da Dansk

Om Frihedsbevægelsens Fællesråd

Indhold
  Add a header to begin generating the table of contents

  Vi leder en bevægelse ved at sætte i bevægelse

  Frihedsbevægelsens Fællesråd's formål er fra begyndelsen tænkt som en paraplyorganisation for de mange grupper, der er opstået i kølvandet på de fuldstændig disproportionale corona-forholdsregler, som den danske regering, stik imod sunhedsmyndighedernes anbefalinger, valgte at gennemføre.

  Siden stiftelsen har foreningen udviklet sig i rivende hast til at blive en selvstændig enhed, der som en af de meget få, har taget en række konkrete skridt til ad retttens vej at udfordre det gryende tyranni.

  Herudover er vores væsentligste opgave at oplyse vores medmennesker om alle de krænkelser, som styret gør og har gjort sig skyldig i. Vores mål er en fuldstændig genetablering af de demokratiske institutioners fulde funktionalitet, og her er vores blik ikke kun rettet mod corona – restriktionerne; nedbrydningen af vores demokrati startede allerede ved århundredets begyndelse og har givet sig udtryk i masseovervågning, begrænsninger i sociale og økonomiske rettigheder og et stadig større pres mod ytringsfriheden.

  Foruden krænkelsen af vores grundlov er det yderligere vores opfattelse, at ikke mindre end 16 artikler i EU's Menneskerettighedscharter er tilsidesat.

  • Artikel 1: Den menneskelige værdighed
  • Artikel 3: Ret til respekt for menneskets integritet
  • Artikel 6: Ret til frihed og sikkerhed
  • Artikel 7: Respekt for privatliv og familieliv
  • Artikel 8: Beskyttelse af personoplysninger
  • Artikel 11: Ytrings- og informationsfrihed
  • Artikel 12: Forsamlings- og foreningsfrihed
  • Artikel 13: Frihed for kunst og videnskab
  • Artikel 14: Ret til uddannelse 
  • Artikel 15: Erhvervsfrihed og ret til at arbejde
  • Artikel 20: Lighed for loven
  • Artikel 21: Ikke-forskelsbehandling
  • Artikel 24: Børns rettigheder
  • Artikel 25: Ældres rettigheder
  • Artikel 26: Integration af mennesker med handicap
  • Artikel 35:Sundhedsbeskyttelse

  Dertil kommer følgende overtrædelser af FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder:

  • Artikel 1: Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.
  • Artikel 2: Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art.
  • Artikel 13, stk.1: Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor hver stats grænser.
  • Artikel 27, stk.1: Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og den goder.

  Slutteligt mener vi også at følgende artikel i Oviedo Konventionen er overtråd:

  • Artikel 2: Menneskets interesser og velfærd skal have forrang frem for interesser, der alene vedrører samfundet og videnskaben.
  • Artikel 5: Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke. Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici. Den pågældende person kan til hver en tid frit trække sit samtykke tilbage.
  • Artikel 10, stk.1: Enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand.

   

  Vi mener ikke, at Danmark i dag er et fungerende demokrati.

  Mennesker er i dag afhængige af det offentlige system og de er dermed blevet kontrollerbare. Vi ønsker mennesker over systemet og en fuldstændig tilintetgørelsen af kardeldannelser.

  Vi samler vores medmennesker lokalt og samler dem op. Frihedsbevægelsens Fællesråd har 15 lokalgrupper fordelt over hele Danmark og her er fordomsfrihed for alle – også for de som systemet har gjort ”overflødige”. Hos Frihedsbevægelsens Fællesråd er alle både værdige og ”nyttige”, også de som af systemet ikke anses for at være til nytte for samfundet længere, idet systemet knægter de som har behov udover de rammer som er opsat at systemet.

  I lokalgrupperne er alle generationer samlet og repræsentere et bredt billede af den danske befolkning. Et værdigt og medmenneskeligt formål med lokalgrupperne og også at give håb til dets medlemmer; håb om, at det reelt er muligt at skabe en verden med respekt og anerkendelse, respekt og omsorg for det enkelte menneske og den forandring som vi ønsker i den store skala, må skabes lokalt med liv over lov, som gode og brugbare eksempler for det resterende samfund.

  For moralen og indsatsen for lokalgruppernes medlemmer er det afgørende at de bevare håbet om, at nogen faktisk vil påtage sig at kæmpe for den almindelige danskers interesser. Den geografiske opdeling af Frihedsbevægelsens Fællesråd lokalgrupper kan på sigt også fungere som udgangspunkt for den decentralisering som vi ser som nødvendig for at et egentligt demokrati kan blive genindført, i det vi ser en sådan decentralisering som et vigtigt fundament for et velfungerende demokrati med et reelt retssamfund med respekt for både danske og internationale love.

  Frihedsbevægelsens Fællesråd struktur er noget, vi er blevet tvunget til at gentænke, efter at vi nu har fået sikkerhed for, at vi har været infiltreret.

  Herudover oplever vi, at personer som forsøger at trænge sig frem i offentligheden, men for hvem sagen og formålet tydeligvis er sekundært, har forsøgt at infiltrerer foreningen med det formål at overtage den til fremme af deres personlige agendaer.

  Vi kan derfor ikke opretholde en åben og demokratisk struktur, men er nødt til at benytte os af en egentlig rekrutteringsproces. Heldigvis har flere i foreningens ledelse en lang professionel erfaring hermed.

  De egentlige medlemmer – som er dem der har stemmeret - rekrutteres derfor efter skriftlig ansøgning, nøjagtig som i en virksomhed. De forudsættes alle at arbejde for foreningen, i første omgang frivilligt. Vi har ikke brug for højtråbende personer, som intet yder.

  Med hensyn til gennemsigtighed er vi, ganske som en virksomhed, nødt til at holde kortene forholdsvis tæt til kroppen.

  Vores reviderede regnskaber offentliggøres én gang om året. Vores målsætninger og planer, udover dem, der er udtrykt i vores formålserklæring (mission statement) er derimod ikke nødvendigvis noget vi deler, før projekterne søsættes.

  Man kan frit tilmelde sig som støttemedlem. Som støttemedlem er man ikke nødvendigvis aktiv, men bidrager økonomisk til opbygningen af foreningen og alt vores arbejde. Dette gøres med et af 4 valgfrie beløb, som automatisk betales hver måned.

  I løbet af det kommende efterår bliver det muligt, at man som medlem af en af vores lokalgrupper kan indmelde sig som aktivt støttemedlem. Her vil der blive en lang række medlemsfordele, som medlemmerne både vil mærke lokalt og regionalt.

  Aktive støttemedlemmer har indflydelse på foreningens virke og holdninger ved at engagere sig i lokalgrupperne. De vil også få adgang til et sikret og lukket online-forum på websitet med direkte adgang via medlemsnummer til hver deres private lokalgruppe. Her vil der blive adgang til diverse fora, særlige lokale aktiviteter og en lang række fordele og ekstra services som særligt bliver for den enkelte lokalgruppe. Et aktivt støttemedlemsskab koster kr. 30,- pr. mdr.

  Opbygningen af et reelt demokrati med direkte indflydelse for eget nærmiljø og samfund, starter i lokalgrupperne - det kræver kun at vi alle tager personligt ansvar for det.

   

  Nedbrydningen af vores demokrati startede allerede ved århundredets begyndelse og har givet sig udtryk i masseovervågning, begrænsninger i sociale og økonomiske rettigheder og et stadig større pres mod ytringsfriheden.

  Vi samler og forener

  Sammen står vi stærkere i bevægelsen for, at vi skal have vores frihed og kontrol over eget liv tilbage. FBF er politisk uafhængigt, demokratisk og fakta baseret – og vi arbejder for dig og din medfødte ret til at leve som det frie og selvstændigt tænkende menneske du er.

  Vi er for det frie menneskes ret til selv, at bestemme over eget liv, og vi forlanger at vores grundlov skal respekteres af kongehus, regering, statsadministration, region og kommune.

  Alt hvad vi gør, gør vi med kærlighed og retfærdighed. Kærlighed til vores medmennesker, kærlighed til vores land og til vores jord og retfærdighed og lighed for alle mennesker.

  Værdier

  Værdier i Frihedsbevægelsens Fællesråd

  Alt arbejde i fællesrådet bygger på følgende erklæring
  Vi er i stand til at tilsidesætte os selv, til fordel for det fælles bedste
  Vi er alle ligeværdige, og alle har ret til at blive hørt

  Vi leder eksemplarisk - ved at gå foran med et godt eksempel
  Vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger Vi møder mennesker der hvor de er
  Vi baserer vores oplysning på fakta

  Vi leder i fællesskab – ligeværdigt
  Vi engagerer hinanden
  Vi bringer vores forskellige styrker i spil

  Vi leder ansvarsfuldt – og udvikler ansvarlighed
  Vi skaber rum for at andre kan tage ansvar Vi er bevidste om vores ansvar

  Vi leder til handling - og skaber praksis
  Vi når målet gennem handling
  Vi eksperimenterer - og lærer af det, vi gør
  Vi skaber vilje og mod til at handle og tage ansvar

  Vi leder en bevægelse - og sætter i bevægelse
  Vi anstrenger os for at gøre indtryk og sætte aftryk
  Vi medvirker til at skabe en bedre verden

  STOP

  CENSUREN

  Vi tager censurstævningen til

  den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg