrrelser. Der var især en øget forekomst af visse cerebrovaskulære sygdomme: cerebral venøs trombose, (blodpropper i hjernens vener) og thrombocytopeni (lave blodplader).

Dette studie havde den svaghed, at observationsperioden kun strakte sig til 28 dage efter injektionerne.

Andre studier har vist, at nogle Covid-19-vaccinerede producerer spikeproteiner i deres celler i flere måneder efter injektionerne (21). Derfor er en observationsperiode på 28 dage for kort. Studiet giver dog trods alt et indblik i, hvilke lidelser læger bør overveje som led i bivirkninger efter injektionerne.

En anden oversigtsartikel (metaanalyse) (6) går mere detaljeret ind i, hvilke typer blodpladelidelser der forekommer hyppigst, og giver et bud på patofysiologien og hvorledes de kan behandles. Her fandt man at cerebral venøs sinus thrombosis (blodprop i hjernens vener) havde et signifikant alvorligere forløb, jo tidligere den opstod efter injektionen (4 – 42 dage). 38,8 % døde. Tidlig behandling med non-heparin oral antikoagulations præparater forbedrede prognosen. De fandt også i laboratorieprøverne at 56 % havde anti-PF4-antistoffer (IgG) i blodet, hvilket stærkt indikerer en autoimmun sammenhæng. PF4 er en blodpladefaktor, som har betydning for blodpladernes evne til at størkne blodet.

I oversigtsartiklen (6) fandt man desuden, at komplikationerne var fordelt med cerebral venøs sinus thrombosis (28,7 %) intracerebral blødning (16,3 %); lungeemboli (blodprop i lungerne) (13,8 %) thrombocytopeni (lave blodplader) (12,5 %) og blodpropper i de dybe vener i benene (8,8 %). Resten havde andre venøse systemiske blodpropper(6).

En erfaren patolog i Tyskland har berettet om kraftigt øget forekomst af blodpropper i både de store og små vener og arterier. Han har via immunhistokemiske undersøgelser af vævsprøver kunnet påvise spikeproteiner i vævsprøver, herunder i blodkarrenes vægge, hos afdøde og levende med vaccineskader. Han har samtidig anvendt en metode til udelukkelse af C-19-virus som årsag, ved fravær af nucleocapsidantigen i vævsprøverne. Nucleocapsidantigen bør være til stede, hvis C-19-virus har forårsaget vævsskaden (21). I podcasten Vaccine-Curious, hvor professor i global sundhed Christine Stabell Benn interviewer professor i virologi Allan Randrup Thomsen, siger han, at fremtidige Covid-19-vacciner ville kunne ændres til at give immunitet for både spikeproteinet og nucleoproteinet formentlig i form af aerosoler (næsespray eller inhalationer) (39).

 

Neurologiske og neurodegenerative lidelser

De hyppigste neurologiske bivirkninger set efter Covid-19-vaccinerne er følgende: Hovedpine, Guillain-Barre syndrom (GBS), venøs sinus thrombosis og transvers myelitis. Noget sjældnere sås lammelse i ansigtsnerven (Bells parese), perifer neuropati (føleforstyrrelser i nervespidser) autoimmun encephalitis (hjernebetændelse) og andre neurodegenerative lidelser (25).

Undersøgelser har vist, at et forhøjet niveau af Angiotensin II som mulig årsagsfaktor for neurodegeneration i den optiske nerve (synsnerven), Optikus neuritis, som fører til blindhed (25). Der har været mange beretninger om synsnerve neuritis (betændelse i nerven) efter mRNA- injektionerne. Årsagen til det forhøjede Angiotensin II niveau efter Covid-19-vaccinerne kan man læse mere om i reference 25. Desuden forventes øget forekomst af Parkinsons sygdom og Alzheimers, bl.a. fordi spikeproteinet har en prion-lignende virkning (25).

