Om Frihedsbevægelsens Fællesråd

OM OS

STIFTELSEN AF FBF

Malue Montclairre er stifter af FBF.

”Da Mette Frederiksen lukkede landet ned den 11. marts 2020, var min første tanke, at det er nu, vi skal tage kampen op. Nedlukningen kom ikke som den store overraskelse, jeg var klar over, at den var starten på et angreb fra systemet mod os som borgere, som jeg vidste var undervejs.

Mennesket er i mange år blevet trynet, og jeg har set hvordan vi mere og mere er blevet trynet og ”frarøvet” viden, om, hvordan vi som mennesker påvirkes af og påvirker hinanden og vores omverden. Det har jeg altid oplevet som uretfærdigt, fordi vi netop med viden om os selv – psykologisk, mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt - reelt kan skabe frihed, glæde og personlig uafhængighed. Det modsatte er det, vi netop ser meget tydeligt i dag; at mennesket er mistet den stærke forbindelse til sig selv, og er blevet afhængigt af staten og systemet. Men ALENE i kraft af os selv, har vi evnen til at skabe det liv, vi ønsker os.

Jeg var selvstændig erhvervsdrivende som terapeut da landet lukkede ned, og havde derudover også i flere år holdt foredrag om, hvordan vi kan være bedre i verden med hinanden, hvordan vi kan sameksistere ud fra et større eget-ansvar og om, hvordan vi skal tage konstruktiv hånd om den måde, vi som menneske er i verden på.

 

Efter pressemødet blev jeg klar over, at jeg måtte gøre noget, være aktiv … så jeg gik ud på gaden ! – helt bogstaveligt, gik jeg til demonstrationer for at se, hvem der var aktive, hvem der gjorde noget, som jeg havde lyst til at smide mine kræfter ind i. Desværre møder jeg ikke nogen eller noget, som jeg kan se mig selv i, og jeg beslutter mig derfor for, at jeg selv må gøre noget. Den 28. september 2020 bliver Frihedsbevægelsens Fællesråd (i daglig tale FBF) stiftet, sammen med 2 andre frihedskæmpere, som allerede havde erfaring med foreningsarbejde.

Fra starten så jeg det som min opgave at gøre folk bevidste om, hvad der sker, hvorfor det kan ske, hvordan det påvirker os som mennesker, og hvordan vi så kan ændre det. Det er vigtigt, at vi deler vores individuelle viden og erfaring med hinanden, så det var naturligt at tage med, at vi også skal give redskaber til mennesker, der ”slår sig på livet” i dette kaos.

Et vigtigt budskab er, at vi generelt skal tage ansvaret for vores eget liv. Vi skal som mennesker ”hjem til os selv” igen og tage vores power tilbage, for vi skal ikke tillade, at staten bid for bid fuldstændig tiltager sig magten over os, ved tiltagende arrogance og negligering af vores intellekt og evner, for det har netop givet dem den kontrol over os, som vi oplever konsekvenserne af i dag, hvor systemet kan kontrollere og styre os og gøre os til umælende får, der lige så stille gelejdes ind i en helt ny ”fold”, dvs. en helt "ny verdensorden.”

UDVIKLINGEN EFTER STIFTELSEN

Siden stiftelsen har foreningen udviklet sig i rivende hast til at blive en selvstændig enhed, der som en af de meget få har taget en række konkrete skridt til ad rettens vej at udfordre det gryende tyranni.

Vi mener ikke, at Danmark i dag er et fungerende demokrati. Vi har en erkendelse af, at retssystemet er ophørt med at fungere som en uafhængig 3. statsmagt, idet det er korrupt og politisk påvirkelig i ekstrem grad. Det er tydeligt, at der har udviklet sig en parlamentarisk kultur, som går ud på, at alt er muligt, at ingen lov og intet princip er så helligt og ufravigeligt, at det ikke kan krænkes åbenlyst, og at den udøvende magt – administrationen – nærer åbenlys foragt for vores rettigheder.

Vi mener, det er farligt for et demokrati, at de sociale medier – som indtil for nyligt har fungeret som en ventil for folkelig dissens og kanal for alternative synspunkter og undertrykte informationer - nu er underkastet en streng, statsligt beordret og økonomisk støttet censur og derfor har mistet enhver legitimitet.

Vi ønsker mennesker over systemet og en fuldstændig tilintetgørelse af karteldannelser.