 

 

Fertilitet

Det er vist, at sædkvaliteten falder betydeligt efter indgift af mRNA-vacciner (Pfizer) i et studie af 37 sæddonorer (8). Bevægeligheden af sæden faldt til 22,1 %, hvilket er højsignifikant i forhold til normale niveauer efter injektionerne. Koncentrationen af levende sædceller var også reduceret signifikant med 15,4 %. Undersøgelsen viste, at sædkvaliteten var normaliseret efter 145 dage.

Information om dette bør være en del af det informerede samtykke til unge par, der planlægger at få børn.

To spørgeskemaundersøgelser har vist, at en betydelig andel af kvinder havde menstruationsforstyrrelser i månederne efter vaccination (36, 37).

Den ene af disse to undersøgelser inkluderede 219 kvinder i alderen 18 – 50 år. Disse kvinder blev brugt som selvkontrol for at undgå bias. De var uden kendt gynækologisk komorbiditet og rutineret i præcis registrering af egen cyklus i elektronisk dagbog. Perioden 3 måneder efter injektion af mRNA-vacciner blev sammenlignet med perioden 3 måneder før injektion. Resultat: 23,3 % havde uregelmæssig blødning i perioden efter injektion. I alt havde 40 % en eller anden form for menstruationsforstyrrelse, når ændring af humør og menstruationssmerter blev medtaget.

Undersøgelsen viste også, at jo flere tidligere fødsler – jo hyppigere var der menstruations- forstyrrelser efter injektionerne (36).

Den anden spørgeskemaundersøgelse blev foretaget blandt 408 kvinder med normale menstruationscykler i alderen 18 – 41 som et survey på sociale medier (37). Valget af aldersgruppe findes mere relevant i forhold til fertiliteten end den førnævnte undersøgelse (36), idet man udelod de kvinder, som af naturlige grunde ville gå i menopause (overgangsalder) i aldersgruppen 41 – 50. Resultaterne viste, at ændringer i menstruationens hyppighed og karakter var helt oppe på 42,93 %. Desuden havde 5,9 % amenorrhoea (ingen menstruation) efter injektionerne (Pfizers mRNA-injektioner). Forfatterne konkluderer, at Covid-19-vaccination kan påvirke og ændre menstruationscyklus (37).

Mere end 30.000 kvinder havde i 2021 rapporteret om menstruationsforstyrrelser til UK’s medicinalstyrelse (MHRA). Der er i EU (juni 2022) indrapporteret mere end 80.000 menstruationsforstyrrelser til EMA (den Europæiske lægemiddelstyrelse (10, 32).

Der er tale om et bekymrende højt antal:

Menstruationsforstyrrelser (Menstrual disorder): 14555

Menstruationssmerter (Dysmenorrhea): 9122

Blødning imellem menstruationerne (Intermenstrual bleeding): 8492

Ophør af menstruation (amenorrhoea): 8428

Uregelmæssig menstruation (Menstruation irregular): 8358

Forsinket menstruation (Menstruation delayed): 7602

For mange menstruationsblødninger (Polymenorrhoea) 6717

Vaginal blødning: 2823

Flere menstruationsblødninger end normalt (Oligomenorhoea): 2429

Postmenopausal blødning (efter overgangsalderen): 1864

Præmenstruelle smerter: 403

Forstyrrelser i menstruationscyklus (Menstrual cycle management): 244

Ægløsningssmerter: 222

Manglende ægløsning (Anovulationary cycle): 167

 

Dette bør give anledning til bekymring for den kvindelige fertilitet efter Covid-19-vaccinering, set i lyset af, at menstruationen styres af ægløsningen og dermed evnen til at blive gravid. Fortsat administration af disse injektioner bør stoppes. Det gælder naturligvis også de såkaldte remodulerede, biologisk ændrede boostere, især set i lyset af følgende data:

Fødselstallet i første kvartal 2022, sammenlignet med tidligere år, er faldet i flere lande med høj vaccinetilslutning.

Norge: -16 %

Sverige: -10 %

Tyskland: -13 %

Belgien: -6,3 %

North Dakota: -13 %

UK: –7,7 % Taiwan: -23 % (9)

Danmark: -6,2 % (egen beregning fra Statbank.dk, korrigeret for befolkningstilvækst). Spørgsmålet er, om dette fald i fødselstallet er midlertidigt eller permanent. Noget tyder på, at faldet er midlertidigt, hvilket er gode nyheder (40).

Seneste tal fra Ungarn viste, at fertiliteten faldt 12 % i første kvartal 2022 sammenlignet med tal fra første kvartal 2021. Der er nu kommet tal fra 2. kvartal, som viser, at fødselstallet har normaliseret sig igen. Der ses lignende tal for Sverige, hvor fødselstallet er på vej op igen, uden dog at være helt normaliseret. Tallene tyder således på, at Covid-19-vaccinerne har påvirket fødselstallene i negativ retning, men at ændringen synes at være midlertidig (40).

 

Spontane aborter

Det er en gylden regel, at man ikke giver forsøgspræparater eller medicin, der ikke er grundigt undersøgt, til nogen – ej heller til gravide. Dette har man blandt andet lært efter thalidomidskandalen. Denne grundregel valgte man i 2021 at fravige med disse nye mRNA-vacciner. De gravide fik beskeden, at injektionerne var sikre. Men data fra en undersøgelse, som blev anvendt til anbefalingerne, viste sig at være blevet manipuleret (hvidvask af data). I undersøgelsen af 827 gravide konkluderede forfatterne, at injektionerne var sikre, at hyppigheden af aborter ikke var højere end normalt. En gennemgang af data fra dette studie viste imidlertid at 81,9 – 91,2 % af de gravide, som tog injektionerne i første trimester, aborterede spontant. Dette er en 7 – 8 gange højere risiko end normalt (18).

 

Børn og det amerikanske Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS)

Ligesom passiv indrapportering af bivirkninger i DK og i EU, så er også VAERS formentlig præget af en underrapportering. Enhver læge ved – med hånden på hjertet – at underrapportering af bivirkninger sker. Hvilken læge har energi til sådanne tidskrævende indrapporteringer efter en travl arbejdsdag? På trods af denne underrapportering er tallene for død og bivirkninger indrapporteret til VAERS efter Covid-injektioner hos børn overraskende høje i USA. Pr. 24. juni 2022 Døde børn: 117, Permanent handikappede: 462, Myocarditis: 1333. Det væsentlige budskab fra VAERS’ statistikker er, at aldrig tidligere har der været indberettet så mange bivirkninger efter en vaccine (11).

 

Diabetes

I VAERS’ rapport (11) ses der pr. 24. juni 2022 indrapporteret 111 tilfælde af diabetes hos børn efter injektionerne. Flere kasuistikker (enkeltberetninger) beretter om nyopstået diabetes eller en kraftig forværring af diabetes efter injektionerne (12, 13, 14).
Flere studier beretter om forstyrrelser i blodsukkeret hos allerede diagnosticerede diabetikere (15, 16). Der er ikke bevist en direkte kausal sammenhæng, men også i disse beretninger findes der mistanke om autoimmune sammenhænge (17), således som vi så det med myo-/pericarditis og thrompocytopeni (blodplademangel). Indberetninger om Diabetes for alle aldersgrupper til EMA (32):

Diabetes mellitus type I: 282
Type I diabetes mellitus: 143
Diabetes mellitus inadequate control: 164
Blood glucose fluctuations: 89
Diabetic ketoacidosis: 68
Type II diabetes mellitus: 49

Bevisbyrden for udelukkelse af kausale sammenhænge med Covid-19 vaccinen påhviler statens myndigheder og EMA, der har godkendt masse-vaccinering, uden at de nødvendige krav for Good manufacturing practice (GMP, god fremstillingspraksis) er opfyldt (22, 38). Mere om dette senere.

 

Øget infektionstendens, negativ effekt af vaccinerne

Undersøgelser viser, at antistofproduktionen efter 2. og 3. dosis falder hurtigt i løbet af måneder (27). Dette benyttes som argument for hyppige boostere (20). Danmark var det første land, som ud fra Statens Seruminstituts officielle tal kunne berette om negativ effekt af mRNA-vaccinerne (december 2021). Andre lande fulgte efter med rapporter om negativ effekt i begyndelsen af 2022. Alligevel fortsatte man med at give boostere til unge mennesker uden at stoppe op og overveje, hvad denne negative effekt kunne implicere for smitten i samfundet og for de vaccineredes generelle immunforsvar. Negativ effekt betyder øget risiko for at få en Covid-19 infektion. Spørgsmålet er, om det også betyder nedsat evne til at bekæmpe andre infektionssygdomme. Det er der noget, der tyder på (25). Man har set øget forekomst af reaktivering af latente (sovende) virus som herpes zoster og herpes simplex efter injektionerne (25).

 

Genotoxicity, reverse transkriptase og forhøjede levertal.

Der er et tydeligt behov for en dybere forståelse af, hvilke molekylærbiologiske mekanismer der sættes i værk efter en Covid-19-vaccine baseret på mRNA. Et svensk in vitro (i reagensglas) studie har vist, at den unikke RNA-sekvens fra Pfizer-BioNTechs Covid-19-vaccine (BNT162b2) eller dele af den omskrives til DNA i humane leverceller. Dette fund er et direkte bevis på risikoen for genforandringer in vivo (i kroppen). Pfizer skriver følgende i sin rapport til EMA:

“No genotoxicity studies have been provided. This is acceptable as the components of the vaccine formulation are lipids and RNA that are not expected to have genotoxic potential”

(24, Side 50). Desuden viste studiet, at levercellerne producerede spikeproteiner allerede efter 6 timer (23).

Pfizers egne studier på mus og rotter viste, at et modificeret mRNA med kode for luciferase i lipid nanopartikler (en equivalent til de givne injektioner) ikke kun forblev i injektionsmusklen. De pharmakokinetiske data sendt til EMA (den europæiske lægemiddelstyrelse) fra Pfizer viste, at radioaktivt mærket nanopartikler (altså ikke selve den aktive mRNA-substans, NT162b2) efter intramuskulær injektion blev fundet i de fleste væv, inklusive ovarierne, dog med højest koncentration i leveren (18 %) 8 – 48 timer efter injektion i musklen (24). Desuden fandt man i disse forsøgsdyr forbigående leverpåvirkning, herunder forstørret lever og forhøjede levertal. (γGT, AST, ALP) (22, kap 2.2, 24). Den aktive substans (mRNA) i de anvendte vacciner blev aldrig studeret (22). Der foreligger således ingen undersøgelse, der viser biodistributionen af Covid-19-vaccinen i kroppens organer forud for EMA’s godkendelse. Det samme gælder for Modernas mRNA-injektioner (38).

Selvom Moderna og Pfizer ønskede datahemmelighed i 75 år, blev de ved dom påbudt at offentliggøre data fra deres prækliniske forsøg. En grundig gennemgang af disse data ses i referencerne (22, 38).

 

Cancer og molekylær-mikrobiologi

I Pfizers rapport til EMA står følgende.

“No genotoxicity nor carcinogenicity studies have been provided. The components of the vaccine formulation are lipids and RNA that are not expected to have genotoxic potential” (24, 22).

På denne baggrund og uden yderligere sikkerhedsdata har EU og DK valgt at anbefale massevaccination med disse injektioner.

En meget omfattende oversigtartikel har imidlertid stillet spørgsmålstegn ved mRNA-vaccinernes sikkerhed i forhold til udviklingen af cancer (25). Forfatterne forklarer ned i molekylærbiologiske detaljer, hvilke mekanismer der er sandsynlige på baggrund af forskning. De konkluderer:

At spikeproteinet i sig selv er neurotoksisk (har en skadelig virkning på hjernevæv) og at det forhindrer kroppens DNA-reparationer.

At mRNA-vaccinerne undertrykker den vigtige del af immunforsvaret, som kaldes interferon (især INF1, 7 og 9), hvilket medfører svækkelse af det generelle naturlige (innate) immunforsvar.

At mRNA-vaccinerne potentielt kan medføre både øget risiko for infektiøse sygdomme og cancer, blandt andet gennem en hæmning af kroppens tumor-suppressor gen p53.

Interferon og tumor-suppressor genet p53 virker ved at forhindre syge eller inficerede celler i at dele sig ved at udløse disse cellers død (apoptosis) og ved aktivering af dræberceller (natural killer- og CD8+ T-cells). Jeg kan anbefale en grundig læsning af kilde nr. 25 til yderligere forståelse af disse sammenhænge.

 

Risk-benefit analyser

Risk-benefit analyser

Flere studier har – baseret på Pfizers, Modernas og AstraZenecas fase III studier – forsøgt at estimere risikoen for alvorlige bivirkninger (serious adverse events) og dødelighed (mortalitet) (30, 31). Et nyligt studie, som endnu ikke er fagfællebedømt, viste at Pfizer og Modernas mRNA-injektioner var forbundet med en øget absolut risiko for alvorlige bivirkninger på hhv. 10,1 og 15,1 pr. 10.000 i forhold til placebogrupperne (30). Og her skal man notere sig, at placebogrupperne blev vaccinerede 1 – 3 måneder efter 2. dosis. Studiet er således baseret på alvorlige bivirkninger opstået inden tre måneder efter 2. dosis. Ved at vaccinere kontrolgruppen mistede man muligheden for randomiserede langtidsstudier af bivirkninger og dødelighed ved denne nye metode med mRNA-vacciner til immunisering. De væsentligste registrerede alvorlige bivirkninger var kardiovaskulære koagulationsforstyrrelser (blødninger, blodpropper) og gastrointestinale (mavetarmlidelser).

Et dansk studie har – ligeledes baseret på data fra de randomiserede fase III studier – estimeret mortalitet (dødelighed) ved hhv. mRNA-vaccinerne og adenovirusvektor-vaccinerne (AstraZeneca). Det kom der nogle interessante resultater ud af. Der var ingen reduktion i dødelighed ved mRNA-vaccinerne, men derimod var der en betydelig reduktion i mortaliteten ved adenovirusvektor-vaccinen, som så ud til at beskytte mod Covid-19-dødelighed. Der var en signifikant forskel mellem mRNA-vaccinerne og adenovirusvektor-vaccinen i forhold til total mortalitet (31).

Forfatterne til begge studier konkluderer, at der er behov for randomiserede langtidsstudier på dødelighed for disse Covid-19-vacciner.

 

EMA’s bivirkningstal.

Officielle Covid-19 bivirkningsdata fra EMA (Den Europæiske lægemiddelstyrelse) indhentet på basis af forespørgsel fra dissensMEDIA, kan ses i kilde nr. 32

Sådanne indrapporteringer kan være over- eller underrapporterede og siger intet sikkert om kausalitet. Man kan dog ud fra indrapporteringsmønstret og sygdomsfordelingen få et indtryk af, hvilke lidelser man bør bekymre sig om og undersøge nærmere, hvilket naturligvis er en myndighedsopgave, som må siges at være forpasset, idet størstedelen af den danske befolkning er injiceret/vaccineret på nuværende tidspunkt.

EMA (den europæiske lægemiddelstyrelse) er den myndighed i Europa, som har betinget godkendt Covid-19-vaccinerne i EU. Læger, patienter og borgere forventer, at lægemiddelstyrelser i deres land og i EU udfører en grundig og uvildig analyse af medicin og vacciner. før de godkendes og der gives tilladelse til markedsføring. Det forventes, at disse lægemiddelstyrelser sikrer sig, at der er udført ordentlig produktkontrol, GMP (good manufacturing practice) af produkterne inden de når markedet. De skal sikre sig, at vaccinerne/medicinen er effektiv, sikker og ikke har øget dødelighed. Hvis denne kontrol skal foregå korrekt, bør disse lægemiddelstyrelser være økonomisk uafhængige af lægemiddelindustrien. En nylig rapport udarbejdet for BMJ (British Medical Journal) viste at 89 % af EMA’s betalinger kom fra industrien. I 1995 lå det på 20 % (33). Det må forventes, at de folkevalgte politikere får korrigeret denne ubalance hurtigst muligt. Det vil sige, at finansiering af sundhedsmyndighederne bliver gjort uafhængige af industrien.

 

                                   Max Schmeling, da han sammen med Louise Nikolajsen havde været inde Epidemiudvalget

Jokeren om bivirkninger

En dansk statistiker og økonom, som er erfaren i studier af produktkontrol, har foretaget en nærmere analyse af de Covid-19-vacciner, der er givet til befolkningen i Danmark og hele verden. Han har fundet statistisk bevis for, at disse Covid-19-vacciner, afhængigt af batch-numre, varierer mht. bivirkningshyppighed og sværhedsgrad. Pfizer og Moderna har således ikke leveret et ensartet produkt. Pfizers mRNA-injektioner kan inddeles i 3 typer bestemt af, hvilke bivirkninger de har.

Nogle batches har mange og alvorlige bivirkninger inklusive død, og andre har færre eller nærmest ingen. Set i lyset af dette fund, må det være åbenbart, at det ansvarlige sundhedspersonale ikke kan begrunde et kvalificeret informeret samtykke før vaccination. Hans data er stærke. Han har sendt 4 breve til Folketinget og diverse sundhedsmyndigheder. De afviste en sammenhæng uden yderligere begrundelse efter første brev, men har undladt at svare på de sidste breve. Han har anmodet om aktindsigt i dødsårsagsregistret, men blev afvist med det argument, at det var personfølsomme data. Han fastholder desuden, at der har været en (ikke tidligere set) konstant overdødelighed siden maj 2021 (34).

 

  

 

>> Download hele rapporten her Bivirkningsrapport efter Covid-19.vaccinerne 06.08 <<


Kilder:

Kildelisten er ikke fyldestgørende. Mange af kilderne har vigtige referencer, som er værd at fordybe sig i, hvis man ønsker mere viden.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Dette link var tilgængeligt indtil den 9. juli 2022. Det er blevet fjernet efter denne dato. De vigtigste dele kan ses i link nr. 22.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38

39

 40

 

Rapporter fra EMA

 

Rapport fra lægemiddelstyrelsen om indberettede bivirkninger.

 

 

Læs også relaterede artikler her:

 

Kun en alders gruppe har gavn af Covid-19-vaccinerne, ifølge data fra den Svenske Lægemiddelstyrelse

Corona skandalen

Hvorfor er der stort fald i fødsler det seneste år?

Covid-19 vaccinationsprogrammets skjulte eksperiment

Ekspert i lægemiddeludvikling slår alarm over COVID-19 vacciner

Del artiklen

Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Har du en interessant historie, du vil dele med os, så skriv til dissensMEDIA på dissensmedia@protonmail.com

Vi respekterer anonymitet

dissensMEDIA er medlem af

2 kommentarer til “Bivirkningsrapport efter Covid-19-vacciner”

  1. Pingback: Skriftlig kommentar til pressemeddelelse af Dr. Malhotra om Covid-19-vaccinerne - Frihedsbevægelsens Fællesråd

  2. Pingback: Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19-vacciner? - Frihedsbevægelsens Fællesråd

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere eksempler på alvorlige bivirkninger fra de eksperimentelle behandlinger

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hvordan kan nogen påstå at de eksperimentelle behandlinger er sikre og anbefale og presse befolkningen til at tage dem?   Herunder eksempler på personer, der har fået alvorlige bivirkninger inkl. død. Intentionen er at give de personer …

Flere eksempler på alvorlige bivirkninger fra de eksperimentelle behandlinger Læs mere »

Er corona-vanviddet en forbrydelse?

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email dissensMEDIA – systemkritikernes talerør Er corona-vanviddet en forbrydelse? Se godt efter i denne video og mærk hvad det gør ved dig. Udgivet den 23.januar 2022 af dissensMEDIA   Hvorfor skal vi lokkes og tvinges til at få indsprøjtet en eksperimentel …

Er corona-vanviddet en forbrydelse? Læs mere »

Yderligere eksempler på skader fra de eksperimentelle behandlinger

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – systemkritikernes talerør Hvordan kan nogen påstå at de eksperimentelle behandlinger er sikre og anbefale og presse befolkningen til at tage dem? Herunder eksempler på personer, der har fået alvorlige bivirkninger inkl. død. Intentionen er at give de personer med …

Yderligere eksempler på skader fra de eksperimentelle behandlinger Læs mere »

Bekymrende farlige Covid-19-vaccine batches fundet i Danmark

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Email dissensMEDIA – respektfuld uenighed Der foregår et skjult eksperiment i det eksisterende eksperiment med Covid-19 vaccinerne. Ny data fra Danmark beviser, at nogle covid-19 vaccine batches er flere tusinde gange mere skadelige end de øvrige, og de står for langt …

Bekymrende farlige Covid-19-vaccine batches fundet i Danmark Læs mere »

Toksiske Pfizer Covid-19 vaccinebatches

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – respektfuld uenighed Toksiske Pfizer Covid-19 vaccinebatches Max Schmeling har udarbejdet en liste over vaccinebatches, som på nuværende tidspunkt dækker Danmark. Her kan du tjekke dit vaccinebatch fra listen og se om du skal være bekymret eller ej. Udgivet den …

Toksiske Pfizer Covid-19 vaccinebatches Læs mere »

More Harm Than Good

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – respektfuld uenighed More Harm Than Good Canadian Covid Care Alliance (CCCA), Canadian Covid Care Alliance, er en alliance af mere end 500 uafhængige canadiske læger, forskere og praktiserende læger, som har forpligtet sig til at levere kvalificeret, afbalanceret, evidensbaserede …

More Harm Than Good Læs mere »

Tolkningsbidrag til Corona-pas-tvangs-loven

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – respektfuld uenighed Tolkningsbidrag til Corona-pas-tvangs-loven Juridisk Team i Frihedsbevægelsens Fællesråd har skrevet et tolkningsbidrag til loven om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. – i det følgende kaldet Loven. Udgivet den 18. …

Tolkningsbidrag til Corona-pas-tvangs-loven Læs mere »

Djokovic går imod vaccinetyranniet – Er nu sendt hjem

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – respektfuld uenighed Djokovic går imod vaccinetyranniet – Er nu sendt hjem Tennisstjernen Novak Djokovic har fra første færd, lige siden WHO for knapt to år siden bekendtgjorde, at der var tale om en pandemi, haft sine meningers mod og …

Djokovic går imod vaccinetyranniet – Er nu sendt hjem Læs mere »

Ikke-vaccinerede – De nye undermennesker

Share this post: Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share on EmaildissensMEDIA – respektfuld uenighed Ikke-vaccinerede – De nye undermennesker Denne artikel er et opråb til danskerne om den faretruende udvikling, der finder sted lige nu. Ikke-vaccinerede, der udpeges som den nye fjende af folket. Udgivet den 14.1.2022 Af Michelle S. Mikkelsen …

Ikke-vaccinerede – De nye undermennesker Læs mere »