Den såkaldte "frie presse" har efter vores mening udviklet sig til en række propagandaorganer, der er langt fra at praktisere undersøgende journalistik og magtkritik, men derimod næsten ureflekteret videregiver de politiske og økonomiske magthaveres budskaber og efterlader befolkningen misinformeret og hjælpeløs.

"The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing"
- Albert Einstein

Mission

Vi er en række meget forskellige personer, som med stigende bekymring i en årrække har været vidner til demokratiets tiltagende nedbrydning – ovenfra.

Vi mener, at ”den herskende klasse”, dvs. vores politikere og deres ”dukkeførere”, de sidste +20 år har forringet den almindelige danskers vilkår markant, og at de yderligere gennem en række retspolitiske overgreb har beskåret vores adgang til at handle og gøre noget ved det  - ganske enkelt ved at fratage os vores fundamentale rettigheder, således at mennesket i dag er blevet kontrollerbare, idet de er afhængige af det offentlige system.

Corona- nedlukningerne blev dråben, der fik bægeret til at flyde over. Her så vi, hvordan 16 artikler – efter vores undersøgelse – i EU’s Charter blev tilsidesat uden nogen anledning og uden, at man overholdt de juridiske formalia, der knytter sig til katastrofesituationer. Man var ganske enkelt bedøvende ligeglade.

Ifølge artikel 15 i EMRK (den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der har været gældende dansk ret siden 1992) SKAL regeringen uopholdeligt informere Europarådet, når krænkelser af menneskerettighederne har fundet sted – og begrunde tilsidesættelsen. Der er derfor efter vores opfattelse såvel principielt som reelt tale om statsforbrydelse. Vi mener, dette forhold er langt alvorligere end mink-skandalen – men ingen taler om elefanten i rummet.

Retssystemet er samfundets fundament. Retssystemet er det, der styrer det, vi kalder voldsmonopolet, statens eksklusive ret til fysisk magtanvendelse eller vold. Voldsmonopolet er KUN legitimeret gennem specifikke love. I øjeblikket er vi i en situation, hvor man fra statsmagtens side systematisk har omgået retsstatens fundament, Grundloven og konventionerne. De love, der bliver vedtaget, er ikke alene i strid med Grundloven og konventionerne, de er også i strid med andre love. I de sidste 20 år har man gjort sig særlig umage for at gøre lovene uforståelige, ikke bare for almindelige mennesker, men tillige for dem, der er uddannet til at forstå dem. Forvirringen bliver større og større, og når love og regler ikke er klare, så bliver det vanskeligere at afvise statens ret til i en given situation at anvende magt. Seneste eksempel er Epidemiloven, som indeholder 76 paragraffer, der hver især er ganske uforståelige, idet der i hver paragraf henvises til et hav af andre bestemmelser. Dette gør det noget nær umuligt at forstå, hvad der er lovens EGENTLIGE indhold.

Vi er indigneret over denne udvikling hen mod et samfundssystem og et menneskesyn, hvor mennesket bid for bid fratages de rettigheder, som de er fødte med. Vi er indigneret over et hykleri, hvor systemet bruger forlorne floskler som ”mennesket i centrum”, mens systemet via manipulation og bedrag gør lige det modsatte, nemlig strammer skruen og øger kontrollen over dets borgere lige hen over hovedet på dem.

Må vi bede om at stat og system udviser værdighed, moral og etik!

Vi sætter fokus på, at hvert enkelt menneske med dets unikke kvaliteter, har en egen værdi, og at det kan udfolde sig som et frit menneske med forskellige ønsker og behov, i respekt for sine medmennesker.

Vision

Vores vision er et samfund, hvor manipulation, indoktrinering og magtmisbrug ER afsløret og baner vejen for et reelt demokrati med et reelt retssamfund, overholdelse af Grundloven og internationale menneskerettigheder, OG hvor borgerne har et aktivt og personligt ansvar og dermed har direkte indflydelse på eget nærmiljø.

"No one and no government can grant me the freedom because
I AM BORN A FREE PERSON" 

- MEP Christine Anderson, 2021

Formål

FBF’s overordnede formål er, at :

- vise hvordan de love, som et stort set et enigt Folketing har vedtaget de sidste to år, strider mod Grundloven, EU's menneskerettighedscharter, EMRK (Den Europæiske Menneskerettigheds konvention) og andre konventioner samt anden dansk lovgivning som fx Sundhedsloven, samt at vise, hvor mange af deres handlinger der er ulovlige.

- arbejde for en gennemgribende reform af vores retssamfund, således at frihedsrettigheder, Grundloven og internationale love, aldrig igen kan tilsidesættes.

- oplyse vores medmennesker om alle de krænkelser, som styret gør og har gjort sig skyldig i, herunder krænkelser af vores grundlov og af ikke mindre end 16 artikler i EU's Menneskerettighedscharter.

- lede en bevægelse som sætter en bevægelse i gang med en fælles effektfuld kraft, en tsunami, således, at der sker en:
INDRE EVOLUTION = genvindelse af menneskets værdighed, hen mod en
"REVOLUTION" = en opvågning til forståelse, erkendelse og handling

"YOUR IGNORANCE IS THEIR POWER"

- ukendt kilde

Strategi

FBF’s strategi hviler på 3 søjler

1.Juridisk team

  • anlægger retssager, stiller de ansvarlige til ansvar, søger aktindsigt og giver generel juridisk information om faktuel lovgivning.
  • stiller forslag til reelle forbedringer og skaber debat om, hvordan vi får et velfungerende samfund.

2.dissensMEDIA

  • aktuel og faktuel information via artikler.
  • interviews og podcast

Dissens betyder uenighed. Og vi ER uenige, med et stort set enigt Folketing, i stort set alle betydningsfulde spørgsmål.

dissensMEDIA er et aktualitetsmedie, hvorigennem vi først og fremmest ønsker at viderebringe alle de synspunkter, som ikke længere finder vej til de etablerede medier.

3.Lokalgrupper

Vi samler vores medmennesker lokalt i vores 15 lokalgrupper fordelt over hele Danmark. Siden starten af FBF har primært foregået online via Facebook, men flere og flere grupper er begyndt at samles fysisk til forskellige arrangementer, som enten varetages privat af medlemmerne selv, eller i fællesskab med den enkelte gruppes teamleder.

  • Vi skaber fællesskaber, der gør menneskelivet værd at leve og med plads til individualisme.
  • protestere med fredelige midler.
  • Vi rekrutterer frivillige lokalgruppemedlemmer, der er villige til at yde en uegennyttig  indsats for FBF i henhold til dens formål. Der holdes skarpt øje med forsøg på infiltrering.
  •  Vi taler højt for at være en modbalance til propagandaen for det gældende narrativ.
  •  Vi arbejder med udgangspunkt i, at mennesket er et unikt sansende væsen, der består af meget mere end blot det fysiske. Vi mener, at mennesket besidder en værdi alene ved, at vi findes og eksisterer.
  •  Vi inspirerer til en udvikling af mennesket og samfundet vi deler via aktiviteter, foredrag m.v.

For lokalgruppernes medlemmer har vi skabt en online platform, FreeZone, som fremover sikre os fri kommunikation. Vi launcher FreeZone primo september 2022.

Handlingsplan

Af strategiske årsager kan vi desværre ikke offentliggøre alle planlagte aktiviteter.

Værdier

Værdier i Frihedsbevægelsens Fællesråd

Alt arbejde i fællesrådet bygger på følgende erklæring
Vi er i stand til at tilsidesætte os selv, til fordel for det fælles bedste
Vi er alle ligeværdige, og alle har ret til at blive hørt

Vi leder eksemplarisk - ved at gå foran med et godt eksempel
Vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger Vi møder mennesker der hvor de er
Vi baserer vores oplysning på fakta

Vi leder i fællesskab – ligeværdigt
Vi engagerer hinanden
Vi bringer vores forskellige styrker i spil

Vi leder ansvarsfuldt – og udvikler ansvarlighed
Vi skaber rum for at andre kan tage ansvar Vi er bevidste om vores ansvar

Vi leder til handling - og skaber praksis
Vi når målet gennem handling
Vi eksperimenterer - og lærer af det, vi gør
Vi skaber vilje og mod til at handle og tage ansvar

Vi leder en bevægelse - og sætter i bevægelse
Vi anstrenger os for at gøre indtryk og sætte aftryk
Vi medvirker til at skabe en bedre verden

Vi mener, at mennesket er et unikt sansende væsen
der består af meget mere end kun det fysiske
Vi mener, at mennesket besidder en værdi alene ved, at vi findes og eksisterer

 

STOP

CENSUREN

Vi tager censurstævningen til

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg